8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία – Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

Ο γενικός στρατηγικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συμμετοχή των παιδιών και ενηλίκων με ΔΑΦ στην ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και την κοινωνία (περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων αθλητισμού και ελεύθερου χρόνου) συνίσταται στην περαιτέρω συμπερίληψη της διάστασης του αυτισμού, σε όλες τις δράσεις που αφορούν τα πιο πάνω πεδία και προσφέρονται στον ευρύ πληθυσμό, ώστε μέσα από εύλογες προσαρμογές και θετικά μέτρα οι δράσεις αυτές να καταστούν φιλικές και προς τα παιδιά και άτομα με αυτισμό. Παράλληλα, στρατηγικός στόχος καθίσταται και η αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας των υπηρεσιών που παρέχονται για τα πιο πάνω πεδία ειδικά προς τα άτομα με αυτισμό ώστε να επιτελούν ουσιασιτκά τον σκοπό τους και να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό παρέχοντάς τους όλες τις ευκαιρίες για ποιοτική ψυχαγωγία, απασχόληση και ενσωμάτωση στο ευρύ κοινωνικό σύνολο του τόπου με επικέντρωση στις ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα κάθε παιδιού και ενήλικα για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και της προσωπικότητας τους.

Οι ειδικότεροι στρατηγικοί στόχοι είναι:

8.4.1  Σύσταση Υπο-Επιτροπής για τη Συμμετοχή στην Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία αποτελούμενη από ΜΚΟ και επαγγελματικούς συνδέσμους με ενθάρρυνση όπως μέσω των ΜΚΟ εκπροσωπούνται και τα ίδια τα άτομα με αυτισμό εκφράζοντας οι ίδιοι τις προτιμήσεις τους. Η Υπο-Επιτροπή θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα καθορίσει η ίδια τους όρους εντολής της, ανάμεσα στους οποίους θα πρέπει να είναι και η μελέτη για δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών και ελάχιστων προτύπων ποιότητας για προγράμματα ψυχαγωγίας, απασχόλησης, πολιτισμού και ένταξη παιδιών/ατόμων με αυτισμό στην κοινότητα/κοινωνία καθώς και η συγκέντρωση θετικών δράσεων ή καλών πρακτικών που ήδη χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, η Υπο-Επιτροπή καλείται όπως προχωρήσει σε επαφές και συνεργασίες με όλα τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες του κρατικού τομέα που σχετίζονται με την Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και τις Συγκοινωνίες/Μεταφορές καθώς και με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με θέματα ενσωμάτωσης και επικοινωνίας σε επίπεδο κοινότητας. (Δείκτες: αριθμός συναντήσεων Υπο-Επιτροπής, αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης καθώς και συνεργασίας με διάφορους φορείς, αριθμός παραδοτέων εγγράφων που να αφορούν καλές πρακτικές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό καθώς και μελέτη κατευθυντήριων γραμμών και ελάχιστων επιπέδων ποιότητας για την εφαρμογή προγραμμάτων)

8.4.2.Αύξηση των Κέντρων εξειδικευμένων για ΔΑΦ Προγραμμάτων συμμετοχής σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες (Δείκτες: αριθμός κέντρων και προγραμμάτων από τοπικές αρχές και ΜΚΟ, αριθμός παιδιών και ενηλίκων που συμμετέχουν)

8.4.3 Ενίσχυση της υποστήριξης του ατόμου με ΔΑΦ και της οικογένειας του για αύξηση των ευκαιριών συμμετοχής σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού και κοινωνικοποίησης (Δείκτες: αριθμός επαγγελματιών υποστήριξης και αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών/οικογενειών/ατόμων)

8.4.4 Διεύρυνση συνεργασιών και συνεργειών με κρατικούς φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς δημοσίου δικαίου αλλά και ιδιώτες για εγκαθίδρυση περισσότερων δράσεων προς άτομα με αυτισμό και το ευρύ κοινό για αποτελεσματική συμπερίληψη και ενσωμάτωση των ατόμων με αυτισμό στην κοινότητα (Δείκτες: αριθός συνεργασιών/συνεργειών – δράσεων).

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο