2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση – Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

Ο γενικός στρατηγικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την έρευνα και γνώση για τον αυτισμό είναι η αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο και η αύξηση της γνώσης και ενημέρωσης για την αντιμετώπιση και διαχείριση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος.

Οι ειδικότεροι στρατηγικοί στόχοι είναι:

2.4.1 Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής της Εθνικής Επιτροπής

2.4.2 Συστηματοποίηση και συγκέντρωση της γνώσης και δημιουργία ενός εθνικού ερευνητικού δικτύου μέσω μιας ηλεκτρονικής εθνική πλατφόρμας για τον αυτισμό, με χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών (Δείκτες: αριθμός συμμετεχόντων στην πλατφόρμα, αριθμός άρθρων, μελετών, ερευνητικών εκδόσεων κλπ που δημοσιοποιούνται)

2.4.3 Διασταύρωση και συγκέντρωση βάσεων δεδομένων για τα άτομα με ΔΑΦ στην Κύπρο τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Δείκτες: αριθμός ατόμων με ΔΑΦ σε εθνικά μητρώα)

2.4.4 Ενθάρρυνση της ανάληψης πρόσθετων ερευνητικών δραστηριοτήτων για τη ΔΑΦ σε εθνικό επίπεδο

2.4.5 Θεσμοθέτηση ετήσιου εθνικού συνεδρίου για τον αυτισμό για συνάντηση και διάχυση γνώσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Δείκτες: αριθμός συμμετεχόντων)

2.4.6 Οργάνωση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε επαγγελματίες και μέλη οικογενειών που εξυπηρετούν ευρέως άτομα με ΔΑΦ π.χ. παιδιάτρους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, γονείς και αδέλφια κ.α. (Δείκτες: αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης, αριθμός συμμετεχόντων)

2.4.7 Οργάνωση μαθησιακών εκδηλώσεων για τα ιδία τα άτομα με ΔΑΦ καθώς και για το ευρύ κοινό (Δείκτες: αριθμός εκδηλώσεων/εκδόσεων, αριθμός συμμετεχόντων)

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

2 Σχόλια

  1. 2.4.6 …σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς συλλόγους…
    2.4.7 Εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων αυτοσυνηγορίας αντί μαθησιακών?

  2. 2.4.2 Συστηματοποίηση και συγκέντρωση της γνώσης και δημιουργία ενός εθνικού ερευνητικού δικτύου μέσω μιας ηλεκτρονικής εθνικής πλατφόρμας για τον αυτισμό, με χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών
    [διόρθωση στο “εθνικής”]
    2.4.3 Διασταύρωση και συγκέντρωση βάσεων δεδομένων για τα άτομα με ΔΑΦ στην Κύπρο, με ετήσια επικαιροποίηση, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Δείκτες: αριθμός ατόμων με ΔΑΦ σε εθνικά μητρώα)
    [προσθήκη του “με ετήσια επικαιροποίηση”]

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο