6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
Δυνατά Στοιχεία

 -Υπάρχει πρόσβαση σε μια σειρά μηνιαίων ή εφάπαξ οικονομικών παροχών του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου.

-Ο νέος θεσμός των κατοικιών στην κοινότητα με συγκατοίκηση ατόμων με ΔΑΦ και των ατομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες φροντιστών, προσωπικών βοηθών και συμβούλων δημιούργησε μια νέα καλή πρακτική υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση.

– Ισχυρό ενδιαφέρον της κοινωνίας των πολιτών με λειτουργία προγραμμάτων Κέντρων Ημέρας και όλο και περισσότερο αυξανόμενη κατάρτιση νέων επαγγελματιών στον τομέα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αδυναμίες

 -Τα παιδιά και ενήλικες με ΔΑΦ που θα πιστοποιηθούν από το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ με μέτρια ή ήπια αναπηρία δεν έχουν δικαίωμα σε οικονομικές αναπηρικές παροχές του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

– Παρόλο που το αυτοκίνητο είναι σημαντικό στη ζωή των ατόμων με ΔΑΦ για τη διακίνηση και κοινωνικοποίηση τους, δεν έχουν σήμερα πρόσβαση σε επιχορήγηση αγοράς αυτοκινήτου και στο επίδομα διακίνησης

-Δεν υπάρχουν σε όλες τις πόλεις και Επαρχίες Κέντρα Ημέρας εξειδικευμένα για ενήλικες με ΔΑΦ και ιδιαίτερα για άτομα με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς

– Δεν υπάρχουν σε όλες τις πόλεις και Επαρχίες 24ωρα Κέντρα ολιγόωρης φύλαξης και απασχόλησης παιδιών με ΔΑΦ για να στηρίζονται οι γονείς στην καθημερινότητα τους και άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις τους.

-Με τα παρεχόμενα ποσά επιχορήγησης κατ’ οίκον φροντίδας δεν είναι εύκολη η εξεύρεση από τις οικογένειες φροντιστών που να ανταποκρίνονται κατάλληλα στις ανάγκες ατόμων με ΔΑΦ ιδιαίτερα με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς.

-Δεν υπάρχει στην Κύπρο μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων επαγγελματιών φροντιστών, προσωπικών βοηθών, συμβούλων για την εξυπηρέτηση ατόμων με ΔΑΦ

– Δυσκολίες και ταλαιπωρία λόγω χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών για την πρόσληψη κατ’ οίκον φροντιστών.

– Οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ δεν έχουν θεσμοθετημένο πλαίσιο παροχών στήριξης στο εργασιακό τους περιβάλλον για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της διαχείρισης του αυτισμού, με αποτέλεσμα πολλοί να υποχρεώνονται να εγκαταλείπουν την εργασία τους.

– Μη επαρκής κρατική επιχορήγηση των Κέντρων Ημέρας με απότοκο το μη ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας τους

– Μικρός αριθμός Κέντρων Ημέρας και μη κατάλληλη γεωγραφική διασπορά τους ανάλογα με τις ανάγκες

– Μη επαρκής/συχνή επικαιροποίηση των ποσών των κοινωνικών παροχών στα πλαίσια του ΕΕΕ ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες με βάση το κόστος ζωής και ούτε υπάρχει καθιερωμένη τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους.. Αποτέλεσμα είναι ότι τα ποσά για ΕΕΕ, επίδομα ενοικίου να είναι χαμηλά και να μην  επαρκούν για τις πραγματικές ανάγκες.

– Η διασύνδεση των κοινωνικών παροχών λόγω αναπηρίας με τη νομοθεσία του ΕΕΕ προκαλεί περιορισμούς όπως πχ την πρόνοια όπως παρέλθει το διάστημα των 5 ετών για να καταστούν δικαιούχοι οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Ευκαιρίες

 – Μέσω του νέου συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες» υπάρχει η ευκαιρία για την πρόσληψη από ΜΚΟ Προσωπικών Βοηθών που θα υποστηρίζουν τα παιδιά και ενήλικες με ΔΑΦ στις καθημερινές τους δραστηριότητες εντός και εκτός της οικίας τους

– Υπάρχει Σχέδιο Επιχορήγησης Οργανώσεων για Κατάρτιση Επαγγελματιών για Αναπηρία, που θα μπορούσε να τύχει αξιοποίησης από ΜΚΟ για τον αυτισμό

– Η συζήτηση για νέα νομοθεσία αναφορικά με τη Δικαιοπρακτική Ικανότητα των Ατόμων με Αναπηρίες και εξασφάλιση της εφαρμογής του δικαιώματος τους αυτού μέσω της κατάλληλης υποστήριξης

 

 

 

 

 

Κίνδυνοι

 -Η μικρή αγορά της Κύπρου ενδεχομένως να μην προσφέρει τον απαιτούμενο αριθμό επαγγελματιών προσωπικών βοηθών, συμβούλων κ.α. που θα καταρτιστούν και εξειδικευτούν στον αυτισμό

-Η διασπορά των ΜΚΟ για τον αυτισμό τις εμποδίζει από το να έχουν οικονομικές και άλλες συνέργειες  στην ανάληψη πρόσθετων προγραμμάτων Κέντρων Ημέρας παγκύπρια.

– Οι μέχρι τώρα ΜΚΟ για τον αυτισμό αποτελούνται από γονείς πολύ επιφορτισμένους και για να ανταπεξέλθουν, υποχρεώνονται να περιλαμβάνουν συγγενείς και φίλους ως μέλη τους, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνουν από τους όρους της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών

– Διάσπαση και άλλα παράπλευρα κοινωνικά / ψυχολογικά / οικονομικά προβλήματα των οικογενειών που έχουν παιδί ή ενήλικα με ΔΑΦ

– Κίνδυνος ιδρυματοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού και μη αυτοπραγμάτωσης του ατόμου με ΔΑΦ εξαιτίας εξάρτησης της οικογένειας σε κοινωνικές παροχές ή/και άλλους ψυχολογικούς παράγοντες.

 

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο