6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση – Δράσεις 2024-2028

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
Α/Α Περιγραφή δράσεων στον Πυλώνα «Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση»  Φορέας Υλοποίησης Κόστος

Χρονοδιά-γραμμα
1 Ανάθεση μέσω του έργου του «Νέου Δικτύου Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες» σε ΜΚΟ της πρόσληψης, κατάρτισης και διαχείρισης Προσωπικών Βοηθών ΜΚΟ-ΤΚΕΑΑ 5 εκ.

 

2024-

2027

2 Λειτουργία νέων Κέντρων Ημέρας και Ξενώνων προσωρινής φιλοξενίας ώστε να υπάρχει σε κάθε Επαρχία πρόσβαση των ενηλίκων με ΔΑΦ ΜΚΟ-ΥΚΕ    
3 Χαρτογράφηση ενηλίκων με ΔΑΦ και κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με το βαθμό κινδύνου κοινωνικού τους αποκλεισμού και ιδρυματοποίησης  και σχετική ενημέρωση της Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό ΤΚΕΑΑ 2025
4 Σχεδιασμός και οργάνωση δύο  προγραμμάτων  κατάρτισης επαγγελματιών ανεξάρτητης διαβίωσης στη ΔΑΦ ΜΚΟ-ΤΚΕΑΑ €10.000 2025-2026

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

6 Σχόλια

 1. Επιπρόσθετα ως δράσεις 2024 2028, εισηγούμαστε να διατυπωθεί θεσμοθετημένη Στήριξη εντός της νομοθεσίας:

  Με διάφορες διευκολύνσεις, παροχές και εύλογες προσαρμογές, γονέων και οικογενειών ατόμων με ΔΑΦ, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις εργασίες τους. (Δείκτες: αριθμός γονέων που μετά την απόκτηση παιδιού με ΔΑΦ ανά κατηγορία χρησιμοποίησε τις παροχές και διευκολύνσεις)

  7.6.13 Νομοθέτηση και θεσμοθέτηση στήριξης με διάφορες διευκολύνσεις, παροχές και εύλογες προσαρμογές, γονέων και οικογενειών ατόμων με ΔΑΦ για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις εργασίες τους και για να βιοπορίζονται γενικότερα.

 2. Μία από τις κύριες δράσεις που επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί εντός της πρώτης περιόδου 2024 -2028, είναι η αύξηση των κονδυλίων σε επίπεδο 100% για υψιστάμενα και νέα προγράμματα που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με άτομα που έχουν ΔΑΦ και που χρειάζονται φροντιστες, κατάλληλες υποδομές και εποπτεία για:
  Απογευματινή φύλαξη με ή χωρίς απασχόληση,
  Προσωρινή φιλοξενία,
  Υποστηριζόμενη διαβίωση με συγκατοίκιση λιγων ατόμων σε ειδικά διαμορφωμένες οικίες,
  Διαβίωση μαζί με την οικογένεια στο οικογενειακό σπίτι
  Διαβίωση ως άτομο μόνο του σε σπίτι ή διαμέρισμα εντελώς ανεξάρτητα

  Οι ίδιες προυποθέσεις ισχύουν και για όσα προγράμματα λειτουργούν για κοινονοικοποίηση και στήριξη στην εργασία.

  Γενικά οι Σύνδεσμοι, ή οι γονείς που οργανώνουν τέτοια προγράμματα δεν πρέπει να έχουν επιπλέον έγνοια για χρηματοδότηση που τόσο δύσκολα πλέον βρίσκεται.

 3. Κατά την άποψή μας, τα μέτρα για τη στήριξη των ατόμων με ΔΦΑ θα πρέπει να περιλαμβάνουν σημαντικές δράσεις για την ανάπτυξη στεγαστικών πρωτοβουλιών που παρέχουν οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες επιλογές στέγασης για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, συμπεριλαμβανομένων υποστηριζόμενων κατοικιών, ομαδικών κατοικιών και διαμερισμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης με επιτόπιες υπηρεσίες υποστήριξης.

 4. Όσο αφορά τις δράσεις πρέπει να προστεθεί η δράση της κοστολόγησης της φροντίδας ανά κατηγορία φροντιστή και ανά επίπεδο αναγκών φροντίδας του ατόμου με ΔΑΦ και τα ποσά αυτά να περιληφθούν ως επιδόματα στις αποφάσεις επιδότησης της φροντίδας κατόπιν των αξιολογήσεων από το ΤΚΕΑΑ. Το κόστος της δράσης της μελέτης της κοστολόγησης της φροντίδας, περιλαμβάνει μόλις τις εργατοώρες μερικών ωρών κάποιου κρατικού λειτουργού που θα το αναλάβει. Το αντικειμενικό κόστος φροντίδας που βάσει της μελέτης σίγουρα θα προκύψει ότι πρέπει να αυξηθεί. Χρειάζεται σίγουρα μία άμεση αύξηση +25% στον υφιστάμενο προυπολογισμό.

 5. Συμφωνούμε με το σχόλιο του Παναγιώτη Σαββίδη με πρόσθετο ότι ειδικά οι ξενώνες επιβάλλεται να να επηχορηγούνται στο 100% των δαπανών τους καθότι η διενέργεια εράνων και άλλων δραστηριωτήτων για την λειτουργία τους οδηγεί τελικά στον εξευτελισμό τους και στην αβεβαιώτητα ύπαρξης.

 6. Σε ότι αφορά το 2 Λειτουργία νέων Κέντρων Ημέρας και Ξενώνων προσωρινής φιλοξενίας ώστε να υπάρχει σε κάθε Επαρχία πρόσβαση των ενηλίκων με ΔΑΦ, έχω την δυνατή άποψη ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν την στελέχωση και την εμπειρογνωμοσύνη για θέματα ατόμων με αναπηρίες και όλα τα θέματα αναπήρων που χειρίζεται οι ΥΚΕ θα πρέπει να μεταφερθούν στο ΤΚΕΑΑ.

  Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει αν τα κέντρα ημέρας και ξενώνες θα χορηγούνται στο 100% των δαπανών τους.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο