5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση – Δράσεις 2024-2028

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
Α/Α Περιγραφή δράσεων στον Πυλώνα «Εκπαίδευση» Φορέας Υλοποίησης Κόστος

Χρονοδιά-γραμμα
1 Θέσπιση Γενικού Πλαισίου Εκπαιδευτικής Ύλης/ Αναλυτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για Παιδιά με ΔΑΦ (περιλαμβανομένου Αναλυτικού Προγράμματος για την απόκτηση καθημερινών κοινωνικών δεξιοτήτων). ΥΠΑΝ – ΠΙ θα αποφασιστεί στο πλαίσιο του διαλόγου για την Ενιαία/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που έχει εξαγγείλει το ΥΠΑΝ 2024-2028
2 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, ειδικών και γενικών, καθώς και σχολικών βοηθών/συνοδών ΥΠΑΝ – ΠΙ – Σχολικές Εφορείες θα αποφασιστεί στο πλαίσιο του διαλόγου για την Ενιαία/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που έχει εξαγγείλει το ΥΠΑΝ 2024-2028
3 Θεσμοθέτηση – συστηματοποίηση καλών πρακτικών πχ συνδιδασκαλίες ή συνθεραπείες ΥΠΑΝ   2024-2028
4 Δημιουργία προγραμμάτων δια βίου μάθησης για ενήλικες με ΔΑΦ ΥΠΑΝ – Επιμορφωτικά Ινστιτούτα θα αποφασιστεί στο πλαίσιο του διαλόγου για την Ενιαία/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που έχει εξαγγείλει το ΥΠΑΝ 2024-2028
5 Διασφάλιση παροχής υλικοτεχνικών υποδομών και κατάλληλου εξοπλισμού βάσει των προνοιών επίσης νομοθεσίας ΥΠΑΝ θα αποφασιστεί στο πλαίσιο του διαλόγου για την Ενιαία/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που έχει εξαγγείλει το ΥΠΑΝ 2024-2028
6 Ενίσχυση συνεργασίας με επίσης επαγγελματίες υγείας, ιατρούς κα για συμμετοχή επίσης κυρίως επίσης πολυθεματικές συναντήσεις ΥΠΑΝ θα αποφασιστεί στο πλαίσιο του διαλόγου για την Ενιαία/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που έχει εξαγγείλει το ΥΠΑΝ 2024-2028
7 Σύσταση Υπο-Επιτροπής Εθνικής Επιτροπής Αυτισμού για την Εκπαίδευση ΥφΚΠ και Μέλη Εθνικής Επιτροπής 2024

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

2 Σχόλια

  1. Η ίδια η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε και εκκίνησε διάλογο με σκοπό την άμεση βελτίωση της Ειδικής Εκπαίδευσης και αναμένονται οι αποφάσεις της.
    Τα όσα αναφέρονται εδώ ως δράσεις ουδώλως και χρειάζονται νέα νομοθεσία για να εφαρμοστούν εάν και εφόσων αυτή γίνει. Μπορούν να γίνουν ΑΜΕΣΑ με ανάλογο κόστος που μπορεί να υπολογιστεί. Διαφορετικά είναι σαν να προδικάζεται να μην υπάρξουν θετικές εξελίξεις με δράσεις με πρόφαση την αναμονή δημιουργίας νέας νομοθεσίας. Αυτό το εντόπισε και η ίδια η Υπουργός ως ασυμβίβαστο με την εν εξελίξη δράση της.

  2. Υπάρχει εξάρτηση στο ΥΠΑΝ σχετικά με το πλαίσιο του διαλόγου για την Ενιαία/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, ο οποίος δεν μπορεί να γίνεται μέχρι το 2028. Εισήγηση στο ότι έχει εξάρτηση από τον διάλογο για την Ενιαία/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση να πρέπει να γίνει στο 2024 ή/και να συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς του 2025.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο