7.2 Πυλώνας: Εργασία – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
Δυνατά Στοιχεία

 -Υπάρχει πρόσβαση σε μια σειρά μέτρων και προγραμμάτων για προώθηση της ένταξης στην εργασία από κρατικές υπηρεσίες

– Πρόνοια στη νομοθεσία του ΕΕΕ για μη υπολογισμό εισοδήματος από εργασία για άτομο με αναπηρία ή τον/τη συζυγό του μέχρι και το ποσό των €512 (μεικτές απολαβές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αδυναμίες

 -Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα και στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης για τα άτομα με ΔΑΦ

-Μη επαρκής ενημέρωση και ενθάρρυνση ατόμων να ενταχθούν σε εργασία

– Μη επαρκής αξιοποίηση των Εργοθεραπευτών και των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους για αξιολόγηση και υποστήριξη των ατόμων με ΔΑΦ για ένταξη και προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον.

– Μη αναγνώριση του «Πιστοποιητικού Παρακολούθησης» των αποφοίτων ειδικής εκπαίδευσης για πρόσληψη σε εργασίες όπου τα καθήκοντα δύνανται να εκτελούνται από άτομα με ΔΑΦ αλλά απαιτείται Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

– Στο σχολικό πλαίσιοη προετοιμασίακαι η αξιολόγηση των μαθητώνγια επαγγελματική κατεύθυνση και αποκατάσταση προέρχονταιαποκλειστικάαπό τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

– Η αξιολόγηση του ατόμου πριν τη λήξη της τελευταίας σχολικής χρονιάς προέρχεται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς και το ΤΚΕΑΑ.

– Οι Σύμβουλοι Απασχόλησης από το Τμήμα Εργασίας μέσω της Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης βασίζονται στα στοιχεία που λαμβάνουν από το άτομο για εξεύρεση εργασίας. Αδυνατούν αξιολογήσουν τις δεξιότητες του ατόμουολιστικά.   Εκτιμούμε ότι η προσέγγιση της διεπιστημονικής ομάδας είναι η καταλληλότερη για να βοηθηθούν τα άτομα με αυτισμό να βρουν εργασία και να εξασφαλίσουν την επιτυχία στην εργασία τους. Ο ρόλος του εργοθεραπευτή ως μέλους της ομάδας στην αξιολόγηση, την ανάπτυξη θέσεων εργασίας, την τοποθέτηση και κατάρτιση σε θέσεις εργασίας και την υποστηριζόμενη απασχόληση κρίνεται απαραίτητος (Capo, 2001).

Ευκαιρίες

-Υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις για τη λειτουργία από ΜΚΟ νέων προγραμμάτων απασχόλησης με στήριξη

– -Βρίσκεται υπό ανάπτυξη το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και ένταξη ατόμων με αναπηρίες

– Υπάρχουν δύο Σχέδια Επιχορήγησης Οργανώσεων για Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και Κατάρτιση Επαγγελματιών για Αναπηρία, που θα μπορούσαν να τύχουν αξιοποίησης από ΜΚΟ για άτομα με ΔΑΦ

-Μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου υπάρχει η ευκαιρία για την πρόσληψη από ΜΚΟ εκπαιδευτών για την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων με ΔΑΦ

Κίνδυνοι

-Υπερπροστατευτισμός από οικογένεια μπορεί να συνιστά εμπόδιο για απομάκρυνση από σπίτι και ένταξη σε εργασία

-Εγκλωβισμός και εξάρτηση από επιδόματα που συνιστούν αντικίνητρο για εργασία.

 

 

 

 

 

 

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο