3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

Στη Μάλτα εφαρμόζεται πρόγραμμα ανιχνευτικού ελέγχου για όλα τα παιδιά κάτω των 2 ετών ως προς τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες για εντοπισμό των παιδιών σε ρίσκο για ΔΑΦ. Στο Ισραήλ, Αγγλία, ΗΠΑ ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα αξιολογητικής διαδικασίας και στις ΗΠΑ εφαρμόζεται συστηματική παρακολούθηση των διαγνώσεων της ΔΑΦ που δίνονται κάθε χρόνο (CDC, Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network).

Στο Ισραήλ προβλέπονται συγκεκριμένες ώρες συντονισμού με τους γονείς και την οικογένεια καθώς και των ειδικών αναμεταξύ τους στο πακέτο στήριξης που παρέχεται για κάθε παιδί με ΔΑΦ. Επίσης, η εμπλοκή των γονέων στο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού στα πλαίσια της έγκαιρης παιδικής παρέμβασης είναι απαραίτητη και μάλιστα σε κάποια κέντρα προϋπόθεση συμμετοχής των παιδιών είναι και η δέσμευση και των δύο γονέων για παρακολούθηση και συμμετοχή τους στις συνεδρίες.

ΗΠΑ – Υπάρχει άμεση παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο αφού οι παρεμβάσεις στηρίζονται στο θεραπευτικό πλάνο που έχει καταρτιστεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για διάγνωση και δεν απαιτείται εκ νέου αξιολόγηση από άλλα σώματα (πχ ΕΕΕΑΕ).

Ολλανδία – η ολλανδική κατευθυντήρια οδηγία (Dutch ASD guideline) ορίζει στους γιατρούς προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης να κάνουν έλεγχο για ΔΑΦ όταν εντοπίζονται μία ή περισσότερες κόκκινες σημαίες κατά τη γενική επιτήρηση της υγείας (δηλαδή έλεγχος σε ομάδες υψηλού κινδύνου) στις ηλικίες 0-4 ετών (αντιστοιχούν 13 επισκέψεις μέχρι την ηλικία των 4 ετών). Η επιτήρηση γίνεται αρχικά με το εργαλείο Van Wiechen Scheme, όπου αξιολογούνται οκτώ σημεία τα οποία θεωρούνται κόκκινες σημαίες. Όταν παρατηρηθούν μια ή περισσότερες κόκκινες σημαίες, τότε χρησιμοποιείται το εργαλείο CoSoS. Αν προκύψει θετική έκβαση, τότε γίνεται παραπομπή για έγκαιρη παρέμβαση.

Καναδάς – Όλα τα παιδιά του Καναδά παρακολουθούνται για πρώιμα συμπτώματα συμπεριφοράς ΔΑΦ ως μέρος της γενικής αναπτυξιακής επιτήρησης. Τα παιδιά που διαπιστώνεται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ή τα παιδιά με γνωστούς παράγοντες κινδύνου για ΔΑΦ, παραπέμπονται ώστε να προσδιοριστεί η ανάγκη για περαιτέρω εστιασμένη διαγνωστική αξιολόγηση. Ηνωμένο Βασίλειο – Autism spectrum disorder in under 19s: recognition, referral and diagnosis NICE Clinical guideline [CG128]. Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία καλύπτει την αναγνώριση και τη διάγνωση της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού σε παιδιά και νέους από τη γέννηση έως 19 ετών. Καλύπτει επίσης και την παραπομπή. Στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των παιδιών, των νέων και όσων τα φροντίζουν.

Νέα Ζηλανδία Η διάγνωση τίθεται στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας που αποτελείται τουλάχιστον από δύο ή τρεις εκ των ακόλουθων επαγγελματιών υγείας: παιδοψυχίατροι ή ψυχίατροι εφήβων, κλινικοί ή εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

ΗΠΑ Αξιολόγηση και διάγνωση από διεπιστημονική ομάδα*. *Παιδίατρος για αναπτυξιακή συμπεριφορά ή νευροαναπτυξιακός παιδίατρος, ψυχολόγος, νευρολόγος ή ψυχίατρος, λογοπαθολόγος, εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής.

Σκανδιναβικές χώρες: αναφέρονται καλές πρακτικές και στις σκανδιναβικές χώρες και ειδικά την Ισλανδία.

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο