Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Η Διαβούλευση αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου, και στοχεύει στην καταγραφή των απόψεων και των εισηγήσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στη διαδικασία της Διαβούλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος οι κρατικές υπηρεσίες, που θα ασχοληθούν με την εφαρμογή και υλοποίηση του υπό συζήτηση νομοθετήματος, καθώς και οι κρατικές υπηρεσίες και οι κοινωνικοί εταίροι, που επηρεάζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από την εφαρμογή του υπό συζήτηση νομοθετήματος. Η όλη διαδικασία της Διαβούλευσης είναι στενά συνυφασμένη με τις αρχές που διέπουν τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου (“Better Regulation”).

Φίλτρα Αναζήτησης

 • Είδος Διαβούλευσης

 • Θεματική Ενότητα

 • Οργανισμός

 • Καθαρισμός φίλτρων

Δημόσια Διαβούλευση για τις διαδικασίες αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής στοιχείων, στα βυτιοφόρα διακίνησης νωπού γάλακτος, σύμφωνα με την προτεινόμενη Κανονιστική Διοικητική Πράξη για τις υποχρεώσεις συλλεκτών-μεταφορέων, του περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για τη Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμο του 2017

Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωργίας προτίθεται να προχωρήσει στην αποστολή, στην Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης για υπογραφή, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης Κ.Δ.Π. 112/2018. Στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η αναβάθμιση των συστημάτων (λογισμικού ή/και υλισμικού) για την καταγραφή και διακίνηση νωπού γάλακτος που είναι εγκατεστημένα στα βυτιοφόρα

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Άλλο
 • Ανοικτή
 • 19 Ιούν 2024 @ 0:00
 • 28 Ιούν 2024 @ 0:00

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Δασών Νόμων 2012 και 2018. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλύπτει τα θέματα των αδικημάτων, ποινών και διαδικασιών. Σκοπός είναι η βελτίωση της προληπτικής

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Περιβάλλον
Νομοσχέδιο
 • Ανοικτή
 • 19 Ιούν 2024 @ 0:00
 • 03 Ιούλ 2024 @ 0:00

Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»

YO-Δ/νση Χρηματοικονομικών Υπηρεσιών - Χρηματοικονομικός τομέας

Το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της ετοιμασίας εναρμονιστικού νομοσχεδίου για μεταφορά  στο εθνικό δίκαιο της Οδηγία (ΕΕ) 2024/1174 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2024 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά ορισμένες πτυχές της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων

Οικονομία και Χρηματοοικονομικά Θέματα
Νομοσχέδιο
 • Ανοικτή
 • 18 Ιούν 2024 @ 14:00
 • 25 Ιούν 2024 @ 14:00

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Υπουργείο Υγειας

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση (α) Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο» και (β) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της Προώθησης και της Προστασίας του μητρικού θηλασμού Κανονισμοί του 2024» Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, θέτει σε

Υγεία
Νομοσχέδιο
Σχέδιο Κανονισμού
 • Ανοικτή
 • 10 Ιούν 2024 @ 0:00
 • 15 Ιούλ 2024 @ 10:00

Καθορισμός κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στα πλαίσια της κατά προτεραιότητας εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, ως καθορίζεται στο άρθρο 27 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022, ως έχει τροποποιηθεί (εφεξής ο «Νόμος»),θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 29/05/2024 μέχρι τις 02/07/2024, το συνημμένο έγγραφο στο οποίο καταγράφονται

Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας
Κείμενο Στρατηγικής
 • Ανοικτή
 • 29 Μάι 2024 @ 0:00
 • 02 Ιούλ 2024 @ 0:00

AID SCHEME FOR INSTALLATION OF ENERGY STORAGE SYSTEMS IN COMBINATION WITH RENEWABLE ENERGY SOURCES

Υπηρεσία Βιομηχανίας Και Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ως μέρος των εργασιών για την ετοιμασία Σχεδίου Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, και σε συνέχεια των προηγούμενων αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε για το Γενικό

Ενέργεια
Άλλο
 • Υπό επεξεργασία
 • 16 Μάι 2024 @ 0:00
 • 15 Ιούν 2024 @ 0:00

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Σκοπός του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέτρου στήριξης των Μονογονεϊκών Οικογενειών. Ειδικότερα, μέσω του Νομοσχεδίου τροποποιείται μέρος του ορισμού της μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συμβίου, όταν δεν υπάρχουν κοινά τέκνα, για σκοπούς καταβολής του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό

Άλλο
Πληθυσμός και Κοινωνία
Νομοσχέδιο
 • Υπό επεξεργασία
 • 16 Μάι 2024 @ 0:00
 • 17 Ιούν 2024 @ 0:00

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

Τμήμα Περιβάλλοντος

1. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024». 2. Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών στη

Περιβάλλον
Νομοσχέδιο
 • Υπό επεξεργασία
 • 13 Μάι 2024 @ 0:00
 • 11 Ιούν 2024 @ 0:00

Εγγραφή οχημάτων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για τις τροποποιήσεις των πιο κάτω Κανονισμών: (α) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεων Κανονισμών (Παράρτημα 1) και (β) των περί Έγκρισης Τύπου Μεμονωμένων Οχημάτων Κανονισμών (Παράρτημα 2). Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι η

 • Υπό επεξεργασία
 • 09 Μάι 2024 @ 0:00
 • 14 Ιούν 2024 @ 0:00

Νομοσxέδιo με τίτλο: «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024»

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024». 2. Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η πλήρης αναθεώρηση του περί Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου (Κεφ. 32), με τη θέσπιση ενός σύγχρονου νομοθετήματος

 • Υπό επεξεργασία
 • 26 Απρ 2024 @ 0:00
 • 05 Ιούν 2024 @ 0:00
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο