Θεσμικό Πλαίσιο

Η διεξαγωγή Διαβούλευσης απαιτείται κατά τη σύνταξη νέων νομοθετημάτων όπου οι Αρμόδιες Αρχές (Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες/ Ανεξάρτητη Υπηρεσία) θα πρέπει να εντοπίσουν τους κύριους εμπλεκόμενους φορείς και να συγκεντρώσουν τις απόψεις τους σε σχέση με το νέο νομοθέτημα.

Εξαιρέσεις από τη διαδικασία Διαβούλευσης

Από τη διαδικασία της Διαβούλευσης εξαιρούνται νομοθετήματα τα οποία έχουν σχέση με:

  • τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση του Δημοσίου
  • την άμεση εφαρμογή Κανονισμών της Ε.Ε.
  • τον Ποινικό Κώδικα
  • τους φόρους κατανάλωσης
  • την υιοθέτηση μέτρων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, π.χ. σε περιπτώσεις ανώτερης βίας, φυσικών καταστροφών κ.τ.λ., όπως επίσης και θεμάτων επείγουσας φύσεως που άπτονται της υγείας και ασφάλειας των πολιτών
  • την αμυντική θωράκιση και τη λειτουργία του Στρατού της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς
  • τη ρύθμιση ζητήματος που άπτεται των εθνικών συμφερόντων ή/και εξωτερικών σχέσεων της Δημοκρατίας (π.χ. συνεργασίας της Δημοκρατίας για θέματα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, έρευνας και διάσωσης κοκ).
  • τη ρύθμιση ζητήματος η οποία προωθείται ως άμεση συνέπεια Δικαστικής απόφασης και δεν αφήνει καμία διακριτική ευχέρεια για την εξέταση εναλλακτικών επιλογών ρύθμισης ή / και δεν επιτρέπει καμία ουσιαστική Διαβούλευση
  • τη ρύθμιση που προωθείται για καθαρά διορθωτικούς σκοπούς χωρίς να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο αντικείμενο, το σκοπό και την εφαρμογή υφιστάμενης ρύθμισης η οποία έχει ήδη τύχει Διαβούλευσης (π.χ. τεχνικού χαρακτήρα τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας)
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο