Σχετικά

Το έργο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παρακολούθηση και συντήρηση διαδικτυακής πλατφόρμας για διευκόλυνση μαζικών  ηλεκτρονικών δημόσιων διαβουλεύσεων (eConsultation Platform)» εντάσσεται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 2019-2022» και, συγκεκριμένα, ως ξεχωριστή δράση υπ’ αριθμόν 2.3.1 της Κατηγορίας 3 «Εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών και εγκαθίδρυση σχετικών μηχανισμών» κάτω από την Προτεραιότητα 2 για την «Καλύτερη νομοθέτηση και ανάλυση αντικτύπου νέας νομοθεσίας». Το υπό αναφορά Σχέδιο έχει καταρτιστεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών και μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 90.126 με ημερ. 07/10/2020), η αρμοδιότητα για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου (Better Regulation) μεταφέρθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης με ισχύ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο