Αποτελέσματα

Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 2019-2022» ως ξεχωριστή δράση υπ’ αριθμόν 2.3.1 της Κατηγορίας 3 «Εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών και εγκαθίδρυση σχετικών μηχανισμών» κάτω από την Προτεραιότητα 2 για την «Καλύτερη νομοθέτηση και ανάλυση αντίκτυπου νέας νομοθεσίας».

Τα αποτελέσματα του έργου θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής εφαρμογής της πλατφόρμας η-Διαβούλευση.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο