Μεθοδολογία

Για τη διαδικασία της Διαβούλευσης, απαιτείται όπως συμπληρωθεί τo τυποποιημένο Ερωτηματολόγιο, και να επισυνάπτεται σε κάθε προσχέδιο νομοσχεδίου/ προσχέδιο κανονισμού/προσχεδίου οδηγίας, που υποβάλλεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και ψήφιση. Επισημαίνεται ότι ένα από τα βασικά στοιχεία που αναφέρονται στο Ερωτηματολόγιο είναι και η διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο