3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση – Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

Ο γενικός στρατηγικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο έγκαιρος εντοπισμός/ανίχνευση και διάγνωση όλων των ατόμων με ΔΑΦ και η κατάρτιση πρωτοκόλλων αξιολογητικής διαδικασίας και έγκαιρης νηπιακής και παιδικής οικογενειακής/ατομικής παρέμβασης που να εδράζονται σε κοινά αποδεκτές παραμέτρους και να εφαρμόζονται πολυθεματικά και εξατομικευμένα προγράμματα εντοπισμού και παρέμβασης.

Οι ειδικότεροι στρατηγικοί στόχοι είναι:

3.4.1 Εκπαίδευση Παιδιάτρων για την εφαρμογή του Πληθυσμιακού Ανιχνευτικού Προγράμματος για τη Διάγνωση ΔΑΦ (Δείκτες: αρ. εκπαιδευμένων Παιδιάτρων)

3.4.2 Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής της Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό για τον Εντοπισμό/Ανίχνευση και τη Διάγνωση (Δείκτες: αρ. συναντήσεων και σύνταξη όρων εντολής της)

3.4.3 Κατάρτιση Πρωτοκόλλου Αξιολογητικής Διαδικασίας για τη Διάγνωση ΔΑΦ με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και τη χρήση τεκμηριωμένων μεθόδων. (Δείκτες: αρ. Πρωτοκόλλου / Κατευθυντήριων γραμμών)

3.4.4 Κατάρτιση Πρωτοκόλλου Έγκαιρης Παιδικής και Οικογενειακής Παρέμβασης ΔΑΦ με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και τη χρήση επιστημονικά αποδεκτών και έγκυρων εργαλείων (Δείκτες: αρ. Πρωτοκόλλου / Κατευθυντήριων γραμμών)

3.4.5 Εκπαίδευση Παιδοψυχιάτρων, Παιδονευρολόγων και Παιδίατρων Αναπτυξιολόγων και των αρμόδιων επαγγελματιών υγείας στη χρήση κοινά αποδεκτών εργαλείων και των Πρωτοκόλλων (Δείκτες: αρ. εκπαιδεύσεων και εκπαιδευμένων ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας)

3.4.6 Θέσπιση κινήτρων για έλευση στην Κύπρο περισσότερων ειδικών ιατρών σε συγκεκριμένες ειδικότητες βάσει αναγκών (Δείκτες: αρ. κινήτρων/δράσεων)

3.4.7 Επέκταση της λειτουργίας του Κέντρου Νευροαναπτυξιακών Δυσκολιών και στις άλλες επαρχίες σε συνεργασία με τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Δείκτες: αρ. συνεργασιών για παροχής των υπηρεσιών του Κέντρου και σε άλλες επαρχίες)

3.4.8 Κατάρτιση Μητρώου Διαγνώσεων ΔΑΦ (Δείκτες: αρ. μητρώου)

3.4.9 Δημιουργία Ομάδας Παρακολούθησης Διαγνώσεων ΔΑΦ (Δείκτες: αρ. συναντήσεων της Ομάδας)

3.4.10 Παροχή ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης στους γονείς από το στάδιο του εντοπισμού/ανίχνευσης και μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολογητικής διαδικασίας αλλά και μετέπειτα στα πλαίσια της έγκαιρης παιδικής και οικογενειακής παρέμβασης (Δείκτες: αρ. προγραμμάτων ή ωρών παροχής μέσω Γεσυ)

3.4.11 Παροχή υποστήριξης και παρέμβασης σε ολόκληρη την άμεση οικογένεια και ιδιαίτερα στα αδέλφια των παιδιών με ΔΑΦ για πρόληψη άλλων κρίσεων (Δείκτες: αρ. προγραμμάτων / δράσεων)

3.4.12 Εκπαίδευση των αρμόδιων ειδικών σε εργαλεία/μεθόδους έγκαιρης παιδικής παρέμβασης ειδικά προσαρμοσμένες σε ηλικιακές και άλλες παραμέτρους και των Πρωτοκόλλων (Δείκτες: αρ. εκπαιδεύσεων και εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας)

3.4.13 Δημιουργία ομάδων εκπαίδευσης και υποστήριξης γονέων ESIPP (Equality and Social Inclusion Parenting) (Δείκτες: αρ. συναντήσεων)

3.4.14 Εγκαθίδρυση συστηματικής εκπαίδευσης/ημερίδων γονέων και ενηλίκων για το τι είναι ΔΑΦ, ποιες θεραπείες συστήνονται και τι είναι διαθέσιμο στην Κύπρο, τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται (Δείκτες: αρ. και περιεχόμενο εκπαιδεύσεων/ημερίδων)

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Ένα Σχόλιο

  1. Παρ 1 Ο έγκαιρος εντοπισμός θα έπρεπε να αφορά παιδιά υψηλού κινδύνου που τεκμηριώνονται βάσει ερευνών π.χ τα εξαιρετικά πρόωρα νεογνά
    3.4.7. Και πάλι αναδεικνύονται συγκεκριμένες υπηρεσίες

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο