4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση – Δράσεις 2024-2028

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

 

Α/Α Περιγραφή δράσεων στον Πυλώνα «Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Αποκατάσταση» Φορέας Υλοποίησης Κόστος

Χρονοδιά-

γραμμα

1 Κατάρτιση Μητρώου ΔΑΦ (μπορεί να είναι το ίδιο με το μητρώο που αναφέρεται στον Πυλώνα της Έρευνας και Γνώσης και στον Πυλώνα του Εντοπισμού, Διάγνωσης και Έγκαιρης Παρέμβασης και θεσμοθέτηση της παρακολούθησης της πορείας του ατόμου ΟΑΥ —— 2024-2028
2 Διαβούλευση με τον ΟΑΥ για αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θεραπευτικής παρέμβασης για κάθε άτομο με ΔΑΦ για τη λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και ψυχολογική παρέμβαση περιλαμβανομένων και των πολυθεματικών συνεδριών. Υπουργείο Υγείας και ΟΑΥ ——- 2024
3 Θεσμοθέτηση καταχώρησης στο ΓεΣΥ, στα πλαίσια του ηλεκτρονικού φάκελου του ασθενή, για κάθε παιδί και ενήλικα με ΔΑΦ ενός εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας υγείας και θεραπευτικής παρέμβασης και συστηματικής παρακολούθησης του  

ΟΑΥ

——— 2026-2028
4 Θεσμοθέτηση κινήτρων προς τους επαγγελματίες υγείας για κατάρτιση και εξειδίκευση στην ΔΑΦ. ΟΑΥ και Επαγγελματικοί Συλλόγοι/Συνδέσμοι ——– 2027
5 Διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και υποστηρικτικού προσωπικού σε νοσηλευτήρια για τη ΔΑΦ ΟΑΥ και Επαγγελματικοί Συλλόγοι/Συνδέσμοι ——- 2027
6 Δημιουργία πρωτοκόλλου υποχρεωτικού ελέγχου σε συγκεκριμένα παθολογικά προβλήματα για άτομα με ΔΑΦ: (α) σε συγκεκριμένα τακτά διαστήματα (περίπου μία φορά τον χρόνο) για σκοπούς πρόληψης και έγκαιρου εντοπισμού παθολογικών προβλημάτων, και (β) σε έκτακτα περιστατικά επιδείνωσης της κατάστασης, για αποκλεισμό άλλων παθολογικών αιτίων και αποφυγή ενδεχόμενης αχρείαστης ψυχοτρόπας φαρμακευτικής αγωγής για αντιμετώπιση της συμπεριφοράς Υπουργείο Υγείας και ΟΑΥ ——- 2026
7 Ετοιμασία μελέτης για τη λειτουργία δομών νοσηλείας ή και ενδιάμεσων δομών για οξέα περιστατικά για παιδιά και ενήλικες με ΔΑΦ Υπουργείο Υγείας, ΟΚΥΠΥ, σε συνεργασία με Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ——- 2027

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Ένα Σχόλιο

  1. Τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ γενναιόδωρα. Όλες οι δράσεις είναι σημαντικές και πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2024.

    Όλα τα θέματα έχουν συζητηθεί σε έκταση με όλους τους συμμετέχοντες και πρέπει να υπάρχει βούληση από το Υπουργικό Συμβούλιο για υλοποίηση εντός του 2024 και ίσως με τους προϋπολογισμούς του 2025.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο