3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση – Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

3.6.1 Επέκταση της λειτουργίας του Κέντρου Νευροαναπτυξιακών Δυσκολιών και στις άλλες επαρχίες σε συνεργασία με τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥΠΥ ή/και ιδιωτικά κέντρα παροχής υπηρεσιών.

3.6.2 Δημιουργία συνεργασιών με Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ενήλικες με ΔΑΦ στα πλαίσια της κοινοτικής παρέμβασης και στήριξης και παροχής συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

3.6.3 Παροχή ψυχολογικής στήριξης/παρέμβασης για γονείς και αδέλφια παιδιών με ΔΑΦ μέσω Γεσυ

3.6.4 Δημιουργία και διάθεση ενημερωτικού φυλλαδίου για γονείς από παιδίατρους και άλλους επαγγελματίες υγείας που να αφορά τα αναπτυξιακά ορόσημα

3.6.5 Μελέτη για επέκταση του θεσμού των Επισκεπτριών Υγείας και των Μαιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους στην παρακολούθηση των νεογνών και των νηπίων προς έγκαιρο εντοπισμό ενδεχομένων χαρακτηριστικών ΔΑΦ και καθοδήγηση των γονέων

3.6.6 Μελέτη για υιοθέτηση του ICD 11 για σκοπούς καταχώρησης διαγνώσεων ΔΑΦ στο σύστημα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ώστε η διάγνωση να συνάδει με το λεκτικό που χρησιμοποιεί και το DSM-V αλλά και τη σύγχρονη κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών/διαγνώσεων που εμπίπτουν στη ΔΑΦ (πχ κατάργηση του Συνδρόμου Άσπεργκερ και αφαίρεση του Συνδρόμου Ρεττ).

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

2 Σχόλια

  1. Η παροχή στήριξης/παρέμβασης για γονείς, συγγενών και φροντιστών των παιδιών με ΔΑΦ είναι ζωτικής σημασίας και γι’ αυτό ίσως χρειάζεται να δημιουργηθεί ξεχωριστός πυλώνας για αυτό.

  2. Παρόλο που μπορεί να γίνεται αναφορά σε άλλο σημείο της στρατηγικής, εντούτοις δεν γίνεται αναφορά σε αυτό την πυλώνα στις θεραπείες που θα πρέπει τα άτομα με ΔΑΦ να έχουν πρόσβαση καθώς και πως αυτές οι θεραπείες θα πρέπει να καλύπτονται από τον ΟΑΥ.

    Επιπρόσθετα, δεν γίνεται αναφορά στο ποιος πάροχος/επαγγελματίας θα είναι ο επικεφαλής της έγκαιρης παρέμβασης ούτως ώστε κάποιος να έχει την γενική ευθύνη παροχής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου θεραπειών και παρεμβάσεων.

    Τέλος θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο ότι η στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο δύναται να μην μπορούν να υλοποιηθούν εξαιτίας του ωραρίου λειτουργίας καθώς και του αριθμού δημοσίων υπαλλήλων και δεν μπορεί η Καθοδηγητική Επιτροπή υπό την Προεδρία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, στην οποία συμμετέχουν οι Υπουργοί Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, να προκρίνει υλοποίηση από φορέα του δημοσίου που δεν έχει εγκεκριμένα κονδύλια και προσωπικό.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο