5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση – Καλές πρακτικές εξωτερικού

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

Ελλάδα: Στην Ελλάδα υπάρχει Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τον Αυτισμό αλλά και για Παιδιά με Νοητική Αναπηρία (διαφόρων βαθμίδων) με πλούσιο υλικό. Υπάρχει διαχωρισμός επιπέδων ειδικών σχολείων σε ειδικά σχολεία δημοτικής και ειδικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Η έκδοση και παρακολούθηση του ΑΠΕ αποτελεί αρμοδιότητα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αντίστοιχου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου) και επίσης Μονάδας που διαθέτει το Ινστιτούτο για τη συμπεριληπτική και ειδική αγωγή.

Ιταλία: Χρησιμοποιείται το International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για καθορισμό εκπαιδευτικών αναγκών και παρακολούθηση επίτευξης μετρήσιμων εκπαιδευτικών στόχων.

Ολλανδία: Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (curriculum) για παιδιά με νοητική αναπηρία, ανάλογα με τον πηλίκο του νοητικού δυναμικού (χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα).

Ηνωμένο Βασίλειο: το σύστημα παροχής υπηρεσιών στα σχολεία λειτουργεί αποκεντρωτικά, άμεσα και εξατομικευμένα. Συγκεκριμένα η κάθε περίπτωση παρουσιάζεται ενώπιον τοπικής τριμελούς επιτροπής (tribunal –  σώματα επίσης δικαστικής εξουσίας όπου οι αποφάσεις επίσης έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για επίσης αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και το κράτος) , όπου παρατίθενται επίσης οι ιατρικές γνωματεύσεις, οι εκθέσεις ψυχολόγων, βεβαιώσεις κ.λπ. και η τοπική αρχή αποφασίζει το είδος και το κόστος παρέμβαςης για κάθε παιδί. Εάν το παιδί, πρέπει να φοιτήσει π.χ. σε Ειδικό Σχολείο, το κόστος θα είναι μεγαλύτερο, αφού εκεί θα παρέχονται περισσότερες θεραπείες. Στα δημόσια σχολεία, τα οποία διοικούνται αυτόνομα, δίδονται χρήματα από την τοπική αρχή, η οποία προσλαμβάνει Ειδικούς/ές Παιδαγωγούς, Λογοπαθολόγους κ.ά., με προκήρυξη θέσεων βάσει των αναγκών του παιδιού. Η κάθε περίπτωση αξιολογείται κάθε έξι μήνες και στο τέλος επίσης σχολικής χρονιάς αποφασίζεται, εάν και πώς θα συνεχιστούν οι παροχές για την επόμενη. Οι δείκτες προόδου (autism progression framework/autism progress tracking tools) αναφέρονται στην αρχική εικόνα του παιδιού σε σύγκριση με την εικόνα που παρουσιάζει κατά την επαναξιολόγηση (formative, inclusive and summative assessments). Επίσης, στην Αγγλία, χρησιμοποιούνται εργαλεία καταγραφής επίσης συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΑΦ, που φοιτούν σε σχολεία, με σκοπό την πρόληψη κρίσεων.

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Ένα Σχόλιο

  1. Αδυναμίες
    Αδυναμία 6 Επίσης όσον αφορά την παροχή τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού μετά την παροχή δεν προνοείται σχετική προσαρμογή, εκπαίδευση και επαναξιολόγηση σε τακτικά χρονικά
    διαστήματα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο