1.3 Εισαγωγή – Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

Η Εθνική Επιτροπή συζήτησε και αποφάσισε τη μεθοδολογία ετοιμασίας της Στρατηγικής στις 26.6.2023. Συμφωνήθηκε ότι η Εθνική Στρατηγική μαζί με το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, θα στηρίζονται σε οκτώ θεματικούς πυλώνες, ακολουθώντας την πορεία ζωής ενός παιδιού και ενήλικα με αυτισμό: την έρευνα, εντοπισμός/ανίχνευση και διάγνωση, υγεία και θεραπευτική αποκατάσταση, έγκαιρη παιδική και οικογενειακή παρέμβαση, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία και ανεξάρτητη διαβίωση, εργασία, συμμετοχή στην ψυχαγωγία, πολιτισμό και την κοινωνία. Σε πρώτο στάδιο, αποφασίστηκε όπως ετοιμαστεί από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ερωτηματολόγιο, που θα αποσταλεί και συμπληρωθεί από όλους τους εκπροσώπους στην Εθνική Επιτροπή, με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης για τα θέματα αυτισμού στην Κύπρο, καθώς και την επιθυμητή και επιδιωκόμενη κατάσταση, μέσω της επικείμενης Στρατηγικής. Άλλες πηγές πληροφόρησης θα αποτελέσουν οι εθνικές στρατηγικές άλλων χωρών και καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην Κύπρο, βιβλιογραφία και σχετικά στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και παλαιότερες μελέτες που είχαν ανατεθεί και διενεργηθεί από εμπειρογνώμονες ή από διϋπουργικές τεχνικές επιτροπές στην Κύπρο με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών και διοικητικών μηχανισμών του κράτους για τη διαχείριση του αυτισμού.

Λήφθηκαν συνολικά συνεισφορές από 14 φορείς – μέλη της Εθνικής Επιτροπής με απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο καθώς και με πρόσθετα υπομνήματα, μελέτες και εισηγήσεις τους. Δεν συμμετείχαν στη Συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής ούτε και με συνεισφορά απάντησης στο Ερωτηματολόγιο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Οργάνωση Autism Society of Larnaca, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων και το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων. Οι συνεισφορές (συνολικά 115 σελίδες μη συμπεριλαμβανομένων υπομνημάτων και μελετών) αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τη συγγραφή του πρώτου προσχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028.

Τη διοικητική υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό καθώς και τον συντονισμό της ετοιμασίας της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης ανέλαβε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Η Εθνική επιτροπή για τον Αυτισμό συνήλθε στη δεύτερη συνεδρία της υπό την προεδρία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας στις 28.9.2023 και αφού συζήτησε το πρώτο προσχέδιο της Στρατηγικής, αποφάσισε τη σύσταση οκτώ υπό επιτροπών της, μία για κάθε θεματικό πυλώνα της Στρατηγικής, για αναλυτική συζήτηση και διαβούλευση και περαιτέρω επεξεργασία, πριν τεθεί προς ανοικτή δημόσια διαβούλευση. Οι οκτώ υπό επιτροπές της Εθνικής Επιτροπής συνήλθαν σε συνολικά δώδεκα συνεδρίες υπό την προεδρία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2023.

Το δεύτερο προσχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028, με επτά θεματικούς πυλώνες (αφού κατά τις διαβουλεύσεις αποφασίστηκε όπως δύο πυλώνες συγχωνευθούν) αναρτήθηκε προς ανοικτή δημόσια διαβούλευση από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας τον Φεβρουάριο 2024.

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο