5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση – Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

5.6.1 Ο θεσμός συνδετικού Λειτουργού Υποστηρικτικής Τεχνολογίας να διευρυνθεί και να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και όλων των εμπλεκομένων καθώς και των μαθητών στη χρήση του, με συνεχιζόμενη παρακολούθηση από τον Λειτουργό για την αξιοποίηση των μέσων καθώς και την πρόοδο του παιδιού.

5.6.2 Περαιτέρω εξειδίκευση και εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων μέσω σταθερής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και υποστήριξής επίσης από σταθερό πάροχο με τεχνογνωσία σε τέτοιου είδους υπηρεσίες από την Κύπρο ή το εξωτερικό. Επίσης θα πρέπει να διαμορφωθούν και οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί και το υποστηρικτικό προσωπικό να διαχειρίζονται με ασφάλεια επίσης όποιες κρίσεις με βάση επίσης σύγχρονες πρακτικές και βέλτιστες μεθόδους με επιστημονική τεκμηρίωση.

5.6.3 Μελέτη από ΥΠΑΝ του τρόπου ενίσχυσης των ειδικών σχολείων με την ειδικότητα του Κλινικού Ψυχολόγου.

5.6.4 Μελέτη από ΥΠΑΝ για αναβάθμιση θεσμού σχολικών βοηθών / συνοδών.

5.6.5 Μελέτη από ΥΠΑΝ για δημιουργία ή/και διαμόρφωση νέων ειδικών σχολείων σύμφωνα με τα αιτήματα των οργανώσεων μελών επίσης Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό. Ο υπερπληθυσμός των υφιστάμενων ειδικών σχολείων θα πρέπει να μελετηθεί ώστε να επέλθουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία επίσης.

5.6.6 Μελέτη από ΥΠΑΝ καλών πρακτικών από το πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ που θα μπορούσαν να επεκταθούν και στη στήριξη των σχολικών μονάδων όπου φοιτούν παιδιά με ΔΑΦ επίσης πχ ο θεσμός του Βοηθού Δασκάλου.

5.6.7 Μελέτη από ΥΠΑΝ ενδεχόμενης συνεργασίας με Κέντρα Ημέρας που λειτουργούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την παροχή προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε άτομα με ΔΑΦ.

5.6.8 Μελέτη από ΥΠΑΝ σε συνεργασία με Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συνεργασία στη λειτουργία των Κέντρων Ημέρας και θεσμοθέτηση διασύνδεσης και ομαλής μετάβασης των ατόμων από το πλαίσιο επίσης εκπαίδευσης στο πλαίσιο επίσης δια βίου μάθησης και απασχόλησης.

5.6.9 Διερεύνηση από ΥΠΑΝ επίσης συμμετοχής φοιτητών με ΔΑΦ σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διευκολύνσεων και εύλογων προσαρμογών που επίσης παραχωρούνται.

5.6.10 Στα υφιστάμενα ειδικά σχολεία χρειάζεται να μελετηθεί ο τρόπος λειτουργίας τους και να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις στη δομή και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Επίσης πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα να διαχωριστούν οι μαθητές των ειδικών σχολείων ανά ηλικιακές ομάδες, ώστε τα μικρά παιδιά από 3 έως 10 ετών να στεγάζονται σε διαφορετικά κτήρια από τα μεγαλύτερα.

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο