3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση – Δράσεις 2024-2028

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
Α/Α Περιγραφή δράσεων στον Πυλώνα «Εντοπισμός/Ανίχνευση και Διάγνωση ΔΑΦ»  Φορέας Υλοποίησης Κόστος

Χρονοδιά-

γραμμα

1 Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής της Εθνικής Επιτροπής για τον Εντοπισμό/Ανίχνευση – Διάγνωση – Έγκαιρη παιδική και οικογενειακή/ατομική παρέμβαση με καθορισμό των όρων εντολής της και συνεδρία τρεις φορές ετησίως Εθνική Επιτροπή   2024
2 Εφαρμογή Πληθυσμιακού Ανιχνευτικού Προγράμματος για τη Διάγνωση ΔΑΦ Παιδίατροι 2024
3 Κατάρτιση Πρωτοκόλλου Αξιολογητικής Διαδικασίας με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και τη χρήση επιστημονικά αποδεκτών και έγκυρων εργαλείων Επιστημονική Επιτροπή της Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό 2025
4 Κατάρτιση Πρωτοκόλλου Έγκαιρης Παιδικής και Οικογενειακής Παρέμβασης ΔΑΦ με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και τη χρήση επιστημονικά αποδεκτών και έγκυρων εργαλείων Επιστημονική Επιτροπή της Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό   2025
5 Εκπαίδευση Παιδοψυχιάτρων, Παιδονευρολόγων και Παιδίατρων Αναπτυξιολόγων στη χρήση κοινά αποδεκτών εργαλείων και του Πρωτοκόλλου ΠΙΣ – Αντίστοιχες Ιατρικές Εταιρείες ….. 2025
6 Κατάρτιση Μητρώου Διαγνώσεων ΔΑΦ (Εθνικό Μητρώο, βλ. Πυλώνα Έρευνας και Γνώσης) ΟΑΥ 2026
7 Δημιουργία Ομάδας Παρακολούθησης Διαγνώσεων ΔΑΦ ΟΑΥ 2026
8 Παροχή ψυχολογικής στήριξης στους γονείς αμέσως μετά τον εντοπισμό/ανίχνευση και μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολογητικής διαδικασίας και στα πλαίσια έγκαιρης παιδικής και οικογενειακής παρέμβασης ΟΚΥπΥ – ΥΨΥ / με Ανάδοχο μέσω της αγοράς υπηρεσιών Ψυχολόγων από το Κέντρο Νευροαναπτυξιακών Δυσκολιών

–       ΤΚΕΑΑ (μέσω του Ακτίδα) – ΜΚΟ – ΣΥΕΠΠ (όπου συνυπάρχει αυτισμός και νοητική αναπηρία)

…… 2024-2028
9 Εκπαίδευση Σχολικών και Κλινικών Ψυχολόγων,  Λογοπαθολόγων, Εργοθεραπευτών, Φυσιοθεραπευτών στη χρήση κοινά αποδεκτών εργαλείων/μεθόδων και του Πρωτοκόλλου ΟΚΥπΥ – ΥΨΥ – ΠΙΣ / ΥΔΕΠ / ΥΚΕ / ΥΠΑΝ / Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου / Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου / Παγκύπριος Σύλλογος Εργοθεραπευτών/Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών   2026
10 Εκπαίδευση Δημόσιων Λειτουργών στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για τα θέματα ΔΑΦ και στο πρωτόκολλο έγκαιρης παιδικής και οικογενειακής παρέμβασης για παιδιά με ΔΑΦ κάθε ηλικίας ΤΚΕΑΑ – ΥΚΕ – ΥΔΕΠ – ΥΠΑΝ (Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας)   2026
11 Εγκαθίδρυση συστηματικής εκπαίδευσης/ημερίδων γονέων για το τι είναι ΔΑΦ, ποιες θεραπείες συστήνονται και τι είναι διαθέσιμο στην Κύπρο, τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται ΜΚΟ / Δήμοι 2024-2028

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Ένα Σχόλιο

 1. 1. Για την στήριξη στην Επιστημονική Επιτροπή της Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό δεν υπάρχει δαπάνη. Εισήγηση για €60,000 τον χρόνο.
  2. Για την εφαρμογή Πληθυσμιακού Ανιχνευτικού Προγράμματος για τη Διάγνωση ΔΑΦ από τους παιδιάτρους δεν υπάρχει δαπάνη. Εισήγηση για €30,000 τον χρόνο.
  3. Για την εκπαίδευση Παιδοψυχιάτρων, Παιδονευρολόγων και Παιδίατρων Αναπτυξιολόγων στη χρήση κοινά αποδεκτών εργαλείων και του Πρωτοκόλλου από ΠΙΣ – Αντίστοιχες Ιατρικές Εταιρείες δεν υπάρχει δαπάνη. Εισήγηση για €30,000 τον χρόνο.
  4. Για την εκπαίδευση Σχολικών και Κλινικών Ψυχολόγων, Λογοπαθολόγων, Εργοθεραπευτών, Φυσιοθεραπευτών στη χρήση κοινά αποδεκτών εργαλείων/μεθόδων και του Πρωτοκόλλου
  ΟΚΥπΥ δεν υπάρχει δαπάνη. Εισήγηση για €60,000 τον χρόνο.

  5. Για την εγκαθίδρυση συστηματικής εκπαίδευσης/ημερίδων γονέων για το τι είναι ΔΑΦ, ποιες θεραπείες συστήνονται και τι είναι διαθέσιμο στην Κύπρο, τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται δεν υπάρχει δαπάνη. Εισήγηση για €30,000 τον χρόνο.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο