6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση – Καλές πρακτικές εξωτερικού

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού συστήνεται από την Επιτροπή ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες της ΕΕ ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή και τη συμμετοχή του στην κοινωνία. Ο Προσωπικός Βοηθός, με σεβασμό προς τις δυνατότητες, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και επιλογές του ατόμου με ΔΑΦ, το υποστηρίζει σε εκείνους τους τομείς και πρώτιστα στην επικοινωνία, που είναι κρίσιμοι για την κοινωνική προστασία και ανεξάρτητη διαβίωση του, με αποφυγή ή μείωση της απομόνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο Ισραήλ τα έξοδα των Κέντρων Ημέρας και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών για άτομα με ΔΑΦ καλύπτονται σε ποσοστό 100% από το κράτος. Επιπρόσθετα, το κράτος εφαρμόζει προγράμματα με συνέργειες με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου τα έξοδα καλύπτονται πλήρως από τους δύο φορείς.

Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ τα έξοδα για τα Σπίτια στην Κοινότητα για Άτομα με ΔΑΦ έχουν 100% κρατική κάλυψη/επιχορήγηση.

Οι γονείς σε χώρες του εξωτερικού, για να μπορούν να εργαστούν ή έστω απασχοληθούν σε εργασία μερικώς, έχουν στην διάθεση τους πακέτα παροχών και εύλογων προσαρμογών ούτως ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν χωρίς να χάνουν από την μισθοδοσία ή τα ωφελήματα τους.

Στην Ελλάδα Νομοθετικές διατάξεις ρυθμίζουν θέματα ειδικών αδειών/μειωμένου ωραρίου για τους εργαζόμενους γονείς (φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και τις τεκμαιρόμενες μητέρες, με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας) και τους φροντιστές ατόμων με ΔΑΦ, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα χωρίς να χάνουν από τις απολαβές τους. Επίσης υπάρχουν για αυτούς, θεσμοθετημένες ρυθμίσεις για κατ΄εξαίρεση τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Όσο αφορά την συνταξιοδότηση υπάρχει πρόωρη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους ασφαλισμένους συγγενείς (γονείς, αδέρφια, σύζυγοι) ατόμων με ΔΑΦ με ειδικές διατάξεις (οι οποίες αναφέρονται στον κανονισμό του κάθε ασφαλιστικού φορέα).

Για να μπορούν να εργαστούν οι γονείς τα νήπια με ΔΑΦ από 2,5 έως 4 ετών μπορούν να υποστηρίζονται σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας των Δήμων ή σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων με συνοδό που παρέχει ο Δήμος ή με ειδικό ιδιώτη βοηθό-συνοδό επιλογής των γονέων τους. Επίσης παιδιά με ΔΑΦ, μπορούν να υποστηρίζονται δωρεάν σε Κέντρα Ημέρας (Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ).

Υπάρχει νομοθετημένα ειδική ποσόστωση στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες, ειδικά για όσους έχουν τέκνο, αδελφό, σύζυγο ή γονέα ΑμεΑ ή και με αυτισμό. Προβλέπεται η πλήρωση σε ποσοστό 5% του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων σε δημόσιες Υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται ο βιοπορισμός των οικογενειών, η εξεύρεση εργασίας και η μείωση των παρεχόμενων επιδομάτων.

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο