4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

Κάθε παιδί ή ενήλικας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας χωρίς διάκριση σε ίση βάση με άλλους και να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας περιλαμβανομένων των υπηρεσιών θεραπευτικής παρέμβασης στο ενωρίτερα δυνατό στάδιο, ώστε να αυξηθεί η λειτουργικότητα του ατόμου, να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης ή/και το ενδεχόμενο παλινδρόμησης και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του ατόμου και της οικογένειάς του, με βάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Τέλος

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου
1.2 Εισαγωγή - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό
1.3 Εισαγωγή - Μεθοδολογία ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό
1.4 Εισαγωγή - Έννοια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
1.5 Εισαγωγή - Επιδημιολογία και διαθέσιμα στοιχεία στην Κύπρο
1.6 Εισαγωγή - Όραμα Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
1.7 Εισαγωγή - Βασικές αρχές
2. Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση
2.1 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Υφιστάμενη κατάσταση
2.2 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
2.3 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
2.4 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Δράσεις 2024-2028
2.6 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
3. Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση
3.1 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
3.2 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
3.3 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση- Καλές πρακτικές εξωτερικού
3.4 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
3.5 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
3.6 Πυλώνας: Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
4. Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση
4.1 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Υφιστάμενη κατάσταση
4.2 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
4.3 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
4.4 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
4.5 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Δράσεις 2024-2028
4.6 Πυλώνας: Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
5. Πυλώνας: Εκπαίδευση
5.1 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Υφιστάμενη κατάσταση
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
5.2 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
5.4 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
5.5 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Δράσεις 2024-2028
5.6 Πυλώνας: Εκπαίδευση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση επίσης συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
6. Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση
6.1 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Υφιστάμενη κατάσταση
6.2 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
6.3 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Καλές πρακτικές εξωτερικού
6.4 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
6.5 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Δράσεις 2024-2028
6.6 Πυλώνας: Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση - Θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης αφού η υλοποίηση τους συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους
7. Πυλώνας: Εργασία
7.1 Πυλώνας: Εργασία - Υφιστάμενη κατάσταση
7.2 Πυλώνας: Εργασία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
7.3 Πυλώνας: Εργασία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
7.4 Πυλώνας: Εργασία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
7.5 Πυλώνας: Εργασία - Δράσεις 2024-2028
8. Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
8.1 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Υφιστάμενη κατάσταση
8.2 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
8.3 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Καλές πρακτικές εξωτερικού
8.4 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Στρατηγικοί στόχοι και δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
8.5 Πυλώνας: Συμμετοχή στη Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία - Δράσεις 2024-2028
9. Επίλογος - Από τη θεωρία στην πράξη

3 Σχόλια

  1. Επιπλέον, θεωρούμε χρήσιμο να προστεθεί άλλη μια παράγραφος όσον αφορά τις παρεμβάσεις: [Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις για άτομα με ΔΑΦ είναι ποικίλες και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την κλινική εικόνα, τις ικανότητες και τα ελλείμματα του ατόμου. Ειδικότερα, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις δεν αποσκοπούν στην πλήρη θεραπεία του ατόμου, καθώς οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού ακολουθούν το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, αλλά οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στον μετριασμό των συμπτωμάτων, στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής του ατόμου (CDCP,2024; Hyman et al., 2020). Συνεπώς, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις κατά κανόνα περιλαμβάνουν πολλούς επαγγελματίες και είναι προσαρμοσμένες στο επίπεδο των αναγκών κάθε ατόμου ( CDCP, 2024)].

  2. Συμμεριζόμαστε και υποστηρίζουμε τη θέση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (όπου αναφέρεται για το ενωρίτερα δυνατό στάδιο στο κείμενο ) να γίνει αναφορά στην έγκαιρη παρέμβαση που αφορά τη βρεφική και παιδική ηλικία, συγκεκριμένα ότι: Τα βρέφη ή τα νήπια που παρουσιάζουν πρώιμες ενδείξεις για ΔΑΦ (red flags) παραπέμπονται άμεσα για θεραπευτική αξιολόγηση και έγκαιρη παρέμβαση (π.χ αναπτυξιακή παρέμβαση από Ε/Θ , ή και Φ/Θ , Λ/Θ ) σε επαγγελματίες υγείας σε κέντρα που βρίσκονται ευρύτερο στο δημόσιο τομέα ή στο ιδιωτικό τομέα εν αναμονή της διαγνωστικής αξιολόγησης.

  3. 4. (εκεί που λέει για στο ενωρίτερα δυνατό στάδιο) Στο σημείο αυτό ίσως είναι σωστό να γίνει αναφορά στην έγκαιρη παρέμβαση που αφορά την νηπιακή ηλικία. Τα βρέφη ή τα νήπια που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη υποψίας για ΔΑΦ (red flags) παραπέμπονται άμεσα για αξιολόγηση και για πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση (π.χ νευροεξελικτική παρέμβαση από Φ/Θ ή/και Ε/Θ) σε επαγγελματίες υγείας στα κέντρα που βρίσκονται στον ιδιωτικό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο