39 – Άρθρο 39 – Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
39.-(1) Η λειτουργία της Αρχής θα είναι πλήρως μηχανογραφημένη, με την χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών), ψηφιακής πλατφόρμας και γενικά στην χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας, για την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικοινωνιών και πληροφοριών. Η ψηφιακή πλατφόρμα η οποία μεταξύ άλλων θα διαθέτει και σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών θα διασυνδέει οριζόντια και κάθετα την Αρχή με τους Επίσημους Φορείς, Εργαστήρια Τροφίμων και θα αποτελεί την επίσημη πύλη ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των καταναλωτών-
(α) οι Επίσημοι Φορείς και τα Εργαστήρια Τροφίμων θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Αρχής.
(β) οι Επίσημοι Φορείς και τα Εργαστήρια Τροφίμων υποχρεούνται να διασυνδεθούν άμεσα με το σύστημα μηχανογράφησης της Αρχής και να το ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τους επίσημους ελέγχους, τις εργαστηριακές αναλύσεις και τις άλλες δραστηριότητες τους, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Αρχής.
(i) νοείται ότι προ υπάρχοντα συστήματα ή εφαρμογές, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Αρχής, δύνανται να αξιοποιηθούν και διασυνδεθούν με το σύστημα μηχανογράφησης της Αρχής.
(γ) το σύστημα μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Αρχής είναι ενιαίο για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας και ενοποιεί το σύνολο των ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων των Επίσημων Φορέων και Εργαστηρίων Τροφίμων κατά μήκος της διατροφικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων (π.χ. χωράφια, φάρμες κ.ά.) μέχρι την κατανάλωση τους.
(δ) το σύστημα μηχανογράφησης της Αρχής μεταξύ άλλων περιλαμβάνει γενικές και ειδικές πληροφορίες/δεδομένα/στατιστικά για το σύστημα ασφαλείας τροφίμων της Δημοκρατίας και για τους βασικούς συντελεστές του (Κ.Α.Α.Τ., Επίσημοι Φορείς, Εργαστήρια Τροφίμων κ.ά.).
(ε) Η αγορά και προμήθεια του φορητού τεχνολογικού εξοπλισμού (π.χ. φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα) που απαιτείται για διασύνδεση και χρήση του συστήματος μηχανογράφησης της Αρχής από το προσωπικό των Επίσημων Φορέων, καλύπτεται από την Αρχή.
(i) το κόστος τακτικής συντήρησης, αντικατάστασης αναβάθμισης, ενημέρωσης του όποιου φορητού εξοπλισμού παραχωρείται από την Αρχή, καλύπτεται από τους Επίσημους Φορείς.
(ii) το κόστος αγοράς, τακτικής συντήρησης, αντικατάστασης αναβάθμισης, ενημέρωσης του σταθερού (μη φορητού) τεχνολογικού εξοπλισμού (όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύστημα τηλεδιάσκεψης, επιτραπέζιοι υπολογιστές), που απαιτείται είτε για διενέργεια τηλεδιασκέψεων είτε για διασύνδεση και χρήση του συστήματος μηχανογράφησης της Αρχής από το προσωπικό των Επίσημων Φορέων και το προσωπικό των Εργαστηρίων Τροφίμων, καλύπτεται από τους Επίσημους Φορείς και τα Εργαστήρια τροφίμων.
(iii) οι προδιαγραφές αγοράς, συντήρησης, αναβάθμισης, ενημέρωσης του εξοπλισμού καθορίζονται από την Αρχή.

(2) Η Αρχή στα πλαίσια της αποστολής της δύναται να διατηρεί λογαριασμό/ους στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
(α) Ο Διευθυντής αποφασίζει για την λειτουργία και ενημέρωση οποιοδήποτε τέτοιων λογαριασμών.

(3) Η Αρχή για θέματα αρμοδιότητας της, αποτελεί την επίσημη πύλη ενημέρωσης των πολιτών για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο