14 – Άρθρο 14 – Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής.
14.-(1) Η Υπηρεσία έχει τη στελέχωση, λειτουργία και αρμοδιότητες που καθορίζονται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(α) Η οργανική διάρθρωση, ο ανώτατος αριθμός μόνιμων θέσεων της της Αρχής (Εκτελεστικής Υπηρεσίας και Γραφείου) και η δαπάνη που συνεπάγεται για αυτές καθορίζονται και προβλέπονται στον εκάστοτε ετήσιο Προϋπολογισμό της Αρχής.
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει το προσωπικό της Αρχής, μόνιμα ή με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(γ) Το προσωπικό της Αρχής ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Εκτελεστικού Διευθυντή της Αρχής.
(δ) Η εκτελεστική υπηρεσία της Αρχής στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(ε) Οι Κανονισμοί που αφορούν το προσωπικό της Αρχής δύνανται να ρυθμίζουν τις διαδικασίες που διέπουν το διορισμό, τους όρους εργοδότησης και την προαγωγή του προσωπικού της Αρχής, μαζί με τις κατηγορίες θέσεων, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και την πειθαρχική εξουσία που ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Τα μέλη του προσωπικού της Εκτελεστικής Υπηρεσίας και του Γραφείου περιλαμβανομένου του Εκτελεστικού Διευθυντή, είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και διορίζονται όπως προβλέπεται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως 2022 ή όπως εκάστοτε τροποποιείται. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμων υπαλλήλων γίνεται με διορισμό ή πρόσληψη και με μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού. Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής σε ειδικότητες, για την επιλογή του προσωπικού αξιολογούνται τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των ενδιαφερόμενων και η εμπειρία τους σε θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της.

Μόνο για την πρώτη φορά που θα λειτουργήσει η Αρχή αμέσως μετά την ψήφιση του παρόντος Νόμου για την στελέχωση της, θα δοθεί προτεραιότητα σε προσωπικό που έχει αποδεδειγμένα προσόντα και εμπειρία σε σχέση με την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Αρχής και είτε εκδηλώσει ενδιαφέρον είτε γίνει σχετική προσφορά από την Αρχή.

(3) Για κάλυψη της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή απαιτείται πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου σε κλάδο σπουδών σχετικό με τις δραστηριότητες της Αρχής και δωδεκαετή μεταπτυχιακή πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της. Μεταπτυχιακό/ά δίπλωμα/τα ή τίτλος/οι σε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της και επαγγελματική/ες αναγνώριση/εις από έγκριτους οργανισμούς του εξωτερικού αποτελούν πρόσθετα προσόντα. Διδακτορικό δίπλωμα σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο της Αρχής αποτελεί πλεονέκτημα. Νοείται ότι, όλοι οι τίτλοι σπουδών απαιτείται να είναι αναγνωρισμένοι ως τέτοιοι, από το αρμόδιο όργανο αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Δημοκρατίας. Μέχρις ότου επιλεγεί ο Εκτελεστικός Διευθυντής, οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής. Τα καθήκοντα, οι ευθύνες καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή ετοιμάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
(β) Είναι υπεύθυνος για την διοίκηση της Εκτελεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα και με το γενικό πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου,
(γ) Εποπτεύει την λειτουργία της Εκτελεστικής Υπηρεσίας και προΐσταται των υπηρεσιών της,
(δ) Μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής της Αρχής,
(ε) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής και τη λειτουργία της,
(ζ) Ορίζει μέλος του προσωπικού της Υπηρεσίας για να ασκεί τα καθήκοντα Γραμματέα της Αρχής, ο οποίος ασκεί καθήκοντα υποδιευθυντή της Εκτελεστικής Υπηρεσίας,
(η) Εκπροσωπεί την Αρχή σε όργανα της ΕΕ, διεθνή βήματα και ΜΜΕ και ΜΚΔ
(θ) Μεριμνά για την προετοιμασία σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών καθώς και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, σε περίπτωση κατάργησης της Υπηρεσίας τα μέλη του προσωπικού της εντάσσονται στο Υπουργείο Υγείας ή σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο ή ανεξάρτητη υπηρεσία, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους υπηρεσίας τους, νοείται ότι τα καθήκοντα τα οποία θα εκτελούν δυνατόν να διαφοροποιηθούν.

(4) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις και/ή διαδικασίες ενώπιον του Συμβουλίου, περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων του για τη λήψη απόφασης, και να ενημερώνει σχετικά με θέμα που του έχει ανατεθεί ή/και να εκφράζει άποψη προς το Συμβούλιο αναφορικά με τα προς συζήτηση θέματα, η δε παρουσία του αυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου. Επίσης, τα λοιπά μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας με την σύμφωνο γνώμη του Εκτελεστικού Διευθυντή μπορούν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις και/ή διαδικασίες ενώπιον του Συμβουλίου.

(5) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να υποβάλει προτάσεις στο Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την λειτουργία και τις δραστηριότητες της Αρχής. Για κάθε γραπτή πρόταση που υποβάλλει επιβάλλεται αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, η οποία καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Εκτελεστικού Διευθυντή με απόφαση του Συμβουλίου επί υποβληθείσας πρότασης του και μη εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης, διαθέτει το δικαίωμα αναφοράς, στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού Υγείας. Περαιτέρω, κάθε τέτοια αναφορά περιλαμβάνεται μαζί με τα πρακτικά της απόφασης, σε ειδικό παράρτημα της ετήσιας έκθεσης της Αρχής.

(6) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ή του Γραφείου Αξιολόγησης Κινδύνων ή Υποεπιτροπής που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 29, αλλά δύναται, αυτός ή αντιπρόσωπος του σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλευτικού Σώματος, του Γραφείου Αξιολόγησης Κινδύνων, ή οποιωνδήποτε Υποεπιτροπών και έχει το δικαίωμα να υποβάλει τις απόψεις του ή και να συμβουλέψει τους συμμετέχοντες στη σχετική συνεδρίαση.

(7) Ο Γραμματέας της Αρχής, σύμφωνα με οποιεσδήποτε οδηγίες είναι δυνατό να δοθούν σε αυτόν από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, παρίσταται στις συνεδριάσεις και/ή διαδικασίες ενώπιον της Αρχής και τηρεί πρακτικά.

(8) Το προσωπικό της Αρχής αξιολογείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Εκτελεστικό Διευθυντή και τον Γραμματέα της Αρχής. Νοείται ότι ο Γραμματέας της Αρχής αξιολογείται από τον Πρόεδρο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο