27 – Άρθρο 27 – Συμβουλευτικό σώμα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Συμβουλευτικό σώμα.
27.-(1) Στην Αρχή λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο, το Συμβουλευτικό Σώμα Ασφάλειας Τροφίμων (το οποίο θα αναφέρεται σε αυτό το άρθρο ως Σ.Σ.Α.Τ., το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γνώμη του Υπουργού. Το Σ.Σ.Α.Τ., παρέχει μετά από σχετικό ερώτημα του Διοικητικού Συμβουλίου τη γνώμη του σε θέματα πολιτικής για την υγιεινή και την ασφάλεια τροφίμων και εισηγείται προγράμματα δράσης και προτάσεις σε θέματα που αναφέρονται στην αποστολή της Αρχής.

(2) Το συμβουλευτικό σώμα δύναται να συγκαλείται σε συνεδρίαση μετά από απόφαση είτε του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από αίτημα του Εκτελεστικού Διευθυντή ικανοποίηση του οποίου υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Ο αριθμός των μελών του Σώματος δεν θα υπερβαίνει τα 18 μέλη και θα πρέπει να είναι ευρείας βάσης και αντιπροσωπευτικό.

(4) Το Σώμα θα πρέπει να ιδρυθεί κάτω από τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν πριν την ίδρυσή του, από την Αρχή.

(5) Ως μέλη του Σώματος διορίζονται από τον Υπουργό οι ακόλουθοι:

(α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Σώματος,
(β) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής ή εκπρόσωπος του,
(γ) Ο Διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή εκπρόσωπoς του,
(δ) Ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπός του,
(ε) Ο Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους ή εκπρόσωπός του,
(ζ) Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπός του,
(η) Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπός του,
(θ) Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών ή εκπρόσωπός του,
(ι) Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής ή εκπρόσωπός του,
(κ) Ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού, Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου ή εκπρόσωπός του,
(λ) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ή εκπρόσωπός του, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας ή εκπρόσωπός του,
(μ) Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης ή ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή εκπρόσωπός τους, Ανάλογά με το εκάστοτε προς συζήτηση θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να προσκαλεί στις συνεδριάσεις μέχρι και 5 πρόσθετα πρόσωπα.

(6) Η σύνθεση και ο αριθμός των μελών του σώματος δύναται να διαφοροποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται σε έγκριση του Υπουργικού Συμβούλιου.

(7) Η Αρχή θα πρέπει να εκτιμά οποιαδήποτε άποψη εκφράζεται από το Σώμα σε οποιοδήποτε θέμα που εξετάζει. Ωστόσο παράλειψη της Αρχής να συμβουλευθεί το Σώμα ή να υιοθετηθούν οι απόψεις του σε οποιοδήποτε θέμα δεν θα ακυρώνει τις αποφάσεις ή τα μέτρα της Αρχής στο υπ’ αναφορά θέμα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα.

(8) Η Αρχή δύναται ανάλογα με το θέμα προς συζήτηση δύναται να συγκαλεί μόνο ορισμένα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος.

(9) Η Αρχή δύναται να δημοσιεύει τις απόψεις του Σώματος.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο