09 – Άρθρο 9 – Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.
9. Τα διοριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να ασκούν επάγγελμα ή εργασία ή να ασχολούνται σε επιχείρηση ή να δέχονται με πληρωμή άλλη απασχόληση πέραν των καθηκόντων τους, παρά μόνο με την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου και νοούμενου ότι η φύση της απασχόλησης τους δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής.

Συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τη διατήρηση ή κατοχή του αξιώματος του διοριζόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται-
(1) Στη διατήρηση οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου συμφέροντος, άμεσου ή έμμεσου, συμπεριλαμβανομένου συμφέροντος σε μετοχές, ομόλογα, ομόλογα επιβάρυνσης ή άλλο είδος αξιογράφου ή/και ωφελημάτων, εξαιρουμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ή αμοιβής ή άλλης πληρωμής από οποιαδήποτε εταιρεία, αρχή ή οργανισμό που διεξάγει οποιαδήποτε επιχείρηση στον τομέα δραστηριοτήτων της Αρχής∙
(2) Στη διατήρηση οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου συμφέροντος, άμεσου ή έμμεσου, συμπεριλαμβανομένου συμφέροντος σε μετοχές, ομόλογα, ομόλογα επιβάρυνσης ή άλλο είδος αξιογράφου ή/και ωφελημάτων, εξαιρουμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ή αμοιβής ή άλλης πληρωμής από οποιαδήποτε εταιρεία, αρχή ή οργανισμό που διεξάγει οποιαδήποτε επιχείρηση στον τομέα των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και ευημερίας των ζώων, της υγείας ων φυτών και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή έχει τον αποφασιστικό έλεγχο σε εταιρεία που διεξάγει οποιαδήποτε επιχείρηση στον τομέα των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και ευημερίας των ζώων, της υγείας ων φυτών και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων∙
(3) Στην αποδοχή ή διατήρηση απασχόλησης σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα έναντι απολαβών οποιασδήποτε μορφής ή υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις υπό τις οποίες εύλογα αναμένεται η καταβολή απολαβών,
ανεξαρτήτως εάν καταβάλλεται ή όχι∙
(4) Στην αποδοχή αξιώματος ή εργασίας της οποίας οι απολαβές τελούν υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας ή στην αποδοχή ή διατήρηση οποιασδήποτε θέσης ή ιδιότητας στη δημόσια υπηρεσία ή σε δήμο ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημόσιου δικαίου· ή
(5) Στην αποδοχή οποιουδήποτε αξιώματος σε πολιτικό κόμμα ή στην ενεργό εμπλοκή του στα κομματικά δρώμενα.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο