26 – Άρθρο 26 – Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Συλλογή δεδομένων για αξιολόγηση του κινδύνου.

26.-(1) Η Αρχή δύναται: –

(α) Να συγκεντρώνει όλη τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, τα μητρώα εγγραφής/καταχώρησης επιχειρήσεων τροφίμων, κώδικες συμπεριφοράς και άλλο υλικό σχετικό με τις λειτουργίες της και δύναται να δημοσιεύει αυτά, όπως αυτή θεωρεί κατάλληλα.

(β) να συγκεντρώνει πληροφορίες, που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίες θα την διευκολύνουν να εκτελεί τις λειτουργίες της.

(γ) Συλλέγει, αναλύει και επεξεργάζεται επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, σχετικά με το πεδίο των αρμοδιοτήτων της, από τους Επίσημους Φορείς, Εργαστήρια Τροφίμων ή / και οπουδήποτε άλλου, για την διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου.

(2) Η Αρχή θα: –

(α) Συγκεντρώνει στην μορφή που η ίδια δυνατόν να αποφασίσει και εκτιμήσει με άλλο τρόπο δεδομένα για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων.

(β) Συγκεντρώνει, εκτιμά ή αναλύει με άλλο τρόπο τέτοια δεδομένα, που σχετίζονται με την εισαγωγή, διακίνηση, παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων, όπως αυτή κρίνει κατάλληλα από καιρού εις καιρό.

(γ) Διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα από τη διενέργεια του επίσημου ελέγχου, των επίσημων δραστηριοτήτων ή και δεδομένων που προκύπτουν από τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων.

(3) Η Αρχή θα αναλαμβάνει την εκτίμηση στατιστικών δεδομένων για τροφιμογενείς ασθένειες, περιλαμβανομένων των τροφιμογενών ζωονόσων ή και άλλων επιβλαβών καταστάσεων για την ανθρώπινη υγεία που σχετίζονται με την κατανάλωση τροφίμων όπως αυτή κρίνει κατάλληλα, η όπως ο Υπουργός ή άλλος Υπουργός της Κυβέρνησης, δυνατόν να απαιτήσει από καιρού εις καιρό, για να μπορεί να διεξάγει εκτίμηση κινδύνων από την κατανάλωση τροφίμων.

(4) Οι Επίσημοι Φορείς και τα Εργαστήρια Τροφίμων έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται και αποστέλλουν στην Αρχή επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, σχετικά με το πεδίο των αρμοδιοτήτων της, σε πραγματικό χρόνο ή όπως αυτό καθορίζεται στις μεταξύ τους συμβάσεις. Νοείται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά και την καθημερινή ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Αρχής και των βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

(5) Η Αρχή δύναται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση των λειτουργιών της δυνάμει του παρόντος άρθρου, να απαιτήσει από πρόσωπο που αυτή πιστεύει ότι κατέχει πληροφορίες που είναι σχετικές με αυτούς τους σκοπούς, να παράσχει τις πληροφορίες στην Αρχή και το πρόσωπο αυτό οφείλει να συμμορφωθεί με τέτοια απαίτηση.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο