02. Άρθρο 2 – Ερμηνεία

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Ερμηνεία
2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙

«Αρχή» σημαίνει την Κυπριακή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (Κ.Α.Α.Τ.) της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία εγκαθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου˙

Ο όρος «νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο˙

«Δημόσιος Υπάλληλος» ερμηνεύεται ως καθορίζεται στο Άρθρο 2 του περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου˙

«Αρχή Τοπικής Διοίκησης» ερμηνεύεται ως καθορίζεται στο Άρθρο 2 του περί Δήμων Νόμου του 1985 έως 2022˙

«Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης» ερμηνεύεται ως καθορίζεται στον περί Επαρχιακών Οργανισμών Νόμο του 2022˙

«Ασφάλεια Τροφίμων» σημαίνει τα μέτρα που λαμβάνονται για αποφυγή των κινδύνων είτε είναι χρόνιοι είτε είναι άμεσοι που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, οι οποίοι προέρχονται από τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση˙

«Εκτελεστικός Διευθυντής» σημαίνει το Εκτελεστικό Διευθυντή της Κυπριακής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων ο οποίος διορίζεται με βάση το Άρθρο 14 του παρόντος Νόμου˙

«Γραμματέας της Αρχής» σημαίνει το πρόσωπο από το προσωπικό της Αρχής που διορίζεται ως Γραμματέας της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14(2)˙

«Νέο προσωπικό» σημαίνει το νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται από την Αρχή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού˙

«Προσωπικό που μεταφέρεται» σημαίνει τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εργοδοτούνταν στο Υπουργείο Υγείας ή στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή και άλλο και οι οποίοι έχουν αποδεχθεί εργοδότηση που τους προσφέρεται στην Αρχή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου˙

«Προσωπικό» σημαίνει το προσωπικό της Αρχής, το οποίο αποτελείται από δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι αποσπώνται στην Αρχή, το προσωπικό που μεταφέρεται, το ωρομίσθιο προσωπικό και το νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται από την Αρχή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου˙

«Πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχων» σημαίνει τα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχων, που καταρτίζονται με βάση τα άρθρα 109-113 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625˙

«Επίσημος Φορέας» σημαίνει την αρμόδια αρχή που ασκεί εξουσίες και εκτελεί καθήκοντα σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα όπως ερμηνεύεται στο Άρθρο 2(2) του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει Κρατική Υπηρεσία, Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία εκχωρούνται συγκεκριμένες εξουσίες για άσκηση ελέγχων σε όλο το φάσμα της τροφικής αλυσίδας˙

Ο όρος «Επίσημος έλεγχος» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2017/625˙

Ο ορός «Επιβολή» σε σχέση με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, σημαίνει τη διενέργεια επιθεωρήσεων, επιτήρησης, δειγματοληψίας, ανάλυσης, αδειοδότησης, έγκρισης, καταχώρισης και την λήψη νομικών μέτρων˙

Ο όρος «Εγκαταστάσεις» σημαίνει οποιονδήποτε χώρο, κτίριο, αεροσκάφος, όχημα, σιδηρόδρομο, βαγόνι, εμπορευματοκιβώτιο, πλοίο ή προσωρινές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγεται ή διεξήχθη οποιαδήποτε εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με την παραγωγή, προετοιμασία, μεταποίηση, κατασκευή, εξαγωγή, εισαγωγή, αποθήκευση, διανομή ή πώληση τροφίμων˙

Ο όρος «Μη καλλιεργήσιμα τρόφιμα» σημαίνει τα τρόφιμα που δεν παράγονται στο εμπόριο ή που δεν συγκομίζονται, συμπεριλαμβανομένων των άγριων μανιταριών, φρούτων, μούρων, ψαριών και θηραμάτων που συλλέγονται μέσω ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων˙

«Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων» σημαίνει το Γραφείο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 28˙

«Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6(1)˙

Οι όροι «Επιχείρηση τροφίμων» και «Επιχείρηση ζωοτροφών» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 178/2002.

Ο όρος «Νομοθεσία για τα τρόφιμα» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 178/2002˙

Ο όρος «πρωτοβάθμιοι έλεγχοι» σημαίνει τις συστηματικές επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τους Επίσημους Φορείς στις επιχειρήσεις τροφίμων και επιχειρήσεις ζωοτροφών για επιβολή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές˙

Ο ορός «δευτεροβάθμιοι έλεγχοι» σημαίνει τους εποπτικούς ελέγχους που διενεργούνται από την Αρχή στις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών για εξακρίβωση εφαρμογής της νομοθεσίας από τους Επίσημους Φορείς. Στον όρο περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι της Αρχής για εξακρίβωση της συμμόρφωσης τους με υπάρχουσες διαδικασίες, πρότυπα, κανόνες, πρωτόκολλα ή συμβάσεις˙

Ο όρος «υγιεινή των τροφίμων», έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 852/2004˙

Ο όρος «Πρότυπα τροφίμων» σε σχέση με την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, σημαίνει πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από ή βάσει της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και που αφορούν οποιοδήποτε ή συνδυασμό ή όλα από τα ακόλουθα:
(α) την σύνθεση των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων:
(i) το επίπεδο των ρύπων ή των υπολειμμάτων που μπορεί να υπάρχουν στα τρόφιμα,
(ii) την μικροβιολογική τους κατάσταση και ασφάλεια, και
(iii) την μέθοδο δειγματοληψίας και δοκιμής τροφίμων για τον προσδιορισμό της σύνθεσή τους·
(β) την παραγωγή τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν·
(γ) την συσκευασία, αποθήκευση ή χειρισμό των τροφίμων·
(δ) την πώληση, εισαγωγή ή εξαγωγή τροφίμων·
(ε) οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης, της προώθησης και την διαφήμισή τους·
(ζ) η αποφυγή φυσικών, χημικών, ραδιολογικών, βιολογικών ή άλλης μόλυνσης των τροφίμων·
(η) την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την κατανάλωση τροφίμων·
(θ) τη μέγιστη ή την ελάχιστη ποσότητα ουσιών που απαιτείται να χρησιμοποιείται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προετοιμασία τροφίμων·

Οι όροι «τρόφιμα» και «ζωοτροφές» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.178/2002. Επίσης, ως «τρόφιμα» νοούνται όλα τα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα˙

Ο όρος «κίνδυνος/hazard» σημαίνει ένα βιολογικό, χημικό ή φυσικό παράγοντα σε τρόφιμο ή μια κατάσταση του τρόφιμου που μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία (Άρθρο 3, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.178/2002)˙

Ο όρος «ρίσκο/risk» σημαίνει τη συνάρτηση της πιθανότητας μιας δυσμενούς επίδρασης στην υγεία και της σοβαρότητας της επίδρασης αυτής, ως συνέπεια ενός κινδύνου (Άρθρο 3, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.178/2002)˙

Ο όρος “περιστατικό/incident” σημαίνει τις συνθήκες που περιβάλλουν τον εντοπισμό ενός κινδύνου που ενέχει ρίσκο για την υγεία και μπορεί να θεωρηθεί ως (αλλά όχι αποκλειστικά):
– Γεγονός που έχει δυνητικά επιβλαβείς συνέπειες για το κοινό από την κατανάλωση τροφίμων,
– Ο εντοπισμός μολυσμένων τροφίμων, που αν καταναλωθούν μπορεί να οδηγήσουν σε ασθένεια,
– Ο εντοπισμός σοβαρής ανθρώπινης ασθένειας που μπορεί να συνδέεται με μολυσμένα τρόφιμα,
– Ο εντοπισμός ανθυγιεινών πρακτικών σε μια επιχείρηση τροφίμων τέτοιου βαθμού ώστε να παρουσιάζουν άμεσο κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών-
– Ο εντοπισμός παράτυπων ή παράνομων πρακτικών σε οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων ή στο δίκτυο διανομής που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών,
– Βιολογική ή χημική μόλυνση που προκύπτει από σκόπιμη αλλοίωση ή τρομοκρατικό γεγονός.

Ο όρος «έξαρση/outbreak» σημαίνει ένα περιστατικό κατά το οποίο δύο ή περισσότερα άτομα εμφανίζουν την ίδια ασθένεια μετά την κατανάλωση του ίδιου τρόφιμου.

Ο όρος «επίπτωση/incidence» ερμηνεύεται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων τροφιμογενούς ασθένειας σε έναν δεδομένο πληθυσμό κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου (π.χ. συχνότητα εμφάνισης – ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος).

Ο όρος «διατροφική κρίση/κρίση ασφάλειας τροφίμων» ερμηνεύεται όταν διαπιστώνεται ότι τα τρόφιμα αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία είτε άμεσα είτε μέσω του περιβάλλοντος.

O όρος «νερό ανθρώπινής κατανάλωσης» ή «πόσιμο νερό» έχει την έννοια που του αποδίδει ο Ν.46(Ι)/2023˙

Ο όρος «Εργαστήρια Τροφίμων» έχει την έννοια που τους αποδίδει το Άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625·

Ο όρος «Ανεξαρτησία» σημαίνει ότι η Αρχή διέπεται από καθεστώς πλήρους διοικητικής αυτοτέλειας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και δεν τελεί υπό τον έλεγχο ή και εποπτεία οποιουδήποτε Υπουργείου˙

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων˙

«Συμβουλευτικό Σώμα» σημαίνει το Συμβουλευτικό Σώμα που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 27˙

«Εκτελεστική Υπηρεσία» σημαίνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 14(1) Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής˙

Ο όρος «Διοριζόμενα Μέλη» σημαίνει τα πρόσωπα που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, με δικαίωμα ψήφου.

Ο όρος «Υπηρεσιακά Μέλη» σημαίνει τους Υπουργούς / Υφυπουργούς ή τους αντιπρόσωπους τους, που συμμετέχουν με την υπηρεσιακή τους ιδιότητα ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο όρος «Υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων» σημαίνει όλες τις αναγκαίες συνθήκες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που μπορούν να μεταδοθούν σε άλλα ζώα ή ανθρώπους με στόχο την ενίσχυση της εφαρμογής των προτύπων υγείας και ασφάλειας για ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα˙
Ο όρος «Υγεία των Φυτών» σημαίνει όλους τους κανόνες που θεσπίζονται για τον προσδιορισμό των φυτοϋγειονομικών κινδύνων που εγκυμονεί κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος παθογόνων παραγόντων, ζώων ή παρασιτικών φυτών που είναι επιβλαβή για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα («επιβλαβείς οργανισμοί»), καθώς και μέτρα για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο˙

«Υποεπιτροπή» σημαίνει την υποεπιτροπή που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 29˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας˙

Ο όρος «φυτοϋγειονομικό μέτρο» έχει την έννοια που του αποδίδει το Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031˙

Ο όρος «αρμόδιο σώμα/όργανο αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Δημοκρατίας» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και όπου τυγχάνει εφαρμογής, όπου απαντάται ο όρος «τρόφιμα» νοείται ότι περιλαμβάνονται οι ζωοτροφές, η υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, η υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται από την Αρχή καλύπτουν και αυτά.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και όπου τυγχάνουν εφαρμογής οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.178/2002, στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004, στον Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625 ή σε άλλο Κοινοτικό Κανονισμό ή νομοθεσία σχετική με τις αρμοδιότητες της Αρχής, υιοθετούνται ως έχουν.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο