28 – Άρθρο 28 – Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων .
28.-(1) Η Αρχή λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο. Για το σκοπό αυτό συστήνεται Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων, εφεξής Γραφείο ή/και (Γ.Α.Κ.), το οποίο προέρχεται από το προσωπικό της Αρχής. Παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και ενημερώνει σχετικά με τους υφιστάμενους και τους αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα. Το Γραφείο θεωρείται κομμάτι της Εκτελεστικής Υπηρεσίας, το οποίο ωστόσο διατηρεί εσωτερική ανεξαρτησία για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Γραφείο κατόπιν ανάθεσης είτε από τον Προέδρο, είτε από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, ετοιμάζει Κ.Ο.Υ.Π., κατευθυντήριες οδηγίες και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την αποστολή, αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Αρχής. Το Γραφείο γνωμοδοτεί και συμβουλεύει σε σχέση με θέματα επιστημονικής φύσης που παραπέμπονται σ’ αυτή από την Αρχή και για να εκτελέσει τις λειτουργίες που ορίζονται από το παρόν άρθρο.

(2) Το Γραφείο θα αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών με τις δραστηριότητες της Αρχής. .

(3) Το Γραφείο μετά από διαβούλευση με την Αρχή θα θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες γενικά για τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητες του. Στους κανόνες και διαδικασίες θα περιλαμβάνεται και κατηγοριοποίηση των διαφόρων ειδών γνωμοδοτήσεων ή και συμβουλών και καθορισμός των μέγιστων χρονικών ορίων για ολοκλήρωση τους.

(4) Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του Γραφείου θα διοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σύσταση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το διορισμό του προσωπικού του Γραφείου Αξιολόγησης Κινδύνων πρέπει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Εκτελεστικό Διευθυντή-

(α) να καθορίζει τη διαδικασία και κριτήρια επιλογής του προσωπικού,
(β) να καθορίζει τους όρους εργοδότησης τους,
(γ) να καθορίζει τα απαιτούμενα επιστημονικά προσόντα και εμπειρία,
(δ) επιδεικνύει προσοχή στις απαιτούμενες ειδικότητες και εμπειρία και στο κύρος αυτών που κρίνονται απαραίτητα για την κατάλληλη και αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου, και ιδιαιτέρως, επιδεικνύει προσοχή σε τέτοια προσόντα και εμπειρίες σε σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, τις δραστηριότητες ή και την αποστολή της Αρχής.

(6) Χωρίς επιφύλαξη ως προς τη γενικότητα της παραγράφου (1), το Γραφείο θα πρέπει να συμβουλεύει την Αρχή όποτε καλείται από αυτή στα θέματα που αφορούν-

(α) πάσης φύσεως επιστημονικές ή και τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων,
(β) την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή και ζωοτροφές,
(γ) την διατροφική ή την διαιτητική αξία/ισχυρισμούς ή την σύσταση των τροφίμων, και
(δ) οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την αποστολή και τις δραστηριότητες της.

(7) Η Αρχή μπορεί να καθορίσει μια χρονική περίοδο εντός της οποίας θα λαμβάνονται οι απόψεις του Γραφείου για τα θέματα που παραπέμφθηκαν σε αυτή για γνωμάτευση.

(8) Για κάθε θέμα το οποίο παραπέμπεται για γνωμάτευση στο Γραφείο το οποίο συνοδεύεται με σαφή χρονοδιαγράμματα, η Αρχή υποχρεούται να μην ενεργήσει μέχρι να λάβει τις απόψεις του Γραφείου Αξιολόγησης Κινδύνων. Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.

(9) Το Γραφείο μπορεί, μέσα στα πλαίσια του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχοντας-

(α) συμβουλέψει την Αρχή για οποιοδήποτε θέμα αναφέρθηκε σ ’αυτή από την Αρχή, αναλαμβάνει περαιτέρω έρευνα, αξιολόγηση, διερεύνηση ή εξέταση του θέματος όπως το Γραφείο θεωρεί κατάλληλο, ή
(β) ενημερώσει σχετικά την Αρχή, ότι αρχίζει αυτεπαγγέλτως έρευνα, αξιολόγηση ή εξέταση οποιουδήποτε θέματος σχετικού με τα τρόφιμα, την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων ή θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Αρχής όπως το Γραφείο θεωρεί κατάλληλο.

(10) Όπου το Γραφείο αναλαμβάνει ή αρχίζει οτιδήποτε αναφέρεται δυνάμει της παραγράφου (9), η Αρχή μπορεί να θέσει ένα χρονικό όριο για τη λήψη γνωμάτευσης ή και συμβουλής από το Γραφείο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Αρχή δεν θα προβεί σε οποιανδήποτε ενέργεια σε σχέση πάντα με το υπό διερεύνηση θέμα του Γραφείου, μέχρι την λήξη τέτοιου χρονικού ορίου.

(11) Όπου η Αρχή δεν έχει θέσει ένα τέτοιο χρονικό όριο για την παραλαβή των συμβουλών του Γραφείου για οποιοδήποτε θέμα που αναλαμβάνεται ή αρχίζει υπό την παράγραφο (9), η Αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, να καθυστερήσει ή να αναβάλει οποιαδήποτε ενέργεια για συγκεκριμένο θέμα μέχρι να δοθούν οι γνωματεύσεις ή και συμβουλές.

(12) Το Γραφείο θα πρέπει στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να παραδίδει τις γνωματεύσεις ή και συμβουλές της, στην Αρχή, χωρίς καθυστέρηση.

(13) Οι κατ’ εντολή γνωματεύσεις, συμβουλές ή έρευνες του Γραφείου, που δίνονται στο πλαίσιο αυτού του Άρθρου, δύναται να δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής, κατά περίπτωση, σε εύλογο χρονικό διάστημα και μετά από έγκριση του Προέδρου και του Εκτελεστικού Διευθυντή της Αρχής. Οι εκ καθήκοντος γνωματεύσεις, συμβουλές ή το ερευνητικό έργο του Γραφείου, δύναται να δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από έγκριση του Προϊστάμενου του Γραφείου Αξιολόγησης και τη σύμφωνη γνώμη του Εκτελεστικού Διευθυντή και νοουμένου ότι τηρούνται τα πιο κάτω:
(α) Η δημοσίευση δεν περιέχει πληροφορίες οι οποίες παραβιάζουν τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ).
(β) Σε περιπτώσεις έκτακτων/επειγουσών καταστάσεων όπως, διατροφικές κρίσεις ή γενικά για περιστατικά / θέματα μειωμένης ασφάλειας τροφίμων, οι όποιες γνωματεύσεις, συμβουλές, έργο του Γραφείου, δύναται να δημοσιεύονται κατά περίπτωση και σε συνεννόηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή, με βασικό γνώμονα της προστασία της δημόσιας υγείας.
(γ) Σε κάθε περίπτωση που αναμένονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες της Αρχής για το χειρισμό έκτακτων/επειγουσών καταστάσεων, η δημοσίευση σχετικών γνωματεύσεων, συμβουλών, έργου του Γραφείου, γίνεται σε συνεννόηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή.
(δ) Η ημερομηνία έναρξης και λήξης έκτακτων / επειγουσών καταστάσεων, ορίζονται από τον Διευθυντή.
(ε) Νοείται, ότι τα όσα αναφέρονται πιο πάνω ισχύουν και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον ορισμό του τρόφιμου, με βάση την ερμηνεία που δίνεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.

(14) Το προσωπικό όπου θα εργάζεται στο Γραφείο, θα αξιολογείται από τριμελή Επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Εκτελεστικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο του Γραφείου. Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου θα αξιολογείται από τον Πρόεδρο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

(15) Σε κάθε περίπτωση ο Προϊστάμενος του Γραφείου θα μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για παροχή επιστημονικών πληροφορίων έχοντας δικαίωμα λόγου και κατάθεσης εγγράφων, όμως δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο