25 – Άρθρο 25 – Παροχή συμβουλών από την Αρχή

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Παροχή συμβουλών από την Αρχή.
25.- Η Αρχή θα πρέπει μετά από αίτημα του Υπουργού ή άλλου Υπουργού της Κυβέρνησης, να παρέχει γνωματεύσεις ή και συμβουλές στον Υπουργό ή σε οποιονδήποτε άλλο Υπουργό της Κυβέρνησης σε σχέση με θέματα που αφορούν όλα ή μέρος των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ή με δική της πρωτοβουλία, να παρέχει τέτοια συμβουλή για-

(1) Τροφιμογενείς ασθένειες περιλαμβανομένων τροφιμογενών ζωονόσων,

(2) θέματα διατροφής ή και δίαιτας και τη σημασία της ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής στη ανθρώπινη υγεία,

(3) νομοθετημένες εξελίξεις αναφορικά με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων,

(4) τεχνολογία και βιομηχανικές πρακτικές σχετικά με τα τρόφιμα και την παραγωγή, παρασκευή και διάθεση τροφίμων,

(5) παραγωγή των τροφίμων συμπεριλαμβανομένων και των καλλιεργειών, φρούτων και λαχανικών, τη συγκομιδή των τροφίμων που προέρχονται είτε από οργανωμένες καλλιέργειες είτε και μη οργανωμένες καλλιέργειες, την οργανωμένη αλίευση ψαριών ή και την ιχθυοκαλλιέργεια και την οργανωμένη εκτροφή παραγωγικών ζώων και πτηνών ή και την θήρευση άγριων ζώων και πτηνών,

(6) βιολογικά τρόφιμα ή/ και καλλιέργεια βιολογικών/οργανικών τροφίμων,

(7) σήμανση και συσκευασία των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα),

(8) βελτιωμένα συστήματα για την παροχή των πληροφοριών στο κοινό για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, περιλαμβανομένου του ασφαλούς χειρισμού των τροφίμων σε κατοικίες και

(9) Οποιαδήποτε γνωμάτευση ή συμβουλή σχετική με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, η Αρχή δύναται να τη δημοσιεύσει στην επίσημη ιστοσελίδα της ή και αλλού.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο