04 – Άρθρο 4 – Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.
4. Με σκοπό τη διοίκηση της Αρχής συστήνεται Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων το οποίο έχει τη σύνθεση, λειτουργία, αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που καθορίζονται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια των αποφάσεων του καθορίζει πολιτική για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης της Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
(1) εξασφαλίζει ότι η Αρχή εκπληρώνει την αποστολή της και εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί κάτω από τις συνθήκες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο,
(2) εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Αρχής, τις αναγκαίες αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του, καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους, τα οποία υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.
(3) εγκρίνει το σχεδιασμό και τα επί μέρους προγράμματα για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Αρχής,
(4) αποφασίζει για τα θέματα αρμοδιοτήτων της Αρχής όπως αυτές ορίζονται στο παρόντα νόμο,
(5) εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο την κατάρτιση, αναμόρφωση, συμπλήρωση, τροποποίηση της Αρχής και την κατάρτιση και υποβολή Κανονισμών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Αρχής,
(6) καταρτίζει και υποβάλει στον Πρόεδρο, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσια έκθεση της δραστηριότητας της Αρχής για το έτος που προηγήθηκε, καθώς και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της για το επόμενο ή τα επόμενα έτη. Τα ΠΟΕΣΕ και η ετήσια έκθεση για τα ΠΟΕΣΕ και γενικά η διαδικασία των ΠΟΕΣΕ δύναται να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά για το σκοπό αυτό,
(7) λαμβάνει ή υιοθετεί εισηγήσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή, για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αποστολής και αρμοδιοτήτων της Αρχής,
(8) καταρτίζει σχέδια υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρονται οι ευθύνες, τα καθήκοντα και τα προσόντα του προσωπικού της της ΚΑΑΤ και μεριμνά για την υποβολή τους προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και
(α) επιλέγει και διορίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 14.
(β) επιλέγει και διορίζει το προσωπικό της Εκτελεστικής Υπηρεσίας της Αρχής, κατά τα προβλεπόμενες διατάξεις και γενικά μεριμνά όπως η Αρχή έχει στη διάθεση της επαρκές και κατάλληλο επιστημονικό, γραφειακό και βοηθητικό προσωπικό για την εκτέλεση των λειτουργιών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
(γ) εργοδοτεί προσωπικό μέσω αγοράς υπηρεσιών για κάλυψη βασικών ή/και έκτακτων αναγκών της Αρχής.
(δ) ετοιμάζει σχεδία υπηρεσίας του προσωπικού της Αρχής, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του Γραφείου, μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Νοείται ότι, στα σχέδια υπηρεσίας καθορίζονται μεταξύ άλλων τα αναγκαία προσόντα, ειδικότητες και πείρα.
(ε) ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της Αρχής, επιβάλλει και εφαρμόζει πειθαρχικές ποινές, κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση απουσίας τέτοιων Κανονισμών, ισχύουν και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.
(ζ) εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Αρχής οι οποίοι εκδίδονται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή.
(η) επανακαθορίζει, τροποποιεί ή / και αναθεωρεί την διοικητική δομή/Διευθύνσεις, τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού εκάστης εκ των Διευθύνσεων της Εκτελεστικής Υπηρεσίας, έπειτα από εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή.
(i) η Εκτελεστική Υπηρεσία αποτελείται από πέντε διευθύνσεις ως ακολούθως:
– Διεύθυνση επιστήμης τροφίμων, προτύπων τροφίμων και διασφάλισης ποιότητας.
– Διεύθυνση ελέγχου συμμόρφωσης, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.
– Διεύθυνση προστασίας καταναλωτών και συντονισμένης επικοινωνίας.
– Διεύθυνση συμβάσεων και νομικών υποθέσεων.
– Διεύθυνση υπηρεσιών πληροφορικής και αρχείου.
(ii) κάθε Διεύθυνση διοικείται από ένα Προϊστάμενο, ο οποίος αναφέρεται στον Εκτελεστικό Διευθυντή μέσω του Γραμματέα της Αρχής.
(iii) ο Γραμματέας, οι Προϊστάμενοι και το προσωπικό των Διευθύνσεων επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή, σε μόνιμες θέσεις και σύμφωνα με Κανονισμούς.
(9) εγκρίνει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών προστίμων ή και άλλων μέτρων, που οι Επίσημοι Φορείς επιβάλλουν στις επιχειρήσεις τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τελών, επιβαρύνσεων και του ύψους των διοικητικών προστίμων.
(10) αποφασίζει για θέματα σύναψης δημόσιων συμβάσεων μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή.
(11) εγκρίνει την διαδικασία και το ύψος διοικητικών προστίμων ή και άλλων μέτρων που η Αρχή επιβάλει στους Επίσημους Φορείς, σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί κατά τους εποπτικούς ελέγχους της Εκτελεστικής Υπηρεσίας ότι η νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές δεν εφαρμόζεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο ή τις κατευθυντήριες γραμμές/οδηγίες ή και παράβασης των όρων των μεταξύ τους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
(12) επιβάλει διοικητικό πρόστιμο προς τους Επίσημους Φορείς ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τον κατά το παρόντα νόμο έλεγχο της Αρχής, καθώς και σε αυτούς που αρνούνται να επιδείξουν τα βιβλία, στοιχεία ηλεκτρονικά ή μη και λοιπά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή του και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματα τους.
(13) να ζητήσει την συνδρομή του αρμόδιου υπουργού ή άλλου αρμόδιου προσώπου ή / και άλλης αρμόδιας αρχής, με σκοπό την άμεση συμμόρφωση των Επίσημων Φορέων ή Εργαστηρίων Τροφίμων που προΐσταται, σε περίπτωση που από τα ευρήματα των ελέγχων της καταδεικνύουν ανάγκη για τέτοια παρέμβαση. Ο Υπουργός ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή και άλλη αρμόδια αρχή υποχρεούται εντός ενός μηνός από την υποβολή της έκθεσης της, εκτός εάν η Αρχή καθορίσει διαφορετικά, να αποστείλει σε αυτή τις ενέργειες του για συμμόρφωση των Επίσημων Φορέων ή Εργαστήριων Τροφίμων που προΐσταται, με τα ευρήματα του/των ελέγχου/ων της Αρχής.
(α) οι Επίσημοι Φορείς ή Εργαστήρια Τροφίμων, που λαμβάνουν την ενημέρωση του αρμόδιου υπουργού ή άλλου αρμόδιου προσώπου ή / και άλλης αρμόδιας αρχής συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση με αυτή.
(β) τα μέτρα που καθορίζονται στο Άρθρο 4(13) τυποποιούνται ως μια εκ των διαδικασιών της Αρχής και αποτελούν μέρος της μηχανογράφησης της.
(13) να προβαίνει σε ανακοινώσεις σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων της ή / και τις δραστηριότητες της.
(14) να ζητήσει την συνδρομή των κατά τόπους αστυνομικών αρχών, σε περίπτωση άρνησης ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδισης των εντεταλμένων υπαλλήλων της Αρχής και όσων τους συνοδεύουν στην άσκηση των καθηκόντων τους.
(15) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) αποφασίζει για έκτακτα και επείγοντα θέματα και υποβάλει τις αποφάσεις του αυτές για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο,
(β) υπογράφει τις πράξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Αρχής,
(γ) καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά, τα θέματα που προτείνουν τουλάχιστον δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Εκτελεστικός Διευθυντής. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και υπογράφει τα σχετικά πρακτικά,
(δ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
(ε) εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής καθώς και στις μετά τρίτων σχέσεις και συναλλαγές και μπορεί με πράξη του να αναθέσει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Εκτελεστικό Διευθυντή ή στον ή στον Προϊστάμενο του Γραφείου, λόγω χειρισμού του υπό εκδίκαση θέματος,
(ζ) ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Διευθυντή για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει διορισθεί αυτός ή σε κάθε περίπτωση απουσίας του λόγω κωλύματος ή αποχής του, εφόσον ο ίδιος δεν έχει ορίσει αναπληρωτή του,
(η) Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο,
(θ) Διασφαλίζει τη λειτουργία συστήματος συντονισμένης επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο, μέσω της θέσπισης κατάλληλων μηχανισμών συντονισμού και συνεργασίας για
(i) την ενίσχυση της συνοχής της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο εντός και μεταξύ των Επίσημων Φορέων και της Αρχής.
(ii) τη διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ των καταναλωτών, των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
(ι) Νοείται ότι οι όποιες αρμοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου και γενικά του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν αφορούν την καθημερινή λειτουργία και διοίκηση της Αρχής και σε καμία περίπτωση δεν επικαλύπτουν ή αντικαθιστούν ή αναιρούν ή έρχονται σε αντίθεση με οποιοδήποτε τρόπο με τις αρμοδιότητες του Διευθυντή.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο