33 – Άρθρου 33 – Έκθεση

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Έκθεση.
33.-(1) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής υποβάλλει στον Πρόεδρο της Αρχής ετησίως, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους, Έκθεση για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας που προΐσταται.

(2) Η Αρχή κοινοποιεί την πιο πάνω Έκθεση μέσω του Υπουργού στον Πρόεδρο, Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και ακολούθως τη δημοσιεύει.

(3) Η Αρχή λογοδοτεί για την εκτέλεση των καθηκόντων,
αρμοδιοτήτων και εξουσιών της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και, για το σκοπό αυτό, εντός έξι (6) μηνών από το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, καταρτίζει και υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η πιο πάνω έκθεση περιέχει:
(α) Ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Αρχή·
(β) Τις αποφάσεις και οποιαδήποτε εκτελεστικά μέτρα στα οποία προέβη η Αρχή κατά τη διάρκεια του έτους αυτού στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της·
(γ) Γενική έκθεση των δραστηριοτήτων και έκθεση προόδου για το έτος αυτό·
(δ) Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου∙ και
(ε) Αναφορά σε τέτοια άλλα θέματα που κρίνονται αναγκαία.

(4) Η Αρχή καταθέτει αντίγραφο κάθε ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μεριμνά, ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση στην εν λόγω έκθεση.

(5) Η Αρχή δύναται να ετοιμάζει εκθέσεις σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της και μεριμνά, ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση στις εν λόγω εκθέσεις.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο