29 – Άρθρο 29 – Υποεπιτροπές

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Υποεπιτροπές.
29.-(1) Η Αρχή ή, ανάλογα με την περίπτωση, το Γραφείο μπορούν από καιρού εις καιρό να συστήνουν υποεπιτροπές για να τις συμβουλεύουν σε σχέση με την απόδοση των λειτουργιών της.

(2) Η Αρχή ή το Γραφείο, μπορεί να διορίσει σε μια υποεπιτροπή που συστήνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα επιστημονικά προσόντα, ειδική γνώση και εμπειρία σε σχέση με τους σκοπούς της υποεπιτροπής.

(3) Ο διορισμός ενός προσώπου σε μια υποεπιτροπή που συστήνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται σε τέτοιους όρους και διατάξεις όπως η Αρχή ή το Γραφείο δυνατό να καθορίσουν.

(4) Η Αρχή ή το Γραφείο, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να διαλύσουν μια υποεπιτροπή που συστήνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου αφού αιτιολογήσουν την πρόταση διάλυσης.

(5) Οι πράξεις μιας υποεπιτροπής που συστήνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκεινται στην έγκριση από την Αρχή ή το Γραφείο, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν η Αρχή ή το Γραφείο αποφασίσουν διαφορετικά.

(6) Η Αρχή ή το Γραφείο μπορούν να ρυθμίσουν τη διαδικασία μιας υποεπιτροπής που συστήνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, αλλά, υπό τον όρο ότι σε οποιαδήποτε τέτοια ρύθμιση, η υποεπιτροπή που συστήνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να ρυθμίσει τη δική της διαδικασία.

(7) Οι γενικές αρχές που διέπουν την Λειτουργία του Γραφείου Αξιολόγησης Κινδύνων τυγχάνουν εφαρμογής και στην περίπτωση σύστασης υποεπιτροπών. Νοείται ότι το γενικές αρχές και γενικό πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου και των υποεπιτροπών τυγχάνει της έγκρισης του Πρόεδρου μετά από γνώμη του Διευθυντή.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο