05 – Άρθρο 5 – Ανεξαρτησία της Αρχής

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Ανεξαρτησία της Αρχής.

5. Η Αρχή, είναι ανεξάρτητη στην άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της που καθορίζονται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(1) Η Αρχή είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη οντότητα από κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα και κυρίως την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις τροφίμων.

(2) Η Αρχή ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με αμεροληψία και διαφάνεια.

(3) Η Αρχή, κατά την άσκηση των εποπτικών και συντονιστικών καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από κάθε πολιτικό οργανισμό.

(4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το προσωπικό της Αρχής στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό του Γραφείου Αξιολόγησης Κινδύνων, δεσμεύονται να λειτουργούν ανεξάρτητα, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή, και

(α) ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αγοραίο συμφέρον· και

(β) δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας οδηγίες από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων τους:

Νοείται ότι, με την πιο πάνω απαίτηση δεν θίγονται η κατά περίπτωση, στενή συνεργασία με άλλες συναφείς εθνικές αρχές και οι γενικοί πολιτικοί προσανατολισμοί που εκδίδει η Κυβέρνηση, οι οποίοι δεν συνδέονται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Αρχής.

(5) Ο Υπουργός Υγείας ή ο Υπουργός Γεωργίας ή/και άλλος Υπουργός μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στην Αρχή σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση μιας κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΚΑΑΤ, χωρίς ωστόσο οι προτάσεις να είναι δεσμευτικές ή να ασκούν ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία στην Αρχή.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο