20 – Άρθρο – Εξουσίες Αρχής

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Εξουσίες Αρχής.
20. Η Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων μέσω της Εκτελεστικής Υπηρεσίας έχει εξουσία –

(1) να καθορίζει ή και να αναθεωρεί σε ετήσια και πολυετή βάση τις προτεραιότητες του σχεδιασμού των προγραμμάτων ελέγχου που οι επίσημοι φορείς υλοποιούν και να μεριμνά για την ένταξή τους στο ενιαίο σύστημα ελέγχου της τροφικής αλυσίδας, μέσω των ΠΟΕΣΕ ή και όπου κρίνεται αναγκαίο μέσω της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τους Επίσημους Φορείς.

(2) άσκησης δευτεροβάθμιων ελέγχων στους Επίσημους Φορείς οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα εφαρμογής των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχων, των εθνικών σχεδίων ελέγχων και οποιωνδήποτε ειδικών σχεδίων ή άλλων καθηκόντων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
(α) νοείται ότι η Αρχή σε περιπτώσεις διατροφικών κρίσεων ή κρίσεων ασφάλειας τροφίμων ή περιστατικών μειωμένης ασφάλειας τροφίμων ή υποβολής καταγγελιών / παραπόνων, δύναται να διενεργεί και πρωτοβάθμιους ελέγχους, με ή χωρίς την συνοδεία προσωπικού των Επίσημων Φορέων.
(β) η Αρχή για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου δύναται να αποστείλει δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις σε Εργαστήρια Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης / European Union Reference Laboratories (EURLs) ή σε Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Κρατών Μελών της ΕΕ / National Reference Laboratories (NRLs) ή σε άλλα εργαστήρια του εξωτερικού τα οποία είναι διαπιστευμένα στο αντικείμενο τους.

(3) να εγκρίνει τα προγράμματα ελέγχου των επίσημων φορέων οι οποίοι θα διατηρούν όλη την αυτοτέλεια τους στην υλοποίηση, διαχείριση και λήψη μέτρων σύμφωνα με τη νομοθεσία των τροφίμων.

(4) ελέγχου όλων των στοιχείων αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων που έχουν στην κατοχή τους οι Επίσημοι Φορείς και για το σκοπό αυτό έχει πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αξιολόγηση του κινδύνου και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

(5) να επιτηρεί την αποτελεσματικότητα του ελέγχου ως σύνολο στη διασφάλιση της τροφικής αλυσίδας.

(6) να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε συνεργασία με τους Επίσημους Φορείς ή και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς προγράμματα διατροφικής έκθεσης του πληθυσμού και εκτίμησης κινδύνου, διερεύνηση διατροφικών κρίσεων καθώς και διερεύνησης νεοφανών ή και επανεμφανιζόμενων κινδύνων.

(7) στα πλαίσια δευτεροβάθμιου ελέγχου έχει εξουσία εισόδου σε οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων, για επαλήθευση της εφαρμογής τις νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές από τους Επίσημους Φορείς. Οι λειτουργοί της Αρχής μπορούν να συνοδεύουν το προσωπικό των Επίσημων Φορέων που διενεργεί τους επίσημους ελέγχους ή και το προσωπικό των εσωτερικών ελέγχων των Επίσημων Φορέων που διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους και να λάβουν οποιαδήποτε δείγματα τροφίμων, έγγραφα ηλεκτρονικά ή μη καθώς και λήψη οπτικοακουστικού υλικού.

Νοείται ότι, η Κ.Α.Α.Τ. δύναται να ζητήσει από τους Επίσημους Φορείς όπως, Λειτουργοί αυτών ή και Λειτουργοί του εσωτερικού ελέγχου αυτών, να συνοδεύουν τους Λειτουργούς της Αρχής στους εκάστοτε ελέγχους της στις επιχειρήσεις τροφίμων ή άλλες δραστηριότητες της

(8) συνοδείας επιθεωρητών ή άλλου προσωπικού είτε από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε από παρόμοιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και Τρίτων Χωρών, είτε από άλλους οργανισμούς, στα Γραφεία των Επίσημων Φορέων καθώς και σε επιχειρήσεις τροφίμων.

(9) καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Επίσημων Φορέων για τα τρόφιμα.

(10) δύναται κατ’ εντολή της να ζητήσει την διενέργεια επίσημου ελέγχου από τους Επίσημους Φορείς σε οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

(11) δύναται κατ’ εντολή της να ζητήσει την διενέργεια επίσημου εσωτερικού ελέγχου από το εντεταλμένο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου των Επίσημων Φορέων και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο