03 – Άρθρο 3 – Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής.

3.-(1) Με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εγκαθιδρύεται Κυπριακή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να εκτελεί τα καθήκοντα που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο.

(2) Η Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων θα έχει δική της χωριστή νομική οντότητα. Για το σκοπό αυτό συστήνεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου υπό την επωνυμία Κυπριακή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (Κ.Α.Α.Τ.) εφεξής, Αρχή ή / και Κ.Α.Α.Τ. που εδρεύει στην Λευκωσία.

(3) Η Αρχή είναι η ενιαία, κεντρική, ελεγκτική/εποπτική Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ζωοτροφών από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την κατανάλωση τους.

(4) Αποστολή της Αρχής είναι να προστατεύει με τους ελέγχους και την δράση της την δημόσια υγεία, από κινδύνους που μπορεί να προέλθουν από την κατανάλωση τροφίμων και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα, διασφαλίζοντας ότι αυτά είναι υγιεινά, ασφαλή και καλής ποιότητας και ότι οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν τα τρόφιμα τους έχοντας ορθή πληροφόρηση. Η Αρχή μεριμνά για την αποτροπή της παραπληροφόρησης ή / και της παραπλάνησης των καταναλωτών σε σχέση με την υγιεινή, την ασφάλεια, τη σύσταση (π.χ. νοθεία), τη διατροφική αξία, διαιτητικές ιδιότητες και την επισήμανση των τροφίμων.

(5) Η αποστολή της Αρχής περιλαμβάνει και την εφαρμογή ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου για την διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με διαφάνεια και αμεροληψία, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και τη θωράκιση του δικαιώματος των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας για πρόσβαση σε ασφαλή, υγιεινά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα.

(6) Η Αρχή θα διαθέτει όλες τις εξουσίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για διενέργεια δευτεροβάθμιων εποπτικών ελέγχων ή και όπου παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση της στην διενέργεια και πρωτοβάθμιων ελέγχων, για εκπλήρωση της αποστολής της και των αρμοδιοτήτων της, δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(7) Η Αρχή θα έχει εξουσία να θεσπίζει δεσμευτικούς κανόνες και αποφάσεις προς τους Επίσημους Φορείς και Εργαστήρια Τροφίμων υπό μορφή εντολής γεγονός που θα της επιτρέπει να λαμβάνει μέτρα και στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης τους.

(8) Η Αρχή θα έχει θεσμοθετημένο ρόλο επίσημου συμβούλου της Κυβέρνησης στον Τομέα των αρμοδιοτήτων της.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο