37 – Άρθρο 37 – Πόροι της Αρχής

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Πόροι της Αρχής

37.-(1)Πόροι της Αρχής είναι-
(α) ετήσια ποσά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
(β) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Κράτη-Μέλη της ΕΕ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
(γ) έσοδα από τέλη για παροχή υπηρεσιών.
(δ) έσοδα από οργανισμούς προώθησης έρευνας και καινοτομίας.
(ε) δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις από Τρίτους.
(ζ) πλεόνασμα του προηγούμενου έτους.
(η) έσοδα από την επιβολή διοικητικών προστίμων. Νοείται ότι, τα όποια ποσά που εισπράττονται από την Αρχή και αφορούν την επιβολή διοικητικού προστίμου, κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
(θ) έσοδα από εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα.

(2) Στο σκέλος των εσόδων της Αρχής μπορεί να περιληφθεί κρατική χορηγία από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη τυχόν ελλειμάτων της, σύμφωνα με τον περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόμο και τις σχετικές περί κρατικών ενισχύσεων πρόνοιες της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νοείται ότι, με την πρόνοια για κάλυψη των ελλειμμάτων της Αρχής δεν θα δημιουργεί πλεονάσματα.

(3) Τα πλεονάσματα που δύναται να δημιουργηθούν στην Αρχή θα χρησιμοποιούνται από αυτή για εξυπηρέτηση της αποστολής της.

(4) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού, η Δημοκρατία προβαίνει σε ετήσιες χορηγίες στην Αρχή με την καταβολή πληρωμών στο Ταμείο της Αρχής, με σκοπό την αδιάκοπη και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Νοείται, ότι η Αρχή απαλλάσσεται από κάθε δημοτικό και κοινοτικό φόρο ή τέλος και κάθε εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα υπέρ τρίτου, από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε, τέλους, ενσήμου, ή εισφοράς για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ένδικου μέσου ή βοηθήματος ή και για τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης ενώπιον των Κυπριακών δικαστηρίων ή άλλων αρχών.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο