34 – Άρθρου 34 – Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

34.-(1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής και κάθε μέλος του Γραφείου οφείλουν, μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα διορισμό τους, να υποβάλλουν γραπτώς στον Υπουργό και με τον τρόπο που η Αρχή θα καθορίσει, δήλωση των συμφερόντων τους.

(2) Κάθε μέλος της Υπηρεσίας της Αρχής και κάθε μέλος μιας επιστημονικής υποεπιτροπής που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 29, οφείλουν, μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα διορισμό τους, να υποβάλλουν γραπτώς στον Πρόεδρο και με τον τρόπο που η Αρχή θα καθορίσει, δήλωση των συμφερόντων τους. Το χρονικό διάστημα των 30 ημερών δύναται να μειωθεί, σε επείγουσες καταστάσεις.

(α) Ο Πρόεδρος μέσα σε 3 μήνες από μια δήλωση που του υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (α), οφείλει να ενημερώσει τον Υπουργό για τα συμφέροντα που δηλώνονται και τα ονόματα εκείνων που κάνουν τις δηλώσεις.

(3) Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στα συμφέροντα ενός προσώπου για το οποίο εφαρμόζονται οι παράγραφοι (1) ή (2) του παρόντος άρθρου, οφείλει εντός 30 ημερών από την αλλαγή των συμφερόντων του, να ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό ή τον Πρόεδρο, ανάλογα με την περίπτωση, για την αλλαγή αυτή.

(4) Οι δηλώσεις των συμφερόντων που υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (1) ή (2), θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην επόμενη έκθεση που ετοιμάζεται δυνάμει του άρθρου 33.
(α) Μετά από την υποβολή των δηλώσεων και οποιαδήποτε επόμενη αλλαγή στις δηλώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην επόμενη διαθέσιμη έκθεση. Ωστόσο, οι δηλώσεις που θα περιλαμβάνονται στην έκθεση δεν είναι αναγκαίο να περιέχουν το ποσό ή την αξία οποιουδήποτε συμφέροντος ή το επάγγελμα ή την απασχόληση που περιλαμβάνεται στη δήλωση.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) παραλείψει να υποβάλει τη σχετική δήλωση, υπόκειται στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων που ο Υπουργός δυνατό να αποφασίσει, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του από τη θέση του.

(6) Σε περίπτωση που πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (2) παραλείψει να υποβάλει τη σχετική δήλωση, υπόκειται στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων που ο Πρόεδρος δυνατό να αποφασίσει, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του από τη θέση του.

(7) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Εκτελεστικός Διευθυντής, τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος, τα μέλη του Γραφείου και των υποεπιτροπών καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που πιθανόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις των επιτροπών, οφείλουν να δηλώνουν σε κάθε συνεδρίαση οποιαδήποτε συμφέροντα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως επιζήμια για την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα συμφέροντα που δηλώνονται καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

(8) Στο παρόν άρθρο-
(α) Η «απασχόληση» περιλαμβάνει, σε σχέση με μια επιχείρηση τροφίμων τα ακόλουθα-
(i) πλήρη απασχόληση,
(ii) μερική πληρωμένη απασχόληση, όπου τέτοια απασχόληση βρίσκεται σε εξέλιξη στο έτος διορισμού ή που προκύπτει στα επόμενα έτη,
(iii) προσωρινή πληρωμένη απασχόληση, που είναι για μια περίοδο 16 εβδομάδων ή περισσότερη στο έτος διορισμού ή στα επόμενα έτη, ή
(iv) διατηρείται στο πλαίσιο της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε θέση ως σύμβουλος, εμπειρογνώμονας ή μεσάζων, ή για την παροχή υπηρεσιών.

(β) Τα «συμφέροντα» περιλαμβάνουν, απασχόληση από ή εκ μέρους-
(i) μιας επιχείρησης τροφίμων,
(ii) οποιασδήποτε οργάνωσης αντιπροσωπευτικής των επιχειρήσεων τροφίμων, ή
(iii) οποιασδήποτε οργάνωσης αντιπροσωπευτικής των παραγωγών τροφίμων,
(iv) ιδιοκτησία μιας επιχείρησης τροφίμων,
(v) ιδιοκτησία γεωργικής γης που χρησιμοποιείται από το συμβαλλόμενο ενδιαφερόμενο μέρος για ή σχετικά με την παραγωγή των τροφίμων για την πώληση, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ενός άλλου συμβαλλόμενου μέρους, στον καταναλωτή,
(vi) μετοχές, ομολογίες ή χρεόγραφα, ή άλλες σχετικές επενδύσεις σε μια επιχείρηση τροφίμων, όπου το σύνολο τέτοιων μετοχών υπερβαίνει τις 5,000 Ευρώ,
(vii) διεύθυνση ή υποψία διεύθυνσης σε μια επιχείρηση τροφίμων, που κατέχει κατά το χρόνο εργοδότησης του στην Αρχή ή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών, ή
(viii) δώρα ταξιδιού, διακοπών, μεταφοράς, χρημάτων (πάνω από 100 Ευρώ) ή άλλων ωφελημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ωφελημάτων από οποιοδήποτε ευεργετικό συμφέρον για ή συνδεδεμένος με μια επιχείρηση τροφίμων ή γεωργική γη, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών που παραλήφθηκαν από το πρόσωπο που διορίζεται ή από το σύζυγό του.

(γ) Η «ιδιοκτησία» περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιδιόκτητο συμφέρον για μια επιχείρηση τροφίμων, έστω και αν εκείνο το συμφέρον είναι κληρονομικό, μίσθωση ή δικαιούχος και το οποίο κατά τη διάρκεια του διορισμού του προσώπου έχει αξία ίση η μεγαλύτερη των 5,000 Ευρώ.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο