06 – Άρθρο 6 – Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.
6.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα μέλη, πέντε διοριζόμενα και τέσσερα υπηρεσιακά. Τα διοριζόμενα μέλη αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τρία μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό αυτής. Τα τέσσερα υπηρεσιακά αποτελούνται από τον Υπουργό Υγείας ή αντιπρόσωπο του, τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή Αντιπρόσωπο του, τον Υπουργό Οικονομικών ή αντιπρόσωπο του και τον Υφυπουργό Τουρισμού ή αντιπρόσωπο του. Τα τέσσερα υπηρεσιακά μέλη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό την ιδιότητα του παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχοντας όμως δικαίωμα να μιλήσουν και να υποβάλουν εισηγήσεις ή και προτάσεις για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου ή του Υφυπουργείου τους. Οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και προτάσεις των υπηρεσιακών μελών της Αρχής, καταγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Αρχής.

(2) (α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τα τρία μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, απαιτείται να κατέχουν βασικό πτυχίο πανεπιστημίου σε κλάδο σχετικό με τις δραστηριότητες της Αρχής, εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ή σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή της Αρχής ούτως ώστε να είναι ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου. Εννοείται ότι, οι τίτλοι σπουδών απαιτείται να είναι αναγνωρισμένοι ως τέτοιοι, από το αρμόδιο όργανο αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Δημοκρατίας.

(β) Τα διοριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρόσωπα ανώτατου ηθικού και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, διαθέτουν πείρα και γνώσεις και έχουν επιδείξει ικανότητες σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:
(i) Ασφάλεια τροφίμων ή ζωοτροφών·
(ii) Υγεία και ευημερία των ζώων·
(iii) Υγεία και προστασία των φυτών·
(iv) Περιβαλλοντική υγεία·
(v) Νομικά ή νομοθεσία τροφίμων·
(vi) Δημόσια διοίκηση ή διοίκηση υπηρεσιών υγείας·
(vii) Βιολογικές Επιστήμες / Κτηνιατρικές Επιστήμες / Γεωπονικές Επιστήμες / Χημικές Επιστήμες / Επιστήμες Ιχθυολογίας·
(viii) Οικονομικά.

(γ) Τα διοριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρετούν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, με βάση εγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας, στους οποίους καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται για τον καθένα από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από κοινή εισήγηση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με την ίδια διαδικασία καθορίζεται η αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη παρατηρητές, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες διεξάγονται εκτός ωραρίου Δημόσιας Υπηρεσίας. Σε όλα τα μέλη καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός της έδρας τους μετακινήσεις, κατά ανάλογο τρόπο και όπως καθορίζονται για το προσωπικό της Αρχής.

(3) Δεν επιτρέπεται στα διοριζόμενα μέλη να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, ικανό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης τους κατά την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του Συμβουλίου.
(α) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμπεριφέρονται κατά τρόπο ασυμβίβαστο ως προς την κατοχή του αξιώματος του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΑΤ,
(β) Το αξίωμα που κατέχουν τα διοριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστο με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης ή εργασίας στη Δημοκρατία με αμοιβή.
(γ) Τα διοριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνουν σε γραπτή δήλωση δέσμευσης και δήλωση συμφερόντων, όπου αναφέρεται είτε η απουσία οποιονδήποτε συμφερόντων που μπορούν να θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία τους, είτε τυχόν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα που μπορούν να θεωρηθούν ως επιζήμια για την ανεξαρτησία τους.
(δ) Η δήλωση δέσμευσης και δήλωση συμφερόντων γίνονται εγγράφως, ανανεώνονται ανά έτος κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και δημοσιεύονται με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των αποφάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ενίσχυση της διαφάνειας.

(4) Η των διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 6(2).

(5)(α) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε θέση μέλους που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κενωθεί πριν τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από ενημέρωση του Υπουργού, προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου ή μέλους για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, του οποίου η θέση έχει κενωθεί, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 6(2). Η θητεία του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου ή του μέλους του Συμβουλίου που διορίζεται δυνάμει την παρούσας παραγράφου, δύναται να ανανεωθεί δύο φορές, νοουμένου ότι κατά τον πρώτο του διορισμό ο Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος ή το μέλος καλείται να υπηρετήσει για περίοδο μικρότερη των δύο ετών και έξι μηνών.

(β) Η τυχόν κενή θέση του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου ή του μέλους του Συμβουλίου δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του.

(γ)(i) Σε περίπτωση που η θέση μέλους του Συμβουλίου, πλην του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, αυτή παραμένει κενή μέχρι το διορισμό νέου μέλους από το Υπουργικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 6(2).

(ii) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή/και του Αναπληρωτή Προέδρου κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι το διορισμό νέου Προέδρου ή/και Αναπληρωτή Προέδρου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5(α), το Συμβούλιο συνεχίζει να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη του.

(6)(α) Σε περίπτωση που –

(i) ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων του από οποιαδήποτε αιτία, ή
(ii) η θέση του Προέδρου είναι κενή, μέχρι το διορισμό νέου Προέδρου,

ο Πρόεδρος αναπληροίτε από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

(β) Σε περίπτωση που –

(i) ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος κωλύονται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων τους από οποιαδήποτε αιτία, ή
(ii) οι θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου είναι κενές, μέχρι το διορισμό νέου Προέδρου και νέου Αναπληρωτή Προέδρου,

ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληροίτε από το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(7) Κώλυμα αναφορικά με το διορισμό του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση του και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο