22 -Άρθρο 22 – Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή.
22.-(1) Ο Υπουργός, εάν κριθεί αναγκαίο ή εάν υποβληθεί αίτημα από άλλο Υπουργό της Κυβέρνησης και με την σύμφωνο γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπουργού Οικονομικών δύναται, με διάταγμα:

(α) Να χορηγήσει στην Αρχή επιπρόσθετες εξουσίες, που σχετίζονται με υφιστάμενες λειτουργίες της Αρχής ή δραστηριότητες για τις οποίες η Αρχή έχει εξουσιοδοτηθεί τη δεδομένη στιγμή να αναλάβει, σε σχέση με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων όπως κρίνει κατάλληλα.

(β) Να προβεί σε τέτοιες διευθετήσεις που κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες σε σχέση με θέματα που, εξαρτώνται ή προκύπτουν από την χορήγηση εξουσιών στην Αρχή δυνάμει του παρόντος άρθρου ή από την άσκηση από την Αρχή εξουσιών που έχουν χορηγηθεί με τον τρόπο αυτό.

(γ) Να χορηγήσει στην Αρχή επιπρόσθετες εξουσίες που σχετίζονται με την έλεγχο/εποπτεία/συντονισμό των διενεργούμενων ελέγχων του πόσιμου νερού, όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

(2) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει ένα διάταγμα, δυνάμει του παρόντος άρθρου (περιλαμβανομένου ενός διατάγματος βάσει της παραγράφου αυτής).

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται-
(α) Με αιτιολογημένη έκθεση του Διευθυντή να ζητήσει από τον Υπουργό την έκδοση, τροποποίηση ή κατάργηση ενός τέτοιου διατάγματος. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά αρμοδιότητες άλλου υπουργείου/ων, αυτό υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(β) Με βάση αιτιολογημένη έκθεση του Διευθυντή, να υποβάλει μέσω του Υπουργού πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, για περαιτέρω ενοποίηση και επικέντρωση του συστήματος ασφαλείας τροφίμων της Δημοκρατίας.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο