24 – Άρθρο 24 – Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
24.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 23 η Αρχή μπορεί, σε συνεργασία με αντιπροσώπους οργανωμένων επαγγελματικών ομάδων επιχειρήσεων τροφίμων ή οργανισμών, να ετοιμάζει κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής (στο παρόν άρθρο αναφερόμενα ως «Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής – Κ.Ο.Υ.Π ») για διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτή.

(2) Η Αρχή θα προωθεί, ενθαρρύνει και διευκολύνει την κατάρτιση Κ.Ο.Υ.Π. που θα πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές και τα διαθέσιμα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και να έχει διαθέσιμα τέτοια έγγραφα και άλλες αποδείξεις σχετικά με πρώτες ύλες, επεξεργασία, ετοιμασία, συσκευασία, αποθήκευση, και σήμανση των τροφίμων, όπως η Αρχή θεωρεί κατάλληλα για την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή.

(3) Η Αρχή θα ετοιμάσει κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες και θα παρακολουθεί σε σχέση με την εφαρμογή των Κ.Ο.ΥΠ.

(4) Οποιεσδήποτε κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πρώτα ληφθούν οι απόψεις του Γραφείου Αξιολόγησης Κινδύνων .

(5) Δυνάμει της παραγράφου (7) η Αρχή δεν συμμετέχει στην πρωτοβάθμια εφαρμογή των Κ.Ο.Υ.Π.

(6) Η Αρχή μπορεί να εγκρίνει οποιοδήποτε Κ.Ο.Υ.Π., με όποιους όρους και συνθήκες τις οποίες το Συμβούλιο μπορεί να θέσει αφού συμβουλευτεί το Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων και η Αρχή μπορεί να αποσύρει οποιαδήποτε τέτοια έγκριση. Εννοείται ότι το Γραφείο δύναται να ετοιμάζει Κ.Ο.Υ.Π., πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με τις δραστηριότητες της Αρχής, κατόπιν εντολής/ανάθεσης του Εκτελεστικού Διευθυντή.

(7)Τα Κ.Ο.Υ.Π. τα οποία εγκρίνονται από την Αρχή, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της. Μετά την έγκριση εκάστου Κ.Ο.Υ.Π. η τήρηση του αποτελεί νομική προϋπόθεση για την λειτουργία κάθε επιχείρησης τροφίμων.

(8) Η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί και να αναφέρει στο Συμβούλιο για την εκτέλεση και εφαρμογή των Κ.Ο.Υ.Π.

(9) Η Αρχή μπορεί να δημοσιεύει εκθέσεις σε σχέση με τα Κ.Ο.Υ.Π.

(10) Ένας Επίσημος Φορέας ειδοποιεί την Αρχή σε σχέση με οποιοδήποτε Κ.Ο.Υ.Π. στο οποίο εμπλέκεται ή υποστηρίζει και λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε γνώμη ή και συμβουλή της Αρχής, σε σχέση με τέτοια εμπλοκή ή υποστήριξη.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Άρθρο 1 - Συνοπτικός τίτλος.
02. Άρθρο 2 - Ερμηνεία
03 - Άρθρο 3 - Εγκαθίδρυση και αποστολή της Αρχής
04 - Άρθρο 4 - Σύσταση και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου της Αρχής
05 - Άρθρο 5 - Ανεξαρτησία της Αρχής
06 - Άρθρο 6 - Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
07 - Άρθρο 7 - Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών
08 - Άρθρο 8 - Φύση υπηρεσίας διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
09 - Άρθρο 9 - Ιδιωτική απασχόληση διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
10 - Άρθρο 10 - Κένωση θέσης, παύση ή παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
11 - Άρθρο 11 - Εξουσίες Προέδρου
12 - Άρθρο 12 - Σύγκληση συνεδρίας
13 - Άρθρο 13 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
14 - Άρθρο 14 - Εκτελεστική Υπηρεσία της Αρχής
15 - Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Υπηρεσίας
16 - Άρθρο 16 - Ενημέρωση Υπουργού Υγείας ή / και άλλων υπουργών για προστασία της υγείας των καταναλωτών
17 - Άρθρο 17 - Κύριες λειτουργίες της Αρχής
18 - Άρθρο 18 - Τομείς αρμοδιοτήτων και αρμοδιότητες της Αρχής
19 - Άρθρο 19 - Εμπειρογνώμονες και Σύμβουλοι
20 - Άρθρο - Εξουσίες Αρχής
21 - Άρθρο 21 - Απαίτηση της Αρχής για υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφές ή / και λοιπές αρμοδιότητες της
22 -Άρθρο 22 - Ανάθεση επιπρόσθετων εξουσιών στην Αρχή
23 - Άρθρο 23 - Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
24 - Άρθρο 24 - Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
25 - Άρθρο 25 - Παροχή συμβουλών από την Αρχή
26 - Άρθρο 26 - Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
27 - Άρθρο 27 - Συμβουλευτικό σώμα
28 - Άρθρο 28 - Γραφείο Αξιολόγησης Κινδύνων
29 - Άρθρο 29 - Υποεπιτροπές
30 - Άρθρο 30 - Απολαβές και επιδόματα
31 - Άρθρο 31 - Προϋπολογισμός
32 - Άρθρο 32 - Τήρηση βιβλίων
33 - Άρθρου 33 - Έκθεση
34 - Άρθρου 34 - Δήλωση και αποκάλυψη συμφερόντων
35 - Άρθρο 35 - Αποκάλυψη πληροφοριών
36 - Άρθρο 36 - Έκδοση Κανονισμών
37 - Άρθρο 37 - Πόροι της Αρχής
38 - Άρθρο 38 - Εξωτερικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις ποιότητας
39 - Άρθρο 39 - Χρήση των ΤΠΕ και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
40 - Άρθρο 40 - Προστασία των προσωπικών δεδομένων
41 - Άρθρο 41 - Στέγαση και λειτουργία της Αρχής
42 - Άρθρο 42 - Εφαρμογή Ν.158(I)/1999, Ν.99(I)/2014 και Ν.28(Ι)/2020
43 - Άρθρο 43 - Έμβλημα και σφραγίδα της Αρχής
44 - Άρθρο 44 - Υπερίσχυση του νόμου της Κ.Α.Α.Τ. έναντι εθνικών νομοθεσιών
45 - Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργησης του ΣΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο