ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως Γραμματεία του Συστήματος Διακυβέρνησης για την Πράσινη Συμφωνία, ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030.

Τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελούν τον σχεδιασμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030. Τα αρχικά Εθνικά Σχέδια έχουν υποβληθεί από τα Κράτη Μέλη το 2020, και προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησή τους έως το 2024, με την υποχρέωση να υποβληθεί προσχέδιο τον Ιούνιο 2023.

Οι πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο την τελευταία περίοδο από το 2020, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου της χώρας μας. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, έχουν αυξηθεί οι στόχοι για μείωση των εκπομπών από -24% σε -32% μέχρι το 2030.

Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία
  • Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dpsyllides@environment.moa.gov.cy
  • Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945
  • ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Λειτουργό Περιβάλλοντος Δημήτρη Ψυλλίδη (τηλ. 22409103 και dpsyllides@environment.moa.gov.cy).

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Ενέργεια
Επαρχίες, Δήμοι και Κοινότητες
Επιστήμη και Τεχνολογία
Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας
Μεταφορές
Οικονομία και Χρηματοοικονομικά Θέματα
Περιβάλλον
Άλλο
Κείμενο Στρατηγικής
Σχέδιο Δράσης

Περιεχόμενα

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 σχόλια
2. ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 0 σχόλια
2.1. Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 7 σχόλια
2.2. Διάσταση ενεργειακής απόδοσης 1 σχόλιο
2.3. Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας 2 σχόλια
2.4.Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας 1 σχόλιο
2.5.Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας 0 σχόλια
3.1.Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 7 σχόλια
3.2. Διάσταση ενεργειακής απόδοσης 1 σχόλιο
3.3. Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας 1 σχόλιο
3.4. Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας 0 σχόλια
3.5. Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας 0 σχόλια
4.1. Προβλεπόμενη εξέλιξη των κύριων εξωγενών παραγόντων 0 σχόλια
4.2. Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 0 σχόλια
4.3. Διάσταση ενεργειακής απόδοσης 0 σχόλια
4.4. Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας 0 σχόλια
4.5. Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας 0 σχόλια
4.6. Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας 0 σχόλια
5.1. Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 0 σχόλια
5.2. Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 0 σχόλια
5.3. Επισκόπηση των επενδυτικών αναγκών 1 σχόλιο
5.4. Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων σε άλλα κράτη μέλη και στην περιφερειακή συνεργασία 0 σχόλια
Παράρτημα 1. Ευρωπαϊκή Αποστολή: Κλιματικά Ουδέτερη και Έξυπνη Λεμεσός μέχρι το 2030 0 σχόλια
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων -1. Εισαγωγή 1 σχόλιο
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-2. Ανασκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέματος 0 σχόλια
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-3. Οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις για τις ανακαινίσεις κτιρίων 0 σχόλια
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-4. Πολιτικές και δράσεις για την οικονομικώς αποδοτική από άποψη κόστους ριζική ανακαίνιση κτιρίων 0 σχόλια
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-5. Πολιτικές και δράσεις που αφορούν τα τμήματα του εθνικού κτιριακού αποθέματος που παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις, τα διλήμματα λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων και που συμβάλλουν στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας. 0 σχόλια
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-6. Πολιτικές και δράσεις που αφορούν όλα τα δημόσια κτίρια 0 σχόλια
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-7. Προώθηση ψηφιοποίησης, έξυπνων τεχνολογιών και καλά διασυνδεδεμένων κτιρίων και κοινοτήτων 0 σχόλια
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-8. Βελτίωση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο