3.4. Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

3.4.1. Υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας

i. Πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη του στοχοθετημένου επιπέδου διασυνδεσιμότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο δ)

Στο παρόν στάδιο το επίπεδο διασυνδεσιμότητας της Κύπρου είναι 0%. Η ηλεκτρική διασύνδεση «EuroAsia Interconnector» στοχεύει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού, με ποσοστό ηλεκτρικής διασύνδεσης ύψους 35,1% και υπολογίζεται ως το πηλίκο της ονομαστικής δυναμικότητας της διασύνδεσης προς την εγκαταστημένη παραγωγή και ΑΠΕ, 1000/2851=35,1.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να αρχίσει η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2029. Περαιτέρω, Κύπρος και Ισραήλ αποφάσισαν τη σύγκλιση της Τεχνικής Επιτροπής, που έχει συσταθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Μνημονίου Συναντίληψης που επέγραψαν Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ το 2021, για προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου- Ισραήλ που αποτελεί μέρος του «EuroAsia Interconnector».

ii. Περιφερειακή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα

Βλέπε 3.4.2 ii

iii. Κατά περίπτωση, χρηματοδότηση μέτρων στον εν λόγω τομέα σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της Ένωσης και τη χρήση πόρων της Ένωσης

Βλέπε 3.4.2 iii

3.4.2. Υποδομές μεταφοράς ενέργειας

i. Πολιτικές και μέτρα που σχετίζονται με τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται στο σημείο 2.4.2, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ειδικών μέτρων για την υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος (EKE) και άλλων βασικών έργων υποδομών

Ειδικά μέτρα για υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ)

Η Κύπρος στηρίζει την ένταξη τριών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στους εκάστοτε ενωσιακούς καταλόγους, που καταρτίζονται κάθε διετία (2021, 2023, κοκ), βάσει του Κανονισμού για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας αρ. 859/2022. Συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο ηλεκτρισμού «EuroAsia Interconnector» και τα έργα αερίου «CyprusGas2EU» και «EastMed Pipeline». Τα εν λόγω έργα στοχεύουν στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού, στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, στην αύξηση της ευελιξίας του εθνικού ενεργειακού συστήματος, στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού με τη διαφοροποίηση των διαδρόμων και των πηγών ενέργειας και στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών με την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται σε μία χώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα όπου η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι υψηλή.

Ειδικά μέτρα για άλλα βασικά έργα υποδομής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2023-2032[1] εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 73 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022.

Κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η ανάπτυξη και η ασφαλής λειτουργία του δικτύου μεταφοράς κατά τα έτη 2023-2032. Ισχύει ο κανόνας του κριτηρίου «n-2» για τον βασικό κορμό του συστήματος μεταφοράς και ο κανόνας του κριτηρίου n-1 για τα υπόλοιπα κυκλώματα και τους μετασχηματιστές ισχύος.

Το ΔΠΑΣΜ λαμβάνει υπόψη τη συνολική ετήσια ζήτηση που προβλέπεται για την περίοδο 2023-2032, καθώς και τη μέγιστη προβλεπόμενη ζήτηση για κάθε υποσταθμό μεταφοράς. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η μέση μακροπρόθεσμη αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επιπλέον, αναλύει τις επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη δεκαετία 2023 έως 2032 για την ανάπτυξη και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλες απαιτήσεις που έθεσε η ΡΑΕΚ στην Απόφασή της Αρ. 03/2022 «Περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς». Το ΔΠΑΣΜ εφαρμόζεται από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς, ο οποίος αποτελεί μέρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, αλλά ανήκει στην ΒΡΔ Μεταφοράς που είναι λειτουργικά διαχωρισμένη από τις ΒΡΔ της Παραγωγής και της Προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα έργα που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑΣΜ 2023-2032 ανέρχεται στα €231 693 867. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την πολιτική και το μέτρο περιλαμβάνονται στη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων.

Ειδικά μέτρα για άλλα βασικά έργα υποδομής φυσικού αερίου

Η ΔΕΦΑ είναι στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης του εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων από το σημείο τερματισμού των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Βασιλικού, προς τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς οι οποίοι επιθυμούν να προμηθεύονται φυσικό αέριο.

ii. Περιφερειακή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ, υπέγραψαν το 2021 Μνημόνιο Συναντίληψης για την προώθηση και την έγκαιρη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης «EuroAsia Interconnector». Στο πλαίσιο αυτό, οι τρεις χώρες συμφώνησαν να προωθήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για να εξετάσουν τον σχεδιασμό και την πιθανή ανάπτυξη και υλοποίηση του Έργου «EuroAsia Interconnector». Μεταξύ άλλων, η συνεργασία αυτή συνεπάγεται τη διευκόλυνση της έγκαιρης χορήγησης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, αλλά και των συζητήσεων και του συντονισμού μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την εναρμόνιση των αντίστοιχων τεχνικών προτύπων τους και την εξέταση τρόπων και μέσων διασφάλισης της ασφάλειας, βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Επίσης, Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ, υπέγραψαν Διακρατική Συμφωνία για το ΕΚΕ EastMed Pipeline, την οποία επικύρωσαν και οι τρείς χώρες το 2020. Η συμφωνία καθορίζει διάφορα θέματα μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, εγκαθιδρύει κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ τους για παρακολούθηση και διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και θέτει τη νομική βάση για την περαιτέρω προώθηση του ΕΚΕ.

Εντός του 2021 υπογράφτηκε ένα διμερές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου καθώς και ένα τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου για την ηλεκτρική διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων των υπο αναφορά χωρών. Η Κύπρος και η Αίγυπτος συνεχίζουν τη σχετική επικοινωνία, μέσω συναντήσεων των τεχνικών επιτροπών που έχουν συσταθεί στα πλαίσια υλοποίησης του μεταξύ τους Μνημονίου Συνεργασίας.

iii. Κατά περίπτωση, χρηματοδότηση μέτρων στον εν λόγω τομέα σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της Ένωσης και τη χρήση πόρων της Ένωσης

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector, πέρα από τη χρηματοδότηση από τον μηχανισμό CEF που έλαβε ύψους €3.1 εκ. για τις τεχνικές μελέτες, υπέγραψε το 2022 συμφωνία χρηματοδότησης ύψους €657 εκ. από τον μηχανισμό CEF για κατασκευαστικά έργα. Ακόμη, εντάχθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου για χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων στην Κύπρο, ύψους €100 εκ.

Το ΕΚΕ EastMed Pipeline, πέρα από τη χρηματοδότηση που έλαβε από τον μηχανισμό CEF ύψους €36.5 εκ για τις τεχνικές μελέτες, στοχεύει στην υποβολή αιτήματος στον ίδιο μηχανισμό, για χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων στο άμεσο μέλλον. Βασική προϋπόθεση υποβολής του εν λόγω αιτήματος είναι να υποβάλει αίτημα επένδυσης στους εμπλεκόμενους ρυθμιστές για σκοπούς υπογραφής Συμφωνίας επιμερισμού κόστους όφελους (CBCA).

Λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση του έργου υποδομών για έλευση του φυσικού αερίου “CyprusGas2EU” αναφέρονται στο σημείο 3.3.iii.

3.4.3. Ενοποίηση της αγοράς

i.    Πολιτικές και μέτρα που σχετίζονται με τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται στο σημείο 2.4.3

Οι πολιτικές και μέτρα που αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια.

ii.   Μέτρα για αύξηση της ευελιξίας του ενεργειακού συστήματος όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως τα ευφυή δίκτυα, η συγκέντρωση, η ανταπόκριση στη ζήτηση, η αποθήκευση, η κατανεμημένη παραγωγή, οι μηχανισμοί διανομής, αναδιανομής και περιορισμού, οι ενδείξεις σχετικά με τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενδοημερήσιας σύζευξης της αγοράς και διασυνοριακών αγορών εξισορρόπησης

Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Ρυθμιστική Απόφαση αρ. 03/2022 που αναφέρεται ως η «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς».
Κύριος στόχος Η περίληψη στο ΔΠΑΣΜ των ακόλουθων στοιχείων:

·         Οι σημαντικότερες υποδομές μεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Ηλεκτρισμού (ΑΠΕ-Η) και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρισμού.

·         Τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας για κάθε νέο έργο μεταφοράς που πρόκειται να συμπεριληφθεί στο ΔΠΑΣΜ

·         Αντίστοιχες συνολικές εκτιμώμενες χρηματικές ροές όλων των έργων μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός

ανάκτησης δαπανών έργων δεν εμπίπτει στον σκοπό ετοιμασίας του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς.

·         Αναλυτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων μεταφοράς, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη «εύλογο»

χρονικό διάστημα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων /εγκρίσεων.

·         Τυχόν περιβαλλοντικούς ή/και άλλους περιορισμούς κατά την προσομοίωση ροών φορτίου.

Ποσοτικός στόχος Δ/Ε
Προγραμματισμένος προϋπολογισμός Δ/Ε
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστική Απόφαση
Κατάσταση εφαρμογής Εγκρίθηκε
Περίοδος εφαρμογής 2023-2032

Ανάπτυξη του Συστήματος Διανομής

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Ρυθμιστική Απόφαση αρ. 04/2022 που αναφέρεται ως η «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής».
Κύριος στόχος Η περίληψη στο ΔΠΑΣΜ των ακόλουθων στοιχείων:

·      Οι σημαντικότερες υποδομές διανομής που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Ηλεκτρισμού (ΑΠΕ-Η), της ηλεκτροκίνησης και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρισμού.

·      Συμπερίληψη έργων εκσυγχρονισμού του Συστήματος Διανομής τα οποία να περιλαμβάνουν την εξής μη εξαντλητική θεματολογία:

–        Ανάπτυξη Συστημάτων Τηλεμέτρησης (Ευφυή Συστήματα Μέτρησης καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Μετρητών και Μετρήσεων)

–        Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

–        Ανάπτυξη Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Δικτύου Διανομής

–        Ανάπτυξη/αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής

–        Ανάπτυξη/αναβάθμιση Συστήματος Τηλεχειρισμού Φορτίου

–        Αυτοματοποίηση Δικτύου Διανομής μέσω της εγκατάστασης τηλεχειριζόμενου μεταγωγικού εξοπλισμού, εξοπλισμού παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος, καθώς και εξοπλισμού για την αυτόματη επαναφορά του δικτύου σε περίπτωση βλάβης

·      Έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας, καθώς και στη μείωση των απωλειών ενέργειας του Συστήματος Διανομής.

·       Έργα που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των Χρηστών του Συστήματος Διανομής.

·      Αντίστοιχες συνολικές εκτιμώμενες χρηματικές ροές όλων των έργων διανομής

Ποσοτικός στόχος Δ/Ε
Προγραμματισμένος προϋπολογισμός Δ/Ε
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστική Απόφαση
Κατάσταση εφαρμογής Εγκρίθηκε
Περίοδος εφαρμογής 2023-2032

Συστήματα εκσυγχρονισμού – AMI και Έξυπνοι Μετρητές

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Ρυθμιστική Απόφαση αρ. 02/2018 σχετικά με την εφαρμογή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για τη μαζική εγκατάσταση και λειτουργία από τον ΔΣΔ υποδομής ευφυών συστημάτων μέτρησης (AMI).
Κύριος στόχος Το AMI προσφέρει την απαραίτητη παρατηρησιμότητα, παρακολούθηση και ανάκτηση δεδομένων και μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος στο σημείο σύνδεσης του πελάτη. Αυξάνει την ακρίβεια της πρόβλεψης φορτίου και ζήτησης, βελτιώνει την ανάλυση του συστήματος, επιτρέπει τη διαχείριση φορτίου και ζήτησης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος διανομής. Βοηθά στη διαχείριση της φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, τη διαχείριση των Φωτοβολταϊκών συστημάτων και την παρακολούθηση της παραγωγής, τη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης της παραγωγής ΑΠΕ, τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ, τη δυνατότητα απομακρυσμένων λειτουργιών ΔΣΔ (συνδέσεις/αποσυνδέσεις, ανάγνωση μετρητών). Επιπρόσθετα συμβάλλει στη μείωση των μη τεχνικών απωλειών.
Ποσοτικός στόχος Εγκατάσταση 400 000 έξυπνων μετρητών μέχρι το τέλος Q2 2026.
Προγραμματισμένος προϋπολογισμός €5000 000, περιλαμβανομένων έμμεσων εξόδων και εργατικών.
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστικές Αποφάσεις.
Κατάσταση εφαρμογής Εγκρίθηκε
Περίοδος εφαρμογής 04/2023 – 06/2026
iii. Κατά περίπτωση, μέτρα για τη διασφάλιση της χωρίς διακρίσεις συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της ανταπόκρισης στη ζήτηση και της αποθήκευσης, μεταξύ άλλων μέσω συγκέντρωσης, σε όλες τις ενεργειακές αγορές

Προϊόντα για παροχή επικουρικών υπηρεσιών από Συστήματα Αποθήκευσης

(Βλέπε αναφορά για Σχέδιο Αποθήκευσης)

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Τροποποίηση των ΚΑΗ και των ΚΜ/ΚΔ όπως εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΡΑΕΚ αρ. 03/2019 και αρ. 386/2021 αντίστοιχα, για εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης με αρ 03/2019 σχετικά με τη θέσπιση βασικών αρχών ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία εγκαταστάσεων για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρισμού που έχουν εγκατασταθεί ανάντη του μετρητή στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού.
Κύριος στόχος Τροποποίηση των ΚΑΗ και των ΚΜ/ΚΔ όπως εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΡΑΕΚ αρ. 03/2019 και αρ. 386/2021 αντίστοιχα, για εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης αρ. 03/2019 με στόχο να καθοριστούν συγκεκριμένα προϊόντα για παροχή επικουρικών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης (π.χ. ταχεία πρωτογενής ρύθμιση, συνθετική αδράνεια), από εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρισμού.
Ποσοτικός στόχος (Εκκρεμεί)
Αναμενόμενο Όφελος (Εκκρεμεί)
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστικές Αποφάσεις.
iv.   Πολιτικές και μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, ειδικά των ευάλωτων και, κατά περίπτωση, εκείνων που πλήττονται από ενεργειακή πενία και τη βελτίωση του ανταγωνισμού και της διεκδικησιμότητας της λιανικής αγοράς ενέργειας

Ανταγωνιστικότητα της λιανικής αγοράς ενέργειας

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 σχετικά με την εφαρμογή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Κύριος στόχος Θέσπιση της προθεσμιακής, της προ-ημερήσιας και της ενδο-ημερήσιας αγοράς, καθώς και της αγοράς εξισορρόπησης, περιλαμβανομένης της δυνατότητας για λειτουργία μηχανισμού ισχύος τύπου «στρατηγικού αποθέματος», ούτως ώστε να λειτουργήσει η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο και να αυξηθεί το μερίδιο των ΑΠΕ στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας.
Ποσοτικός στόχος % Μείωση στο κόστος ηλεκτρισμού
Όφελος Δ/Ε
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστικές Αποφάσεις.
Κατάσταση εφαρμογής Εγκρίθηκε

Ενεργοί Πελάτες

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Ρυθμιστική Απόφαση για καθορισμό του πλαισίου που απαιτείται ώστε οι τελικοί πελάτες να έχουν δικαίωμα να δραστηριοποιούνται ως ενεργοί πελάτες ή/και αυτοκαταναλωτές.
Κύριος στόχος Να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί πελάτες δικαιούνται να ασκούν τη δραστηριότητά τους, απευθείας ή μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, να πωλούν αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, μεταξύ άλλων, μέσω συμφωνιών αγοράς ενέργειας, να συμμετέχουν σε προγράμματα ευελιξίας και ενεργειακής απόδοσης, να αναθέτουν σε τρίτα μέρη τη διαχείριση των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, της λειτουργίας, της διαχείρισης δεδομένων και της συντήρησης χωρίς τα εν λόγω μέρη να θεωρούνται ενεργοί πελάτες, να καταβάλλουν τέλη δικτύου, να είναι οικονομικά υπεύθυνοι για τις ανισορροπίες που προκαλούν στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και στον βαθμό αυτόν είναι υπεύθυνα για την ισορροπία μέρη ή μεταβιβάζουν την υποχρέωση εξισορρόπησης που υπέχουν και να διαθέτουν συστήματα που υπολογίζουν χωριστά την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται στο δίκτυο και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο.
Ποσοτικός στόχος Δ/Ε
Προγραμματισμένος προϋπολογισμός Δ/Ε
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστική Απόφαση
Κατάσταση εφαρμογής Προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα
Περίοδος εφαρμογής Q2 2024

Ενεργειακές Κοινότητες[2]

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Ρυθμιστική Απόφασή για καθορισμό ευνοϊκού κανονιστικού πλαισίου για τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών.
Κύριος στόχος https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/raek/prosfores/tender_2023-03/tender_2023-03.pdf

 

Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη προώθηση των Ενεργών Πελατών και των Αυτοκαταναλωτών από ανανεώσιμες πηγές, τη διευκόλυνση ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών και Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας, την Απόκριση της Ζήτησης μέσω Σωρευτικής Εκπροσώπησης, καθώς και εισηγήσεις για τη θέσπιση των αντίστοιχων ρυθμιστικών πλαισίων.

Ποσοτικός στόχος Δ/Ε
Προγραμματισμένος προϋπολογισμός 90,000
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστική Απόφαση
Κατάσταση εφαρμογής Προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα
Περίοδος εφαρμογής Q2 2024

Μαζική αλλαγή προμηθευτή

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Μαζικής Αλλαγής Προμηθευτή»
Κύριος στόχος Ο καθορισμός πλαισίου σύμφωνα με το οποίο οι προμηθευτές δύναται να παρέχουν τη δυνατότητα μαζικής αλλαγής προμηθευτή, το οποίο θα διασφαλίζει την εξάλειψη οποιωνδήποτε ρυθμιστικών ή διοικητικών φραγμών στη μαζική αλλαγή προμηθευτή, και θα καθορίζει:

–          Τον τρόπο λειτουργίας των σχημάτων μαζικής αλλαγής προμηθευτή,

–          Τους ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, της επιχείρησης προμήθειας και των τελικών πελατών,

–          Σημαντικούς κανόνες που διέπουν τη διαπραγμάτευση μεταξύ των φορέων που λαμβάνουν μέρος στα σχήματα αυτά, καθώς και

–          Θέματα εξασφάλισης μεγαλύτερης δυνατής προστασίας στους καταναλωτές έναντι καταχρηστικών πρακτικών.

Ποσοτικός στόχος Δ/Ε
Προγραμματισμένος προϋπολογισμός Δ/Ε
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστική Απόφαση
Κατάσταση εφαρμογής Προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα
Περίοδος εφαρμογής Q2 2024
v,   Περιγραφή των μέτρων για τη διευκόλυνση και την ανάπτυξη της ανταπόκρισης στη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδρούν στις τιμές για να υποστηρίξουν τη δυναμική τιμολόγηση

Απόκριση ζήτησης μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Ρυθμιστική Απόφαση για καθορισμό του πλαισίου με το οποίο επιτρέπεται και προωθείται η συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης.
Κύριος στόχος Η ρυθμιστική απόφασή της ΡΑΕΚ διασφαλίζει την υλοποίση του Άρθρο 2(20) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944.

 

Επιπλέον, διασφαλίζεται:

 

·         η υποχρέωση για τους συμμετέχοντες στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη σωρευτική εκπροσώπηση να είναι οικονομικά υπεύθυνοι για τις ανισορροπίες που προκαλούν στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και στον βαθμό αυτό είναι υπεύθυνα για την ισορροπία μέρη ή μεταβιβάζουν την υποχρέωση εξισορρόπησης που υπέχουν,

·         ότι οι τελικοί πελάτες οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση με ανεξάρτητους φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης δεν επιβαρύνονται με πληρωμές, κυρώσεις ή άλλον αδικαιολόγητο συμβατικό περιορισμό από τους προμηθευτές τους,

·         η ύπαρξη μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη σωρευτική εκπροσώπηση και των λοιπών συμμετεχόντων στην αγορά συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για ανισορροπίες,

·         η καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (11) του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022,

·         ότι ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ σε στενή συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους τελικούς πελάτες καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες καλύπτουν τη συμμετοχή φορτίων σωρευτικής εκπροσώπησης, για τη συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των εν λόγω αγορών και των τεχνικών δυνατοτήτων της απόκρισης ζήτησης.

Ποσοτικός στόχος Να υπολογιστεί το όφελος που θα υπάρχει από την πιο πάνω Εφαρμογή στις τιμές ηλεκτρισμού
Προγραμματισμένος προϋπολογισμός Δ/Ε
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστική Απόφαση
Κατάσταση εφαρμογής Προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα
Περίοδος εφαρμογής Q2 2024

 

Δυναμική Τιμολόγηση

Όνομα πολιτικής ή μέτρου Ρυθμιστική Απόφαση με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Δυναμικής Τιμολόγησης»
Κύριος στόχος Ρύθμιση των λεπτομερειών που αφορούν την παροχή

συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης από τον προμηθευτή με τον μεγαλύτερο αριθμό τελικών πελατών στην αγορά ηλεκτρισμού και κάθε προμηθευτή που διαθέτει περισσότερους από διακόσιες χιλιάδες (200.000) τελικούς πελάτες. Η Ρυθμιστική Απόφαση καθορίζει:

·         τους Τύπους Δυναμικής Τιμολόγησης,

·         τις Μεταβλητές σχεδιασμού τιμολογίων,

·         τις Σχέσεις μεταξύ φορέων στα πλαίσια της Δυναμικής Τιμολόγησης, και

·         τις απαιτήσεις υλοποίησης σχετικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT).

Ποσοτικός στόχος
Όφελος Να υπολογιστεί το όφελος που θα υπάρχει στην μείωση των τιμών ηλεκτρικής Ενέργειας, βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος, τυχόν συνεισφορά (έμμεση) στις Εφεδρείες κτλ.
Τύπος πολιτικής Ρυθμιστική Απόφαση
Κατάσταση εφαρμογής Προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα
Περίοδος εφαρμογής Q2 2024

3.4.4. Ενεργειακή φτώχεια

i. Κατά περίπτωση, πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο σημείο 2.4.4

Οι πολιτικές και τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.4, θα συνεχίσουν να είναι σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης για τον ορισμό της ενεργειακής φτώχειας και τον καθορισμό των δεικτών μέτρησής της. Με βάση τον στόχο που θα τεθεί για μείωση της ενεργειακής φτώχειας, θα γίνει αναθεώρηση των μέτρων για αντιμετώπισή της.

[1] https://tsoc.org.cy/electrical-system/cyprus-transmission-system/tydplan/

[2] https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/raek/prosfores/tender_2023-03/tender_2023-03.pdf

Τέλος

Περιεχόμενα

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
2. ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
2.1. Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
2.2. Διάσταση ενεργειακής απόδοσης
2.3. Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας
2.4.Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας
2.5.Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας
3.1.Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
3.2. Διάσταση ενεργειακής απόδοσης
3.3. Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας
3.4. Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας
3.5. Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας
4.1. Προβλεπόμενη εξέλιξη των κύριων εξωγενών παραγόντων
4.2. Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
4.3. Διάσταση ενεργειακής απόδοσης
4.4. Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας
4.5. Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας
4.6. Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας
5.1. Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων
5.2. Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων
5.3. Επισκόπηση των επενδυτικών αναγκών
5.4. Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων σε άλλα κράτη μέλη και στην περιφερειακή συνεργασία
Παράρτημα 1. Ευρωπαϊκή Αποστολή: Κλιματικά Ουδέτερη και Έξυπνη Λεμεσός μέχρι το 2030
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων -1. Εισαγωγή
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-2. Ανασκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέματος
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-3. Οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις για τις ανακαινίσεις κτιρίων
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-4. Πολιτικές και δράσεις για την οικονομικώς αποδοτική από άποψη κόστους ριζική ανακαίνιση κτιρίων
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-5. Πολιτικές και δράσεις που αφορούν τα τμήματα του εθνικού κτιριακού αποθέματος που παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις, τα διλήμματα λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων και που συμβάλλουν στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας.
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-6. Πολιτικές και δράσεις που αφορούν όλα τα δημόσια κτίρια
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-7. Προώθηση ψηφιοποίησης, έξυπνων τεχνολογιών και καλά διασυνδεδεμένων κτιρίων και κοινοτήτων
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-8. Βελτίωση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο