4.6. Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

i. Τρέχουσα κατάσταση του τομέα τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και, στο μέτρο του δυνατού, θέση του στην παγκόσμια αγορά (η ανάλυση αυτή θα πρέπει να γίνει σε ενωσιακό ή παγκόσμιο επίπεδο)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Κύπρος έχει ισχυρό φυσικό πλεονέκτημα στην ηλιακή ενέργεια, δεδομένου του κλίματος, των ημερών με ηλιοφάνεια και της θέσης της ως νησί. Ωστόσο, έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, για διάφορους, κυρίως τεχνικούς λόγους.Το οικοσύστημα Ε&Κ της χώρας θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ, μέσω συμμετοχής σε ερευνητικά έργα για ανάπτυξη νέων ή βελτιστοποιημένων τεχνολογιών ΑΠΕ με έμφαση στην ηλιακή ενέργεια, για καινοτόμες λύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και για βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Η Ε&Κ βασίζεται κατά πολύ σε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της απόδοσης παραγωγής ενέργειας από διάφορες τεχνολογίες, της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης των ΑΠΕ σε έξυπνα δίκτυα.

Περιοχές εστίασης για Ε&Κ:

 • Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Ψηφιακά συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης για την παραγωγή και διανομή ενέργειας
 • Ενεργειακή απόδοση σε αστικές περιοχές
 • Πράσινες τεχνολογίες

Περιβάλλον

Η σχέση μεταξύ Περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας είναι άμεση και καθοριστική. Οι επενδύσεις σε Ε&Κ στον τομέα του Περιβάλλοντος για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για μείωση της ρύπανσης του αέρα, του νερού και του εδάφους θα εξοικονομήσουν κόστος για την υγειονομική περίθαλψη, για κάλυψη των ζημιών στην τροφική αλυσίδα κτλ. Παράλληλα, δημιουργούνται ευκαιρίες στο οικοσύστημα Ε&Κ (ερευνητικοί οργανισμοί, Κέντρα Αριστείας και επιχειρήσεις) για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για την παρακολούθηση και διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και για την πρόληψη και μετριασμό των κινδύνων όπως είναι η ερημοποίηση. Η συσσωρευμένη ερευνητική ικανότητα του οικοσυστήματος στην μπλε ανάπτυξη, στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν στην Κύπρο όπως η γεωσκόπηση, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων και οι προσομοιώσεις αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα κέντρα αριστείας CMMI, CARE-C και ERATOSTHENES, συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στους τομείς τεχνολογιών παρακολούθησης, και διαχείρισης του περιβάλλοντος όπως και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με περιγραφή των δραστηριοτήτων τους στο 4.6.2.ii

Περιοχές εστίασης για Ε&Κ:

 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος από οικονομικές και ανθρώπινες δραστηριότητες
 • «Πρασίνισμα» της βιομηχανίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων
 • Διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοποικιλότητας

Αγροτοδιατροφή

Ο τομέας της Αγροδιατροφής (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υδατοκαλλιέργεια, Τρόφιμα κτλ.) συμβάλλει στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών και καινοτόμων λύσεων (π.χ. έξυπνος εξοπλισμός άρδευσης, γεωσκόπηση) και προϊόντων για τις εγχώριες και διεθνείς αγορές και της τροφοδότησης του τουριστικού τομέα με τοπικά προϊόντα. Στόχος των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του, η δημιουργία υγιεινών και φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων τροφίμων και η προστασία των φυσικών πόρων της χώρας. Στους τομείς που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ψηφιοποίηση του κλάδου και η ποιότητα των τροφίμων, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες της Κύπρου. Αντίθετα, σε τομείς που σχετίζονται με το μετασχηματισμό του συστήματος και την αλληλεπίδραση του κλάδου με το περιβάλλον, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ερευνητικούς οργανισμούς.

Περιοχές εστίασης για Ε&Κ:

 • Διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων που ακολουθούν τις αρχές της αγροοικολογίας με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας του γεωργικού συστήματος και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος
 • Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο αγροδιατροφικό οικοσύστημα

Ναυτιλία

Η Ναυτιλία αποτελεί ένα από τους σημαντικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και συνεισφέρει περίπου το 7% στο ΑΕΠ της χώρας. Το ναυτιλιακό οικοσύστημα περιλαμβάνει περισσότερες από 250 εταιρείες, με απασχόληση περίπου 9000 επαγγελματιών, που προσφέρουν ναυτιλιακές υπηρεσίες: ιδιοκτησία, διαχείριση πλοίων, ασφάλειες, χρηματοδότηση, ανεφοδιασμός καυσίμων, θαλάσσια εκπαίδευση, τεχνολογία σε συστήματα παρακολούθησης γης (spatilal observation) κ.α. Η αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογίες απανθρακοποίησης (decarbonization), η αυξανόμενη ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πλοίων και η εγγύτητα στη μεγάλη αγορά της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τους Κύπριους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Περιοχές εστίασης για Ε&Κ:

 • Ψηφιακές τεχνολογίες και Παρατήρηση της Γης για παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων
 • Απανθρακοποίηση των πλοίων
 • Εξοπλισμός και εργαλεία για εφαρμογές στη ναυτιλία

ii. Τρέχον επίπεδο δαπανών για δημόσια και, εφόσον υπάρχει, ιδιωτική έρευνα σε τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, τρέχων αριθμός ευρεσιτεχνιών και τρέχων αριθμός ερευνητών

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 είναι 215.505.000 Ευρώ.

Στα πλαίσια των εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, πέραν των προγραμμάτων τα οποία αφορούν σχετικές τεχνολογίες τα οποία εμπίπτουν σε ανοικτές θεματικές (Bottom up), έχουν διατεθεί ακόμα 6 εκ ευρώ για προγράμματα που αφορούν θεματικές της πράσινης μετάβασης στο πλαίσιο του προγράμματος “Co-Develop”. Τα προγράμματα με ανοικτές θεματικές περιοχές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων RESTART.

Πρόσθετα το Υφυπουργείο παρέχει θεσμική χρηματοδότηση ύψους €105 εκ. για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Αριστείας που δραστηριοποιούνται είτε άμεσα ή εμμεσα σε συναφείς τομείς:

Κέντρα αριστείας:

CARE-C

Το Κέντρο Αριστείας «CARE-C», ιδρύθηκε στο Ινστιτούτο Κύπρου το 2019, και αποσκοπεί να καταστεί ένα ερευνητικό Κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας, στους τομείς του κλίματος και της ατμόσφαιρας. Το Κέντρο υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος και η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (ΑΜΜΑ), η οποία έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμιο επίκεντρο (“hotspot”) κλιματικής αλλαγής.

Οι δραστηριότητες του CARE-C έχουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς και παρέχει υψηλής ποιότητας, συνεχόμενες ατμοσφαιρικές και περιβαλλοντικές παρατηρήσεις, οι οποίες αξιοποιούνται στην δημιουργία κλιματικών και ατμοσφαιρικών μοντέλων για την πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής. Αυτά τα ευρήματα αξιοποιούνται για την χάραξη εθνικής και περιφερειακής πολιτικής για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την αντιμετώπιση σχετικών προκλήσεων σε τομείς όπως η δημόσια υγεία και η οικονομία.

CMMI – Cyprus Marine and Maritime Institute

Το Κέντρο Αριστείας «CMMI – Cyprus Marine and Maritime Institute», στοχεύει να καταστεί ένα διεθνές επιστημονικό και ερευνητικό Κέντρο Αριστείας στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας που θα στηρίζει την βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη δραστηριοποιούμενο στους παραδοσιακούς και τους αναδυόμενους τομείς της γαλάζιας οικονομίας και καθοδηγούμενο από τις ανάγκες της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Το Κέντρο δραστηριοποιείται στα πεδία της ναυτικής μηχανικής, της θαλάσσιας ρομποτικής, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βελτιστοποίησης της συμπεριφοράς πλοίων και στόλων, της απεξάρτησης από τον άνθρακα και των εναλλακτικών καυσίμων, της θαλάσσιας παρακολούθησης, των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη δημιουργία τεχνητών υφάλων, της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των θαλάσσιων πολιτικών, με έμφαση στη περιφερειακή συνεργασία.

ΦΑΕΘΩΝ – Intelligent, Efficient and Sustainable Energy Systems

Το Κέντρο Αριστείας «ΦΑΕΘΩΝ», αναμένεται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2023 και θα αποτελέσει την αναβάθμιση της υφιστάμενης Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον τομέα της πράσινης και αειφόρου ενέργειας. Κύριοι πυλώνες δραστηριοποίησης του Κέντρου αποτελούν η πράσινη ανάπτυξη, η ενεργειακή βιωσιμότητα, τα συστήματα αποθήκευσης, οι τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου και η προώθηση ευφυών ενεργειακών συστημάτων, σε πλήρη συνάρτηση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, έως το 2050. Η ερευνητική δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στον τομέα των ευφυών, αποδοτικών και αειφόρων Ενεργειακών Λύσεων, με έμφαση στην ανάπτυξη λύσεων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας συνδέοντας τεχνολογικές, κοινωνικό-οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

Κοιος

Το Κέντρο Αριστείας «Κοιος» επικεντρώνεται στη διεξαγωγή κορυφαίου επιπέδου έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT), με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας όπως είναι τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορών, υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνιών και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η μετατροπή των συστημάτων αυτών σε πιο έξυπνα, αποδοτικά, πράσινα και ασφαλή για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις.

Το Κέντρο αξιοποιεί τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα και την καινοτομία που επιτελεί, για να επιτύχει τη μέγιστη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων, την έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων νερού και τη χρήση έξυπνων συστημάτων για αντιμετώπιση και διαχείριση έκτακτων περιστατικών.

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ

Το Κέντρο Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ», επικεντρώνεται στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και στη προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της τηλεπισκόπησης, της διαστημικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος και την γεωπληροφορική και επικεντρώνει την ερευνητική του δραστηριότητα σε τομείς, όπως η παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η μείωση των κινδύνων καταστροφών, η πρόσβαση στην ενέργεια και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων παρατήρησης γης.

Το Κέντρο Αριστείας «CYENS» (πρώην RISE) με Συντονιστή τον Δήμο Λευκωσίας και εταίρους τα 3 Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, το Μax Planck και το UCL, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα προσφέρει μια διεπιστημονική βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

CYENS

Το Κέντρο Αριστείας «CYENS» δραστηριοποιείται στις ΤΠΕ με εξειδίκευση στα διαδραστικά μέσα, τα έξυπνα συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του CYENS μεταξύ άλλων καλύπτουν θέματα όπως είναι τα διαδραστικά μέσα και διαδραστικές εφαρμογές και προσομοιωτές, εικονικά περιβάλλοντα, τρισδιάστατες ψηφιακές ανακατασκευές, (σε διάφορους τομείς πχ υγεία, εκπαίδευση, τουρισμός, κατασκευές, περιβάλλον, έξυπνες πόλεις) και τα έξυπνα συστήματα.

Τα θέματα αυτά έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε διάφορους τομείς όπως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, ο Βιώσιμος Αστικός Σχεδιασμός, η Γεωργία, το Περιβάλλον και η Κλιματική Αλλαγή, οι Μεταφορές, η Ενέργεια, η Πολιτιστική Κληρονομιά, η Εκπαίδευση, κ.λ.π.

iii. Ανάλυση των τρεχόντων στοιχείων των τιμών τα οποία αποτελούν τις τρεις βασικές συνιστώσες των τιμών (ενέργεια, δίκτυο, φόροι/εισφορές)

Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους εμπορικούς καταναλωτές της ΑΗΚ, που είναι ο προμηθευτής με μερίδιο 92.34% τον Απρίλιο 2023 , εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατιμήσεις από 1η Ιουνίου 2022 (ΑΗΚ Προμήθεια, ρυθμιζόμενη):

 • Διμηνιαία Διατίμηση Εμπορικής Χρήσης Μονής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης (Κώδικας 10)

Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε δίμηνο, είναι:

 • Κόστος Ενέργειας για κάθε παρεχόμενη μονάδα 10,66 cent
 • Κόστος Δικτύου για κάθε παρεχόμενη μονάδα 3,02 cent
 • Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε παρεχόμενη μονάδα 0,65 cent
 • Κόστος Μέτρησης €0,98
 • Κόστος Προμήθειας €6,08
 • Διμηνιαία Διατίμηση Βιομηχανικής Χρήσης Μονής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης (Κώδικας 20)

Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε δίμηνο, είναι:

 • Κόστος Ενέργειας για κάθε παρεχόμενη μονάδα 10,72 cent
 • Κόστος Δικτύου για κάθε παρεχόμενη μονάδα 3,02 cent
 • Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε παρεχόμενη μονάδα 0,65 cent
 • Κόστος Μέτρησης €0,98
 • Κόστος Προμήθειας €6,08
 • Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης (Κώδικας 30)

Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε μήνα φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ).

Πίνακας 4.10. Χρεώσεις για τη Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης (Κώδικας 30)

Χρέωση για κάθε Παρεχόμενη Μονάδα cent / kWh  

Χρέωση ανά Μήνα €

Επιβαρύνσεις Διατίμησης Περίοδοι Οκτώβριος – Μάιος Ιούνιος – Σεπτέμβριος
Καθημερινές Σαβ/Κυρ & Αργίες Καθημερινές Σαβ/Κυρ & Αργίες
Κόστος Ενέργειας Αιχμής 9,96 cent 9,57 cent 15,63 cent 9,77 cent
Εκτός Αιχμής 8,75 cent 8,30 cent 9,55 cent 9,34 cent
Κόστος Δικτύου Αιχμής 3,02 cent 3,02 cent 3,02 cent 3,02 cent
Εκτός Αιχμής 3,02 cent 3,02 cent 3,02 cent 3,02 cent
Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών Αιχμής 0,65 cent 0,65 cent 0,65 cent 0,65 cent
Εκτός Αιχμής 0,65 cent 0,65 cent 0,65 cent 0,65 cent
Κόστος Μέτρησης €0,49
Κόστος Προμήθειας €3,04

 

 • Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Μέσης Τάσης (Κώδικας 40)

Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε μήνα φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ).

Πίνακας 4.11. Χρεώσεις για τη Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Μέσης Τάσης (Κώδικας 40)

Χρέωση για κάθε Παρεχόμενη Μονάδα cent / kWh  

Χρέωση ανά

Μήνα €

Επιβαρύνσεις Διατίμησης Περίοδοι Οκτώβριος – Μάιος  Ιούνιος – Σεπτέμβριος
Καθημερινές Σαβ/Κυρ & Αργίες Καθημερινές Σαβ/Κυρ & Αργίες
Κόστος Ενέργειας Αιχμής 9,76 cent 9,38 cent 15,31 cent 9,57 cent
Εκτός Αιχμής 8,57 cent 8,13 cent 9,36 cent 9,15 cent
Κόστος

Δικτύου

Αιχμής 1,83 cent 1,83 cent 1,83 cent 1,83 cent
Εκτός Αιχμής 1,83 cent 1,83 cent 1,83 cent 1,83 cent
Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών Αιχμής 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent
Εκτός Αιχμής 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent
Κόστος Μέτρησης €0,49
Κόστος Προμήθειας €3,04

 

 • Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Ψηλής Τάσης (Κώδικας 50)

Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε μήνα φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ).

Πίνακας 4.12. Χρεώσεις για τη Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Ψηλής Τάσης (Κώδικας 50)

Χρέωση για κάθε Παρεχόμενη Μονάδα cent / kWh Χρέωση ανά Μήνα €
Επιβαρύνσεις Διατίμησης  

 Περίοδοι

Οκτώβριος – Μάιος Ιούνιος – Σεπτέμβριος
Καθημερινές Σαβ/Κυρ & Αργίες Καθημερινές Σαβ/Κυρ & Αργίες
Κόστος Ενέργειας Αιχμής 9,56 cent 9,19 cent 15,00 cent 9,37 cent
Εκτός Αιχμής 8,40 cent 7,97 cent 9,17 cent 8,96 cent
Κόστος Δικτύου Αιχμής 0,54 cent 0,54 cent 0,54 cent 0,54 cent
Εκτός Αιχμής 0,54 cent 0,54 cent 0,54 cent 0,54 cent
Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών Αιχμής 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent
Εκτός Αιχμής 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent
Κόστος Προμήθειας €3,04

Για όλες τις ανωτέρω διατιμήσεις, η ΑΗΚ επιβάλλει τα ακόλουθα πρόσθετα τέλη:

 • Τέλος κατανάλωσης ενέργειας: 0.005€/kWh. Η εισφορά αυτή χρησιμοποιείται για τη στήριξη του Εθνικού Ταμείου ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας και δεν επιβάλλεται ΦΠΑ,
 • Yποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας[1]: €0,00058/kWh,
 • 19% ΦΠΑ.

Επιπλέον, η χρέωση για την αναπροσαρμογή καυσίμων ισούται με το γινόμενο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε, επί της αναπροσαρμογής καυσίμων.

Η αναπροσαρμογή καυσίμων[2] εξαρτάται (α) από τη Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων και (β) τον Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων.

Η Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων είναι το άθροισμα του κόστους αγοράς των καυσίμων της ΑΗΚ που καταναλώθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και των χρεώσεων του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμων αποτυπώνει την αύξηση/μείωση στην τιμή μιας kWh σε ευρώ όταν η Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων αυξάνεται/μειώνεται κατά ένα ευρώ και αναπροσαρμόζεται κάθε έξι μήνες.

Το συνολικό κόστος αναπροσαρμογής υπολογίζεται σε μηνιαία βάση ως ακολούθως:

Αναπροσαρμογή Καυσίμου (σεντ/kWh) = (Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων – Βασική Τιμή Καυσίμων) x (Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμων) x 100

Η αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων που υπολογίζεται με τον πιο πάνω τρόπο, αναθεωρείται όταν το Κόστος Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής υπερβαίνει τα 11 cent/kWh στη Χαμηλή Τάση, σύμφωνα με την μεθοδολογία, την οποία ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου με την Απόφαση της με αρ. 148/2023.

Η λιανική τιμή των προϊόντων πετρελαίου αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Κόστος προμήθειας του προϊόντος. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται και η προσθήκη βιοκαυσίμου.
 • Λειτουργικό κόστος και άλλα έξοδα επιχειρήσεων και πρατηρίων πετρελαιοειδών.
 • Κέρδος επιχειρήσεων και πρατηρίων πετρελαιοειδών
 • Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης και τέλη
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Ειδικοί φόροι Κατανάλωσης

Η εθνική νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του Συμβουλίου 2003/96/ΕΚ, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, και οι ε.φ.κ που επιβάλλονται δεν είναι κάτω των ελάχιστων ορίων που καθορίζονται στην εν λόγω Οδηγία. Πρόσθετα και σε ότι αφορά τις διάφορες απαλλαγές που προνοούνται στον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο, αυτές χορηγούνται βάσει των προνοιών της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη φορολόγηση των προϊόντων πετρελαίου παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα.

Πίνακας 4.13. Φορολόγηση των προϊόντων πετρελαίου

Προϊόν πετρελαίου Δασμοί Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε € Τέλος ΚΟΔΑΠ σε € Φ.Π.Α
Βενζίνη RON 95 4,7% 0,429 / Λίτρα 0,0107 /Λίτρα 19%
Βενζίνη RON 98 4,7% 0,429 / Λίτρα 0,0107 / Λίτρα 19%
Ντίζελ 10 ppm

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

0% 0,400 / Λίτρα 0,0107 / Λίτρα 19%
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

Που χρησιμοποιείται για σκοπούς θέρμανσης

0% 0,07473/ Λίτρα 0,0107 / Λίτρα 19%
Κηροζίνη που χρησιμοποιείται για σκοπούς θέρμανσης 4,7% 0,07473/ Λίτρα 0,0107 / Λίτρα 19%
Καύσιμο αεριωθούμενων κηροζίνης

Επιβάτης

Ιδιωτική

 

 

 

4,7%

4,7%

 

 

 

0,40/ Λίτρα

 

 

 

0.0107 / Λίτρα

0,0107 / Λίτρα

 

 

 

19%

19%

Υγραέριο

Προπάνιο

Βουτάνιο

 

8%

0%

 

0

0

 

0

0

 

5%

5%

(μόνο το υγραέριο σε κυλίνδρους υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή 5%)

Υγραέριο για αυτοκίνητα 8% 0,125 /κιλό 0 19%
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για γεωργία 0% 0,021 / Λίτρα 0,0107 / Λίτρα 19%
Βαρύ πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 3,5% 0,015 /κιλό 0,0027 /κιλό 19%
Ηλεκτρική ενέργεια Δ.Ε €0/MWh

(Στην θέση του ελάχιστου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια που καθορίζεται στον Πίνακα Γ της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, που είναι €0,5 ανά MWh για επιχειρηματική χρήση και €1,0 ανά MWh για μη επιχειρηματική χρήση, στην Κύπρο σήμερα επιβάλλεται Τέλος Κατανάλωσης για τους σκοπούς του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ)

Δ.Ε. 19%

iv. Περιγραφή των επιδοτήσεων ενέργειας, μεταξύ άλλων και για τα ορυκτά καύσιμα

Οι ενεργειακές επιδοτήσεις στην Κύπρο κατανέμονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Επιδοτήσεις για τη στήριξη των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιδοτήσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Οι μακροπρόθεσμες επιδοτήσεις στις τεχνολογίες ΑΠΕ προκύπτουν για τις διάφορες συμβάσεις επιδότησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (feed-in-tariffs) που είχε υπογράψει το Ταμείο ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας κατά την περίοδο 2004-2015 στο πλαίσιο παλαιών σχεδίων στήριξης.

Ο Πίνακας 4.14 δείχνει το κατανεμημένο κόστος, ανά τεχνολογία και την πραγματική επιδότηση που καταβάλλεται στους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας με σύμβαση επιδότησης (FiT) και μειοδοτικού διαγωνισμού, κατά την περίοδο 2008-2022 .

Πίνακας 4.14. Επιχορήγηση σε παραγωγούς ΑΠΕ σε εκατ. Ευρώ ανά Έτος

  Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αιολικά Πάρκα Μονάδες Βιομάζας/Βιοαέριο[3]
2008 0,03 0
2009 0,135 0
2010 0,055 0 0,122
2011 1,365 3,607 0,696
2012 2,369 2,223 0
2013 4,402 5,725 0
2014 9,624 10,433 0,266
2015 11,349 19,637 1,565
2016 14,005 24,815 1,783
2017 11,957 18,299 1,222
2018 9,887 14,722 0,718
2019 8,582 14,142 0,461
2020 9,832 16,351 0,903
2021 8,621 11,324 0,409
2022 3,022 0,432 0

Για αιολικά πάρκα, υπάρχει πρόβλεψη για αντιστάθμιση με μικρότερη επιδότηση εάν τα έργα υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο παραγωγής (δηλαδή 2 αιολικά πάρκα δεν θα λάβουν επιδότηση μετά τις πρώτες 7000 ώρες λειτουργίας τους, για όλη την παραγωγή που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο). Από την άποψη αυτή, αναμένεται ότι η μέση επιδότηση θα μειωθεί κατά 20% για όλη την ενέργεια που παράγεται από αιολικά πάρκα.

Σύμφωνα με τα Σχέδια στήριξης που ήταν σε ισχύ από το 2016 και μετά τα νέα εμπορικά έργα ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής (που θα συμβληθούν με την ΑΗΚ-Προμήθεια) λαμβάνουν την τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (κόστος αποφυγής), μέχρι την λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, οπόταν τα έργα αυτά θα ενταχθούν στην Ανταγωνιστική Αγορά. Η τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (κόστος αποφυγής) υπολογίζεται σύμφωνα με μεθοδολογία που έχει καθορίσει η ΡΑΕΚ. Η τρέχουσα και ιστορική τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (κόστος αποφυγής) διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΑΗΚ81.

Η ΡΑΕΚ με στόχο να διασφαλιστεί ότι η τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δεν επηρεάζεται από της αυξημένες τιμές των συμβατικών καυσίμων κτηςτης αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπίων αερίων, τα οποία δεν επηρεάζουν το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, και προκειμένου οι καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι με την ΑΗΚ-Προμήθεια να προστατεύονται από δυσανάλογες χρεώσεις, με την Απόφαση Αρ.112/2023 στις 11/04/2023 έθεστηςπό τις 01/05/23 μέγιστο όριο τα 11€σ/kWh (στην χαμηλή τάση) στην τιμή Αγοράς από ΑΠΕ-η από την ΑΗΚ Προμήθεια για τα έργα που είναι ενταγμένα σε Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη και το κόστος των τεχνολογιών, εκτιμάται ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν όταν το φυσικό αέριο θα είναι διαθέσιμο το 2024 στο εύρος των 135 Ευρώ/MWh και θα μειωθούν σταδιακά έως 93 Ευρώ/MWh το 2030 (Σχήμα 4.16). Αντίστοιχη πορεία αναμένεται ότι θα ακολουθήσει και η τιμή του κόστους αποφυγής.

Σχήμα 4.16. Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο ΣΠΜ, με την παραδοχή ιδανικών συνθηκών αγοράς

Καθώς δεν υπάρχουν πραγματικές συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού επί του παρόντος στην Κύπρο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η πραγματική τιμή της επιδότησης, δεδομένου ότι, υπό πραγματικές συνθήκες αγοράς, αναμένεται ότι οι τεχνολογίες ΑΠΕ θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους (δηλ. η ηλιακή και η αιολική ενέργειας και οι μονάδες βιομάζας). Το μοντέλο ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν σε θέση να παράσχει λεπτομερή τιμολόγηση ανά μισή ώρα σε ολόκληρο τον ορίζοντα του 2030. Δεδομένου ότι η ανταγωνιστική αγορά αναμένεται να λειτουργήσει το 2024, οι μελλοντικές τιμές των επιδοτήσεων θα επαναξιολογηθούν κατά την ετοιμασία του Τελικού ΕΣΕΚ.

Όπως αναφέρεται στο Σημείο 3.1.3. iv πιο πάνω, η Κύπρος δεν παρέχει επιδοτήσεις σε ορυκτά καύσιμα. Πιο συγκεκριμένα, τα ενεργειακά προϊόντα και η ηλεκτρική ενέργεια υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ε.φ.κ) σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο αρ. 91(Ι) του 2004. Η εθνική νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του Συμβουλίου 2003/96/ΕΚ, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, και οι ε.φ.κ που επιβάλλονται δεν είναι κάτω των ελάχιστων ορίων που καθορίζονται στην εν λόγω Οδηγία. Πρόσθετα και σε ότι αφορά τις διάφορες απαλλαγές που προνοούνται στον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο, αυτές χορηγούνται βάσει των προνοιών της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

Σε ότι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ε.φ.κ. με βάση το άρθρο 44(1)(γ) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, το οποίο αποτελεί μεταφορά του άρθρου 14(1)(α) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται από τον ε.φ.κ. τα ενεργειακά προϊόντα και η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την διατήρηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Πρώτο Παράρτημα του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ο κανονικός συντελεστής ε.φ.κ. για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων είναι €400,00 τα 1.000 λίτρα.

Περαιτέρω, το άρθρο 4(2) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ καθορίζει ότι «… ως επίπεδο φορολογίας νοείται το σύνολο των εισπραττόμενων επιβαρύνσεων από όλους τους έμμεσους φόρους (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) που υπολογίζονται άμεσα ή έμμεσα για την ποσότητα ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας κατά την στιγμή της παράδοσης προς κατανάλωση.». Συνεπώς στη θέση του ελάχιστου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια που καθορίζεται στον Πίνακα Γ της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, που είναι €0,5 ανά MWh για επιχειρηματική χρήση και €1,0 ανά MWh για μη επιχειρηματική χρήση, στην Κύπρο σήμερα επιβάλλεται Τέλος Κατανάλωσης για τους σκοπούς του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.Στον Πίνακα 4.12 παρουσιάζεται εκτίμηση του ποσού επιδότησης από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε για τα υφιστάμενα έργα ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής (με σύμβαση επιδότησης FiT) την περίοδο 2023-2025.

Πίνακας 4.15. Εκτιμώμενη επιδότηση προς τους παραγωγούς ΑΠΕ σε εκατ. Ευρώ ανά έτος 2023-2025

   Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αιολικά Πάρκα Μονάδες Βιομάζας/Βιοαέριου
2023 6,0 8,9 0,3
2024 8,2 13,0 0,26
2025 8,0 13,0 0,26

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται συνολικά οικονομικά στοιχεία για τα διάφορα μέτρα επιδοτήσεων από το 2015 με εκτιμήσεις μέχρι και το 2025.

 

 

Πίνακας 4.16. Επιδότηση ανά μέτρο πολιτικής σε εκατ. Ευρώ για την περίοδο 2015 – 2025

Α/Α Τίτλος πολιτικής Περιγραφή Οικονομικός Τομέας Σκοπός Είδος Επιδότησης Έναρξη Λήξη Σύνολο πραγματικής επιδότησης σε ευρώ Σύνολο Εκτιμώμενης επιδότησης σε ευρώ
1 Επιδότηση παραγωγής ΑΠΕ (Feed in Tariff) – Φωτοβολταϊκά Συνολικά ποσά επιδοτήσεων που έλαβαν οι παραγωγοί ΑΠΕ. Οι μακροπρόθεσμες επιδοτήσεις στις τεχνολογίες ΑΠΕ προκύπτουν για τις διάφορες συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που είχε υπογράψει το Ταμείο ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας κατά την περίοδο 2004-2015 λόγω παλαιών σχεδίων στήριξης. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Υποστήριξη στην παραγωγή Σύστημα Εγγυημένων σταθερών τιμών (Feed-in tariffs) 2004 2035 77.255.709 (2015 – 2022) 22.260.000 (2023-2025)
2 Επιδότηση παραγωγής ΑΠΕ (Feed in Tariff) – Αιολικά Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Υποστήριξη στην παραγωγή Σύστημα Εγγυημένων σταθερών τιμών (Feed-in tariffs) 2004 2032 119.722.933 (2015 – 2022) 34.885.327 (2023-2025)
3 Επιδότηση παραγωγής ΑΠΕ (Feed in Tariff) – Βιομάζα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Υποστήριξη στην παραγωγή Σύστημα Εγγυημένων σταθερών τιμών (Feed-in tariffs) 2004 2032 7.061.044 (2015 – 2022) 815.349

(2023-2025)

4 Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες Εγκατάσταση ή αντικατάσταση

ηλιακών συστημάτων

παραγωγής ζεστού νερού.

Νοικοκυριά Υποστήριξη των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Απόδοσης Χορηγίες 2004 Σε εξέλιξη 3.678.775 (2015 – 2023) (2024-2025) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
5 Κατασκευή χερσαίου τερματικού LNG Η Κυπριακή κυβέρνηση παρέχει κρατικά εγγυημένα δάνεια για την κατασκευή τερματικού σταθμού LNG για σκοπούς ενεργειακής ασφάλειας. LNG Υποστήριξη υποδομών Ευνοϊκά δάνεια 2019 2023 230.000.000 (2019 – 2023)
6 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες Επιχορήγηση για εγκατάσταση Φ/Β ή/και θερμομόνωση ταράτσας σε κατοικίες. Νοικοκυριά Υποστήριξη των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Απόδοσης Χορηγίες 2019 Σε εξέλιξη 84.810.000 (2020 – 2023)

 

7 Επιμέρους παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένα κυβερνητικά και δημοτικά κτίρια Επιμέρους παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένα κυβερνητικά κτίρια. Επιπλέον, υλοποίηση του έργου «STRATENERGY»[4]. Δημόσιο Υποστήριξη των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Απόδοσης Άλλου είδους επιδότηση 2019 2025 152.967

(2019-2022)

20.714.286 (2021 – 2025)
8 Εξοικονομώ -αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις και άλλους φορείς Σχέδιο Χορηγιών για την προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις, που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Υποστήριξη της Ενεργειακής Απόδοσης Χορηγίες 2016 Σε εξέλιξη 7.351.000 (2016-2022) 40.000.000 (2023-2025)[5]
9 Εξοικονομώ – αναβαθμίζω στις κατοικίες Το σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες φυσικών προσώπων με αυξημένη χορηγία για κατοικίες κοινωνικών ευπαθών ομάδων. Νοικοκυριά Υποστήριξη της Ενεργειακής Απόδοσης Χορηγίες 2016 Σε εξέλιξη 22.653.861 (2016-2022) 60.000.000 (2023-2025)[6]
10 Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας Στήριξη κοινωνικών ευπαθών ομάδων μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης. Νοικοκυριά

 

Υποστήριξη της Ενεργειακής Απόδοσης Χορηγίες 2021 Σε εξέλιξη 1.381.699 (2022) 3.618.301

(2023)

11 Ενεργειακά αποδοτικός οδικός φωτισμός Κοινότητες: Το μέτρο αφορά τη σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων οδικού φωτισμού σε όλες τις Κοινότητες της Κύπρου. Η αντικατάσταση ολοκληρώθηκε το 2022. Δήμοι: Το 2018 θεσπίστηκε χρηματοδοτικό μέσο για τους Δήμους μέσω του οποίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αντικατάσταση λαμπτήρων οδικού φωτισμού.[7] Δημόσιο Υποστήριξη της Ενεργειακής Απόδοσης Ευνοϊκά δάνεια και άλλου είδους επιδότηση 2019 2023 20.844.000 (2019 – 2022)[8]

 

17.198.406

(2019 – 2022)[9]

 

12 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς ευρύτερου δημοσίου τομέα Το σχέδιο παρέχει χορηγίες για την ενθάρρυνση της υλοποίησης επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης από τις τοπικές αρχές και τους ημικρατικούς οργανισμούς. Δημόσιο Υποστήριξη των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Απόδοσης Χορηγίες 2022 Σε εξέλιξη 9.000.000 (2023 – 2025)

 

[1] https://www.cera.org.cy/el-gr/apofasis/d5ce4070-e805-4/apofasi-150-2023

[2] https://www.cera.org.cy/el-gr/apofasis/details/apofasi-148-2023

[3] *Το 2013-2014 το κόστος αποφυγής της ηλεκτρικής ενέργειας, η λεγόμενη αγοραία τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ήταν υψηλότερο από την τιμή FiT για έργα βιομάζας. Το πλεονάζον ποσό επιστράφηκε στο Ταμείο ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

81 https://www.eac.com.cy/EL/EAC/RenewableEnergySources/Pages/resenergypurcheac.aspx.

[4] Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Περιφερειακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ» και αφορά την ανακαίνιση κτιρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

[5] Θα πραγματοποιηθούν πληρωμές και μετά το 2025.

[6] Θα πραγματοποιηθούν πληρωμές και μετά το 2025.

[7] Μέχρι το τέλος του 2022 έχουν εγκριθεί δάνεια για δεκατέσσερις δήμους. Το χρηματοδοτικό εργαλείο παραμένει ανοιχτό για χρήση από τους Δήμους.

[8] Το ποσό αφορά μόνο τις Κοινότητες και η αντικατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

[9] Το ποσό αφορά μόνο τους Δήμους και η αντικατάσταση είναι σε εξέλιξη.

Τέλος

Περιεχόμενα

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
2. ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
2.1. Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
2.2. Διάσταση ενεργειακής απόδοσης
2.3. Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας
2.4.Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας
2.5.Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας
3.1.Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
3.2. Διάσταση ενεργειακής απόδοσης
3.3. Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας
3.4. Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας
3.5. Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας
4.1. Προβλεπόμενη εξέλιξη των κύριων εξωγενών παραγόντων
4.2. Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
4.3. Διάσταση ενεργειακής απόδοσης
4.4. Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας
4.5. Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας
4.6. Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας
5.1. Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων
5.2. Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων
5.3. Επισκόπηση των επενδυτικών αναγκών
5.4. Επιπτώσεις των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων σε άλλα κράτη μέλη και στην περιφερειακή συνεργασία
Παράρτημα 1. Ευρωπαϊκή Αποστολή: Κλιματικά Ουδέτερη και Έξυπνη Λεμεσός μέχρι το 2030
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων -1. Εισαγωγή
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-2. Ανασκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέματος
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-3. Οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις για τις ανακαινίσεις κτιρίων
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-4. Πολιτικές και δράσεις για την οικονομικώς αποδοτική από άποψη κόστους ριζική ανακαίνιση κτιρίων
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-5. Πολιτικές και δράσεις που αφορούν τα τμήματα του εθνικού κτιριακού αποθέματος που παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις, τα διλήμματα λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων και που συμβάλλουν στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας.
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-6. Πολιτικές και δράσεις που αφορούν όλα τα δημόσια κτίρια
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-7. Προώθηση ψηφιοποίησης, έξυπνων τεχνολογιών και καλά διασυνδεδεμένων κτιρίων και κοινοτήτων
Παράρτημα 3. Προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων-8. Βελτίωση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο