23 – Έκδοση Εσωτερικών Κανονισμών.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τον καθορισμό ή ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι εσωτερικοί κανονισμοί του Φορέα δύνανται να ρυθμίζουν:

(α) τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του που ορίζονται από τον παρόντα Νόμο·

(β) την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του·

(γ) τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Διοικητικού Συμβούλιου·

(δ) την πρόσληψη, τον διορισμό και τα σχέδια υπηρεσίας του προσωπικού· και

(ε) θέματα επιπρόσθετα από αυτά που αναφέρονται ρητά στον παρόντα Νόμο.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο