16 – Έσοδα και πόροι του Φορέα.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντα Νόμου, τα έσοδα και οι πόροι του Φορέα προέρχονται από:-

(α) υπηρεσίες που παρέχει·

(β) συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα·

(γ) οποιαδήποτε κρατική χορηγία·

(δ) επιχορηγήσεις ή δωρεές του κράτους ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή οργανισμού·

(ε) κεφάλαια, χορηγίες και επιδοτήσεις από σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα προγράμματα·

(στ) τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων·

(ζ) χρηματοδότηση από δάνεια· και

(η) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να είναι πληρωτέο στον Φορέα ή να περιέλθει σε αυτόν με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, ως αποτέλεσμα της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

(2) Για την σύσταση του και τα πρώτα τρία (3) χρόνια λειτουργίας του Φορέα, η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Φορέα δύναται να καλύπτεται από κρατική χορηγία από τον προϋπολογισμό του Τμήματος Περιβάλλοντος.

(3) Τυχόν πλεονάσματα που δυνατό να δημιουργηθούν στον Φορέα θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

Τέλος


Ένα Σχόλιο

  1. Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιες υπηρεσίες γίνεται αναφορά και σε ποιους δύναται να παρέχονται? Αφορά αποκλειστικά τις Τοπικές Αρχές ή πιθανόν να συμπεριλαμβάνει και τα συλλογικά συστήματα και ως εκ τούτου αυτά να χρειαστεί να χρηματοδοτούν τον υπό σύσταση Φορέα; Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση και να καθορίζονται ρητά οι υπηρεσίες αλλά και οι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών οι οποίες θα χρηματοδοτούν τον υπό σύσταση Φορέα.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο