04 – Στόχος και σκοποί Φορέα.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Ο Φορέας έχει ως σκοπό να συνεισφέρει μέσω των δράσεων του στην και να ενισχύει την εφαρμογή του εκάστοτε Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, του εκάστοτε Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας, και άλλων συναφών κυβερνητικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, παρέχοντας τεχνική βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να τις διευκολύνει να υλοποιήσουν δράσεις όπως αυτές περιγράφονται στα εκάστοτε τοπικά Σχέδια Δράσης για την πρόληψη και διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων.

(2) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, οι κύριοι σκοποί του Φορέα είναι:

(α) Να συνεισφέρει στη διασύνδεση των ενεργειών και δράσεων της Κεντρικής Κυβέρνησης με τις Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενεργώντας ως συνδετικός κρίκος και συντονιστικός φορέας μέσω της προώθησης συνεργασιών, δικτύων ανταλλαγής πληροφόρησης και σημείο διευκόλυνσης της επικοινωνίας·

(β) Να συμβάλλει στην προώθηση και συντονισμό δραστηριοτήτων εντός της ιεράρχησης αποβλήτων, του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, παρέχοντας μηχανισμό που θα προωθήσει τη διαχείριση των αποβλήτων προς την πρόληψη και χωριστή συλλογή και θα προωθεί την κυκλική οικονομία·

(γ) Να συνεισφέρει στην δημιουργία τεχνογνωσίας εντός των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω παροχής συμβουλών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα να παρέχει ενημέρωση, επιμόρφωση και να διοχετεύει πληροφορίες στους εμπλεκόμενους φορείς και στο κοινό, για θέματα που αφορούν την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των αποβλήτων·

(δ) Να συνεισφέρει στην υιοθέτηση και εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν τα απόβλητα και συναφή θέματα·

(ε) Να αναπτύσσει κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εμπλεκόμενων φορέων που ασχολούνται με την πρόληψη της δημιουργίας, τη συλλογή, ανακύκλωση και επεξεργασία αποβλήτων·

(στ) Να συμβάλει στην εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων δράσης και προγραμμάτων πρόληψης από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία απαιτούνται από τους περί Αποβλήτων Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(ζ) Να εντοπίζει και να εισηγείται βέλτιστες πρακτικές σχετικές με θέματα πρόληψης της δημιουργίας και διαχείρισης αποβλήτων·

(η) Να υποβοηθά στην ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και λειτουργίας των συστημάτων σε σχέση με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο