14 – Προσωπικό Φορέα.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Ο Φορέας ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών και τις θέσεις της διάρθρωσης του Φορέα.

(2) Ο Φορέας δύναται να προσλαμβάνει ή να διορίζει προσωπικό το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι να ρυθμίζουν τα θέματα πρόσληψης, διορισμού και τα σχέδια υπηρεσίας του προσωπικού του, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 και οι οποίοι μεταξύ άλλων διέπουν ή καθορίζουν:-

(α) το διορισμό, την προαγωγή, τη μετάθεση, την απόσπαση και την αφυπηρέτηση·

(β) την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή ποινών·

(γ) τη διαδικασία που ακολουθείται για την πλήρωση των κενών θέσεων·

(δ) τους γενικούς όρους υπηρεσίας του προσωπικού περιλαμβανομένων των απολαβών, των επιδομάτων, της αναπροσαρμογής μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού, το ωράριο λειτουργίας του, οι άδειες και άλλα θέματα εργασίας·

(ε) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού· και

(στ) κάθε παρεμπίπτον, συμπληρωματικό ή συναφές προς τα ανωτέρω θέμα.

(4) Οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της εκάστοτε θέσης, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες της, όσο και στην πρόταση πρόσληψης του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(5) Το προσωπικό του Φορέα αξιολογείται στη βάση συστήματος αξιολόγησης που ετοιμάζει το Συμβούλιο.

(6) Ο Φορέας δύναται να προσλαμβάνει υπηρεσίες από ή να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία σε ανεξάρτητο επαγγελματία ή εξωτερικό συνεργάτη, και προς τούτο θα συνάπτεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο