21 – Εκθέσεις.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Ο Γενικός Διευθυντής υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης έκαστου οικονομικού έτους, έκθεση δραστηριοτήτων για το λήξαν έτος, περιλαμβανομένων των οικονομικών αποτελεσμάτων του Φορέα, καθώς και εισηγήσεις αναφορικά με την αποδοτικότερη επίτευξη του σκοπού και των στόχων του Φορέα.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στον Υπουργό για ενημέρωση, εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση του ελέγχου των λογαριασμών και την έκδοση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή απολογισμό οικονομικής διαχείρισης, τον οποίο δημοσιεύει στον ιστοχώρο του Φορέα στο διαδίκτυο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρίσταται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατόπιν πρόσκλησης, για συζήτηση του περιεχόμενου της έκθεσης.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδίδει και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις κρίνει αναγκαίες αναφορικά με τις δραστηριότητες του Φορέα.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο