08 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) έχει εξουσία για τη διαχείριση της περιουσίας και των πόρων του Φορέα, καθώς και για τη διοίκηση του προσωπικού του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμοˑ

(β) προβαίνει στις προσλήψεις, παύσεις και προαγωγές των υπαλλήλων που αποτελούν το προσωπικό του Φορέα καθώς και στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επ’ αυτών και επιβάλει πειθαρχικές κυρώσειςˑ

(γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε αρχής και οργανισμούˑ

(δ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων όπως προβλέπεται στο Μέρος VIIˑ

(ε) καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές, για την ομαλή λειτουργία του Φορέαˑ

(στ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Φορέαˑ

(ζ) σχεδιάζει και διαμορφώνει τη γενική πολιτική που θα ακολουθήσει ο Φορέαςˑ

(η) διαμορφώνει τη διοικητική διάρθρωση του Φορέαˑ

(θ) αποφασίζει την εκχώρηση ή μεταβίβαση εξουσιών, δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων σε άλλους οργανισμούς ή πρόσωπαˑ

(ι) αποφασίζει για τη σκοπιμότητα ανάληψης εργασιών, την εκτίμηση ειδικών ζητημάτων και απόψεωνˑ και

(ια) αποφασίζει τις δράσεις που θα υλοποιήσει και είναι γενικά αρμόδιο για κάθε ενέργεια προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί και αρμοδιότητες του Φορέα όπως καθορίζονται με βάση τον παρόντα Νόμο.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο