11 – Σύσταση επιτροπών και εξειδικευμένων σωμάτων.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Το Συμβούλιο δύναται, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντα Νόμου, να προβαίνει στη σύσταση επιτροπών και εξειδικευμένων σωμάτων για να το βοηθούν και να το συμβουλεύουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών.

(2) Το Συμβούλιο καθορίζει τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών και εξειδικευμένων σωμάτων που συστήνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και τους όρους εντολής αυτών και το
ύψος της ενδεχόμενης αποζημίωσης των μελών τους, αλλά ο καθορισμός αυτός δεν μπορεί να είναι ασυμβίβαστος ή αντίθετος με τους σκοπούς του παρόντα Νόμου. Η τελική απόφαση σε κάθε θέμα που ανατίθεται για μελέτη σε επιτροπή και σε εξειδικευμένο σώμα ανήκει στο Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και του εξειδικευμένου σώματος ή υποεπιτροπής.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο